Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  R
Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza jest organem kontrolującym w wielu aspektach działalność spółek kapitałowych.

Regulamin pracy

Prawo pracy jest specyficzną gałęzią prawa m.in. z uwagi na rodzaje jego źródeł. Poza najważniejszym – ustawą z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks pracy (dalej również jako „k.p.”), układy zbiorowe pracy, inne porozumienia zbiorowe, a według niektórych także regulaminy pracy czy regulaminy wynagradzania. 

Szef

Marzysz o własnej firmie?
Odwiedź jestemszefem.pl i zrób z nami pierwszy krok do własnego biznesu

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - RDN

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) jest instytucją prawa publicznego utworzoną w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów ustawy z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestru Dłużników Niewypłacalnych powstał w celu uwiarygodnieniu obrotu gospodarczego oraz zabezpieczania przedsiębiorców i obywateli przed niewiarygodnymi finansowo i niewypłacalnymi podmiotami.

Reklamacja

Reklamacja jest to termin ustawowy występujący m. in. w Kodeksie Cywilnym, niestety jednak niezdefiniowany w ustawie. Żądanie reklamacyjne można złożyć na podstawie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub w oparciu o gwarancję udzieloną przy sprzedaży. 

Rękojmia

Przez rękojmie należy rozumieć odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady rzeczy zarówno fizyczne jak i prawne. W związku z wejściem w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. ustawy o prawach konsumenta istotnie zmieniły się również przepisy k.c.

Renta cywilna

Renta to świadczenie okresowe wynikające z umowy renty, będącej umową nazwaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 903 Kodeksu cywilnego, treścią umowy renty jest zobowiązanie dłużnika (wypłacającego rentę) do spełniania na rzecz wierzyciela (uprawnionego do renty) świadczeń okresowych w pieniądzu lub rzeczach oznaczonych co do gatunku.

Rokowania

To bardzo szerokie, które pojawia się w wielu gałęziach prawa. Dotyczy stosunków międzynarodowych, zbiorowego prawa pracy, umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gospodarki nieruchomościami oraz prawa cywilnego. 

Rozdzielność majątkowa

Majątkowe umowy małżeńskie zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej jako: „k.r.o.”). Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa (ustawowa), które obejmuje przedmioty nabyte przez małżonków lub przez jednego z nich. Powstaje wówczas masa majątkowa nazywana majątkiem wspólnym.

Rozpiętość kierowania

Rozpiętość kierowania jest jedną z przesłanek dla budowy struktury organizacyjnej, księgi służb, jak i systemu nadzoru oraz zarządzania procesowego, czy w ogóle dla każdej z regulacji dotyczącej form i metod sprawowania zarządu w przedsiębiorstwie. 

Rynek właściwy

Rynek właściwy posiada definicję legalną wprowadzoną przez ustawę z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej jako: „Ustawa”). Zgodnie z art. 4 pkt 9 Ustawy rynkiem właściwym jest rynek towarów wyodrębniony na podstawie ich przeznaczenia, cenę lub właściwości. Kolejnym kryterium dla jego wskazania jest jakość towaru.

Rada wierzycieli

Rada wierzycieli jest instytucją powoływaną ad hoc do reprezentowania interesów wierzycieli w postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Rabat

Rabat jest pojęciem z zakresu prawa finansowego i handlowego, nieposiadającym definicji ustawowej. W powszechnym rozumieniu oznacza pewną zniżkę, ustępstwo procentowe, kwotowe lub rzeczowe dla nabywcy od ustalonych standardowo cen towaru. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Istnieją cztery formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej.

Rezydent podatkowy

Objęcie reżimem przepisów podatkowych uzależnione jest od wielu czynników. Jednym z nich jest rezydencja podatkowa. Przesądza ona o podleganiu obowiązkowi podatkowemu. 

Rok obrotowy

Rok obrotowy jest przedmiotem regulacji Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej jako „Ustawa”) gdzie zostało zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt. 9.

Rzecznik praw obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) jest organem konstytucyjnym, który zgodnie z art. 208 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stoi na straży określonych w niej oraz w innych aktach normatywnych wolności i praw człowieka i obywatela.

Rzecznik konsumentów

Rzecznik Konsumentów jest organem wykonujący zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem powołanym jako instytucja wspierające wdrażanie pakietu „Konstytucji Biznesu”, która stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

Rejestr Dłużników / Biuro Informacji Gospodarczej

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wprowadziła tzw. rejestry dłużników.

Rozliczenie PIT-28 Online (PIT-28S)

Na wstępie wskazujemy, że PIT em powszechnie nazywany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi zobowiązanie jakie uregulować powinna każda osoba osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie PIT-36 Online lub PIT-36S

Na wstępie wskazujemy, że PIT em powszechnie nazywany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi zobowiązanie jakie uregulować powinna każda osoba osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie PIT-36L ONLINE LUB PIT-36LS

Na wstępie wskazujemy, że PIT  em powszechnie nazywany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi zobowiązanie jakie uregulować powinna każda osoba  osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie PIT-37 online

Na wstępie wskazujemy, że PIT em powszechnie nazywany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi zobowiązanie jakie uregulować powinna każda osoba osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie PIT-38 online

Na wstępie wskazujemy, że PIT em powszechnie nazywany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi zobowiązanie jakie uregulować powinna każda osoba osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie PIT-39 online

Na wstępie wskazujemy, że PIT em powszechnie nazywany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi zobowiązanie jakie uregulować powinna każda osoba osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

RODO

Dane osobowe stanowią szczególne dobro prawne, podlegające wzmożonej ochronie. Jest ona realizowana na wielu płaszczyznach: konstytucyjnej, prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.  

Radca prawny

Radcą prawnym jest osoba, wykonująca zawód zaufania publicznego, świadcząca pomoc prawną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych.

Restrukturyzacja zadłużenia

Jako restrukturyzacje zadłużenia można zdefiniować zmianę warunków spłaty zadłużenia. Najbardziej popularną i powszechną restrukturyzacją zadłużenia jest restrukturyzacja kredytu polegająca na zmianie rodzaju kredytu bądź warunków jego spłaty. 

Rzeczoznawca majątkowy

Definicję rzeczoznawcy majątkowego możemy odnaleźć artykule 174 § 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

Referendarz

Instytucja referendarza sądowego została wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z 21.08.1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze, która weszła w życie z dniem 1.01.1998 r. Zgodnie z zapisem art. 122 § 1 u.s.p. wprowadzonego omawianą ustawą w sądach rejonowych mogli być zatrudnieni referendarze sądowi do wykonywania określonych czynności należących do sądów w zakresie postępowania w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych i rejestrów sądowych. Podstawowym założeniem wprowadzenia tej instytucji było odciążenie sędziów od czynności o charakterze rejestracyjnym, niezwiązanych bezpośrednio ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Renta (świadczenie z tytułu niezdolności do pracy)

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem pieniężnym z ubezpieczenia społecznego, przysługującym okresowo.

Remitent

Remitent jest to pierwszy wierzyciel, który ma prawo do odebrania należności wekslowej.