Słownik pojęć


  R
Rada Nadzorcza

Organ nadzoru w spółkach akcyjnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielniach, powołany do decyzji w ważnych sprawach. Tryb powoływania rady nadzorczej ustala statut danej organizacji, firmy. Rada nadzorcza powoływana jest na walnym zgromadzeniu.

Regulamin pracy

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.
Kodeks pracy Art. 104. § 1

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - RDN

Instytucja prawa publicznego utworzona w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów ustawy z dn. 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. nr 17, poz. 209 z późn. zm.)

Rejestru Dłużników Niewypłacalnych powstał w celu uwiarygodnieniu obrotu gospodarczego oraz zabezpieczania firmy, przedsiębiorców i obywateli przed nieuczciwymi i niewypłacalnymi osobami.

Reklamacja

Reklamacja jest to termin ustawowy występujący m. in. w Kodeksie Cywilnym, niestety jednak niezdefiniowany w ustawie. Żądanie reklamacyjne można złożyć na podstawie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub w oparciu o gwarancję udzieloną przy sprzedaży. 

Rękojmia

Przez rękojmie należy rozumieć odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady rzeczy zarówno fizyczne jak i prawne. W związku z wejściem w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. ustawy o prawach konsumenta istotnie zmieniły się również przepisy k.c.

Renta cywilna

Renta to świadczenie okresowe wynikające z umowy renty. Zgodnie z art. 903 Kodeksu cywilnego, treścią umowy renty jest zobowiązanie dłużnika (wypłacającego rentę) do spełniania na rzecz wierzyciela (uprawnionego do renty) świadczeń okresowych w pieniądzu lub rzeczach oznaczonych co do gatunku.

Rokowania

Na podstawie przepisów k.c. można zdefiniować rokowania jako działania stron, zmierzające do zawarcia umowy Termin ten zostaje użyty także w odniesieniu do postepowania przetargowego. I tak, jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40 % jej wartości.

Rozdzielność majątkowa

Małżeński ustrój majątkowy, ustanowiony przede wszystkim umową w formie aktu notarialnego, w którym każdy z małżonków zachowuje zarówno odrębnie prawa do majątku nabytego przed zawarciem umowy, jak i majątku nabytego w trakcie małżeństwa. Każdy z małżonków zarządza wówczas samodzielnie swoim majątkiem.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Art. 51

Rozpiętość kierowania

Rozpiętość kierowania jest jedną z przesłanek dla budowy struktury organizacyjnej, księgi służb, jak i systemu nadzoru oraz zarządzania procesowego, czy w ogóle dla każdej z regulacji w przedsiębiorstwie form i metod sprawowania zarządu. Decyduje także o zakresach obowiązków, nadzoru i odpowiedzialności, członków zarządu, czy też kadry kierowniczej. 

Rynek właściwy

Rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji (obszar relewantny).

Rada wierzycieli

W ujęciu potocznym są to osoby, które mogą domagać się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia. Rada wierzycieli prowadzi interesy wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. (Słownik Języka Polskiego PWN; Encyklopedia PWN).

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe oraz art. 121 ust. 1, ustawy prawo restrukturyzacyjne, radę wierzycieli ustanawia oraz powołuje i odwołuje jej członków sędzia-komisarz z urzędu, o ile uzna to za potrzebne, albo na wniosek. Rada wierzycieli jest jednym z organów postępowania upadłościowego.

Rabat

Rabat jest pojęciem z zakresu prawa finansowego i handlowego, nieposiadającym definicji ustawowej. Zgodnie ze słownikiem, pojęcie to oznacza pewną zniżkę, ustępstwo procentowe, kwotowe lub rzeczowe dla nabywcy od ustalonych standardowo cen towaru. Ma on charakter głównie marketingowy i motywacyjny. Może występować on jednorazowo lub w ściśle określonym czasie, a także obowiązywać na konkretny produkt lub określoną kategorię produktów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Istnieją cztery formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej: opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej, opodatkowanie podatkiem liniowym, opodatkowanie w formie karty podatkowej oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Rezydent podatkowy

Osoba fizyczna która ma miejsce zamieszkania na terenie danego kraju lub osoba prawna, która na terenie kraju posiada siedzibę lub zarząd, podlega w tym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tax resident). Obowiązek ten polega na obligatoryjnemu opodatkowaniu w państwie rezydencji podatkowej całości dochodów (przychodów), bez względu na miejsce ich rzeczywistego osiągania.

Rok obrotowy

Rok obrotowy jest przedmiotem regulacji Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej jako „Ustawa”) gdzie zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 9, iż rokiem obrotowym nazywamy okres 12 kolejnych miesięcy przyjmowany przez przedsiębiorcę dla rozliczania działalności prowadzonej w tym okresie (bilansowanie, rachunek zysków).

Rzecznik praw obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polski oraz innych aktów normatywnych. Sprawdza czy wskutek działania bądź braku działania organów władzy publicznej nie doszło do naruszenia prawa, zasad współżycia społecznego, sprawiedliwości społecznej bądź dyskryminacji obywateli.

Rzecznik konsumentów

Rzecznik Konsumentów jest organem wykonujący zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta dokonuje powiatowy (miejski) Rzecznik Konsumentów.

Z Rzecznikiem Konsumentów stosunek pracy nawiązuje starosta bądź w miastach na prawach powiatu prezydent miasta, któremu rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany.

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem powołanym jako instytucja wspierające wdrażanie pakietu „Konstytucji Biznesu”, która stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

Rejestr Dłużników / Biuro Informacji Gospodarczej

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wprowadziła tzw. rejestry dłużników.

Rozliczenie PIT-28 Online (PIT-28S)

Na wstępie wskazujemy, że PIT em powszechnie nazywany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi zobowiązanie jakie uregulować powinna każda osoba osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie PIT-36 Online lub PIT-36S

Na wstępie wskazujemy, że PIT em powszechnie nazywany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi zobowiązanie jakie uregulować powinna każda osoba osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie PIT-36L ONLINE LUB PIT-36LS

Na wstępie wskazujemy, że PIT  em powszechnie nazywany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi zobowiązanie jakie uregulować powinna każda osoba  osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie PIT-37 online

Na wstępie wskazujemy, że PIT em powszechnie nazywany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi zobowiązanie jakie uregulować powinna każda osoba osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie PIT-38 online

Na wstępie wskazujemy, że PIT em powszechnie nazywany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi zobowiązanie jakie uregulować powinna każda osoba osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie PIT-39 online

Na wstępie wskazujemy, że PIT em powszechnie nazywany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi zobowiązanie jakie uregulować powinna każda osoba osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

RODO

Dane osobowe stanowią szczególne dobro prawne, podlegające wzmożonej ochronie. Jest ona realizowana na wielu płaszczyznach: konstytucyjnej, prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.