Słownik pojęć

  H
Handel elektroniczny

Działalność polegająca na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług w drodze komunikacji (porozumienia się dla zawarcia umowy) za pomocą urządzeń elektronicznych (w mniejszym stopniu za pośrednictwem telefonu, fax) w szczególności za pośrednictwem Internetu, najczęściej w formie sklepu internetowego. Handel elektroniczny może przybrać formę bezpośrednią, cała transakcja ma miejsce tylko i wyłącznie w sieci, formę pośrednią, zamówienie i płatność odbywa się w sieci, ale dostawa już za pośrednictwem tradycyjnych sposobów, hybrydowy gdzie stosuje się różnego rodzaju formy przejściowe.

Hipoteka

Ma zastosowanie przy udzielaniu pożyczek zabezpieczonych na hipotece nieruchomości, czym zajmują odpowiednie banki i instytucje kredytowe. Przez hipotekę rozumiemy zabezpieczenie zapłaty długu, polegające na ustanowieniu na rzecz wierzyciela ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, co daje wierzycielowi możność zaspokojenia swej wierzytelności przez przymusową sprzedaż lub przymusowy zarząd tą nieruchomością, również w przypadku zmiany jej właściciela. Ustanowienie hipoteki następuje przez umowę między dłużnikiem i wierzycielem zawartą w formie aktu notarialnego oraz wpis do ksiąg wieczystych. Hipoteka wygasa wraz z wygaśnięciem wierzytelności. Przepisy o hipotece znajdują się w kodeksie cywilnym.

Warto wiedzieć