Słownik pojęć


  K
Kara umowna

Kara umowna uregulowana w art. 483 i n. k.c. jest swoistego rodzaju zryczałtowanym odszkodowaniem za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej, zastępuje to odszkodowanie.

Kierowanie

Obejmuje niezbędny zbiór czynności podejmowanych w toku zarządzania osobą/osobami (zespołem) lub procesem realizacyjnym przy użyciu środków materialno-technicznych czy też informatycznych. 

Klauzule abuzywne

Patrz niedozwolone postanowienia umowne.

Klauzule niedozwolone

Klauzule niedozwolone (inaczej abuzywne) to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.

Komandytariusz

Nazwa komandytariusz pochodzi od włoskiego słowa commendatore, oznacza wspólnika w spółce komandytowej, ponoszącego odpowiedzialność za zobowiązania spółki lecz tylko do wysokości sumy komandytowej (wartość pieniężna określona w umowie spółki(forma aktu notarialnego), która została zarejestrowana).

Komplementariusz

Nazwa komplementariusz pochodzi od łacińskiego słowa complementarius z complementum co oznacza uzupełnienie.

Konkurencja

Obejmuje wszystkie bieżące i potencjalne kontroferty i substytuty, które nabywca może brać pod uwagę. 

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna to pojęcie złożone w sensie językowym i definicyjnym. Oznacza ono, że podmioty działające w pewnym teoretycznym założeniu rynku funkcjonują na nim konkurując przy jednoczesnym istnieniu elementów monopolu. 

Konkurencja wolna

Typ konkurencji, w której znaczna liczba sprzedawców konkuruje, oferując podobne produkty, żaden nie wywiera większego wpływu na sytuację rynkową, przy biernej postawie państwa, nie zakłócającego samoczynnych procesów rynkowych własnymi działaniami lub ograniczeniami na inne podmioty gospodarcze.

Konsument

Zgodnie z definicją wskazaną w art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca sprzez siebie czynności prawnej nie związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Kontrakt forward

Umowa przedwstępna, z którą jedna ze stron zobowiązuje się do wykonania w terminie kontraktu zobowiązania kupna (przyjmuje długą pozycję), a druga do wykonania obowiązku sprzedaży (krótka pozycja) danego aktywu pierwotnego (np. akcji, obligacji, ropy naftowej) po umówionej cenie.

Kontrakt futures

Są podobne do kontraktów typu forward.

Kontrakt nierzeczywisty

Strony kontraktu terminowego jednego z ww. rozliczają się w pieniądzu z różnicy umówionej ceny, do ceny dnia wykupu (zamknięcia transakcji) i nie następują pomiędzy nimi żadne inne przesunięcia majątkowe (nie ma dostawy), gdyż przed terminem wykonania nie żądają lub zrzekają się prawa realizacji zobowiązania do sprzedaży, bądź umowa była pod odpowiednim warunkiem (wygasa bez realizacji – z chwilą rozliczenia) albo zawierają umowę zwrotną.

Kontrakt terminowy

Umowa, stanowcza z ostatecznym złożeniem oświadczeń woli, w której strony zobowiązują się do wykonania realnych świadczeń o określonym charakterze (zapłaty, wydania towaru), w określonym momencie w przyszłości (pod terminem, a nie np. z terminem wydania produktu do oznaczonej daty). Wartość przynajmniej jednego ze świadczeń czasem nie jest zdefiniowane i nie jest znane przez strony.

Kontrakty opcyjne

Jest to umowa konsensualna i odpłatna, w której jedna strona zobowiązuje się - za ewentualnym wynagrodzeniem (zw. upustem, dyskontem) - do zawarcia w przyszłości (w określonym terminie lub określonej dacie) umowy kupna lub sprzedaży określonego produktu (papieru wartościowego, towaru zw. wartością bazową) po ustalonej cenie.

Koordynacja

Ustalony sposób lub sposoby współpracy miedzy komórkami organizacyjnymi. Jakie powiązania istnieją między nimi oraz jaki poziom centralizacji (decentralizacji) z nich wynika?

Korzyści skali

Obniżka kosztów jednostkowych wynikająca ze zwiększenia wolumenu obrotów przedsiębiorstwa i lepszego rozłożenia kosztów stałych.

Koszty

Pomimo, iż pojęcie „kosztów” używane jest powszechnie wśród przedsiębiorców (i nie tylko) zarówno w ujęciu profesjonalnego obrotu, jak i poza nim, należy pamiętać, że w zależności od kontekstu pod tym pojęciem mogą kryć się różne typy, kategorie a nawet podkategorie tzw. „kosztów”.

Koszty kwalifikowane

Pojęcie kosztów kwalifikowanych jest stosowane w kilku znaczeniach co do zasady wszystkie koszty kwalifikowane będą stanowiły zarówno koszty uzyskana przychodów jak i koszty różnego typu projektów i prac badawczych, naukowych, badawczo-rozwojowych jak też będą podatkowymi kosztami uzyskania przychodu, a nadto te skwalifikowane, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ostatnimi zmianami poniesione w ramach prac badawczo-rozwojowych będą podstawą do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie tylko podatkowym kosztem.

Koszty ogólne zarządu

Koszty ogólnego zarządu to zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy o rachunkowości koszty ogólne i administracyjno-gospodarcze niestanowiące kosztów wytworzenia produktu.

Koszty podatkowe

Koszty podatkowe są to koszty uzyskania przychodów, które mogą być kosztem tzw. podatkowym.

Koszty uzyskania przychodu

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju nakładów.

Kradzież, rozbój, kradzież rozbójnicza, kradzież z włamaniem

Przestępstwa skierowane przeciwko mieniu, przewidziane w przepisach rozdziału 35 Kodeksu Karnego.

Krajowy Rejestr Przedsiębiorców- KRS

Rejestr przedsiębiorców, czyli rejestr prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – składa się z rejestru przedsiębiorców, ale także rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych.

Kultura przedsiębiorstwa (korporacyjna)

Kultura w przedsiębiorstwie stanowi całkowitą prezentację firmy. Wchodzi w nią zachowanie pracowników w określonych sytuacjach oraz ogólny wizerunek firmy.

Kurator (kurator osoby prawnej)

Jest jako zastępca prawny ustanawiany, gdy osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z powodu braku powołanych do tego organów. Brak ten zachodzi nie tylko w sytuacji, gdy organu w ogóle nie ma, ale także wtedy gdy jest on niepełny. 

Kierownik zakładu pracy

Według definicji legalnej zamieszczonej w kodeksie pracy, pracownikiem zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy może być:

  • pracownik kierujący jednoosobowo zakładem pracy i jego zastępcy;
  • pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy;
  • główni księgowi.
Konosament

Słowo konosament pochodzi od francuskiego słowa connaissement, co oznacza znak rozpoznawczy. Konosament jako pojęcie w obrocie handlowym, wykształciło się bardzo wcześnie dla określania dokumentów, za których oddawano ładunki amatorowi (pracownikowi morskiemu) z chwilą rozładowania na statek i dający prawo do okresowego dysponowania ładunkiem.

Kabotaż

Biorąc pod uwagę całą historię transportu morskiego, określenie kabotażu jest stosunkowo „młode”, gdyż pochodzi od nazwiska włoskiego żeglarza Giovanniego Cabota, który podróżował wyłącznie przy liniach brzegowych badanych lądów.

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy to część kapitału własnego, która obok kapitału zakładowego stanowi zabezpieczenie dla spółki na pokrycie strat, w razie ich ewentualnego wystąpienia. Kapitał zapasowy jest tworzony zazwyczaj w spółkach akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy

Kapitałem zakładowym (inaczej podstawowym, założycielskim) nazywamy wkład wniesiony przez wspólników/akcjonariuszy w momencie zawiązywania spółki. Jest on reprezentowany przez emitowane w spółce udziały oraz pokrywany jest z wkładów lub ceny wnoszonej za te udział przez wspólników.

Klauzula arbitrażowa

Klauzula arbitrażowa (zapis na sąd polubowny)


Klauzula możliwa do zastosowania przez strony w umowie bądź jako oddzielna umowa dotycząca tylko zapisu na sąd polubowny. Klauzula arbitrażowa nazywana jest także zapisem na sąd polubowny.

Klauzula salwatoryjna

Zawierając umowę, jej strony obawiając się, że w przypadku uznania jej postanowień za nieważne, sprzeczne z ustawą, mające na celu obejście przepisów prawa bądź sprzeczne z zasadami współżycia społecznego mogą zastosować tzw. klauzulę salwatoryjną.

Klauzula waloryzacyjna

Strony zawierając umowę, mogą zawrzeć w niej tzw. klauzulę waloryzacyjną.

Klauzula waloryzacyjna to jedno z postanowień umowy wskazujące, że wartość świadczenia wynikającego z umowy zostanie określona poprzez odwołanie do innego miernika wartości niż pieniądz. W takiej sytuacji świadczenie obliczane jest na podstawie miernika.

Klauzula poufności

Strony zawierając umowę, mogą zawrzeć w niej tzw. klauzulę poufności, możliwe jest także zawarcie całej dodatkowej umowy w tym zakresie, nazywaną umową o zachowaniu poufności. 

Klauzula zakazu konkurencji

Strony zawierając umowę, mogą zawrzeć w niej tzw. klauzulę zakazu konkurencji, możliwe jest także zawarcie całej dodatkowej umowy w tym zakresie, nazywaną umową o zakazie konkurencji. 

Kierowanie / Kierowanie przedsiębiorstwem

Kierowanie to w języku polskim to synonim słowa sterowanie. Intencją kierującego jest postępowanie przez kierowanych zgodnie z jego wolą, celem. Przedmiotem kierowania mogą być zarówno osoby jak i rzeczy.

Komis

Umowa komisu obowiązująca w polskim prawie ma swoje źródło w prawie rzymskim. Przejęcie rozwiązań wypracowanych przez starożytnych Rzymian nosi nazwę tzw. recepcji prawa rzymskiego.