Słownik pojęć

  R
Rada Nadzorcza

Organ nadzoru w spółkach akcyjnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielniach, powołany do decyzji w ważnych sprawach. Tryb powoływania rady nadzorczej ustala statut danej organizacji, firmy. Rada nadzorcza powoływana jest na walnym zgromadzeniu.

Regulamin pracy

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.
Kodeks pracy Art. 104. § 1

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - RDN

Instytucja prawa publicznego utworzona w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów ustawy z dn. 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. nr 17, poz. 209 z późn. zm.)

Rejestru Dłużników Niewypłacalnych powstał w celu uwiarygodnieniu obrotu gospodarczego oraz zabezpieczania firmy, przedsiębiorców i obywateli przed nieuczciwymi i niewypłacalnymi osobami.

Reklamacja

Reklamacja jest to termin ustawowy występujący m. in. w Kodeksie Cywilnym, niestety jednak niezdefiniowany w ustawie. Żądanie reklamacyjne można złożyć na podstawie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub w oparciu o gwarancję udzieloną przy sprzedaży. 

Rękojmia

Przez rękojmie należy rozumieć odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady rzeczy zarówno fizyczne jak i prawne. W związku z wejściem w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. ustawy o prawach konsumenta istotnie zmieniły się również przepisy k.c.

Renta cywilna

Renta to świadczenie okresowe wynikające z umowy renty. Zgodnie z art. 903 Kodeksu cywilnego, treścią umowy renty jest zobowiązanie dłużnika (wypłacającego rentę) do spełniania na rzecz wierzyciela (uprawnionego do renty) świadczeń okresowych w pieniądzu lub rzeczach oznaczonych co do gatunku.

Rokowania

Na podstawie przepisów k.c. można zdefiniować rokowania jako działania stron, zmierzające do zawarcia umowy Termin ten zostaje użyty także w odniesieniu do postepowania przetargowego. I tak, jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40 % jej wartości.

Rozdzielność majątkowa

Małżeński ustrój majątkowy, ustanowiony przede wszystkim umową w formie aktu notarialnego, w którym każdy z małżonków zachowuje zarówno odrębnie prawa do majątku nabytego przed zawarciem umowy, jak i majątku nabytego w trakcie małżeństwa. Każdy z małżonków zarządza wówczas samodzielnie swoim majątkiem.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Art. 51

Rozpiętość kierowania

Rozpiętość kierowania jest jedną z przesłanek dla budowy struktury organizacyjnej, księgi służb, jak i systemu nadzoru oraz zarządzania procesowego, czy w ogóle dla każdej z regulacji w przedsiębiorstwie form i metod sprawowania zarządu. Decyduje także o zakresach obowiązków, nadzoru i odpowiedzialności, członków zarządu, czy też kadry kierowniczej. 

Rynek właściwy

Rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji (obszar relewantny).

Rada wierzycieli

W ujęciu potocznym są to osoby, które mogą domagać się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia. Rada wierzycieli prowadzi interesy wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. (Słownik Języka Polskiego PWN; Encyklopedia PWN).

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe oraz art. 121 ust. 1, ustawy prawo restrukturyzacyjne, radę wierzycieli ustanawia oraz powołuje i odwołuje jej członków sędzia-komisarz z urzędu, o ile uzna to za potrzebne, albo na wniosek. Rada wierzycieli jest jednym z organów postępowania upadłościowego.

Rabat

Rabat jest pojęciem z zakresu prawa finansowego i handlowego, nieposiadającym definicji ustawowej. Zgodnie ze słownikiem, pojęcie to oznacza pewną zniżkę, ustępstwo procentowe, kwotowe lub rzeczowe dla nabywcy od ustalonych standardowo cen towaru. Ma on charakter głównie marketingowy i motywacyjny. Może występować on jednorazowo lub w ściśle określonym czasie, a także obowiązywać na konkretny produkt lub określoną kategorię produktów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Istnieją cztery formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej: opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej, opodatkowanie podatkiem liniowym, opodatkowanie w formie karty podatkowej oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.