Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  W
Wynagrodzenie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej również jako: „k.p”): „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Wynagrodzenie jest więc niezbędnym elementem stosunku pracy. 

Wady oświadczenia woli

Czynność prawna (najczęściej zawarcie umów) dokonuje się przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli, czyli jej wyrażenia dla dokonania tej czynności. Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej również jako: „k.c.” lub „Kodeks cywilny”) oświadczeniem woli jest każde zachowanie osoby dokonującej czynności prawnej, wyrażające jej wolę w sposób dostateczny, także w postaci elektronicznej.

Szef

Marzysz o własnej firmie?
Odwiedź jestemszefem.pl i zrób z nami pierwszy krok do własnego biznesu

Warunek

Warunek jest jednym z elementów treści czynności prawnych. Jego definicja legalna znajduje się w art. 89 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej również jako: „k.c.” lub „Kodeks cywilny”). Warunek stanowi zastrzeżenie powstania lub ustania skutków czynności prawnej od zdarzenia, które jest przyszłe i niepewne.

Weksel

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego sporządzonym według przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (dalej również jako Ustawa). Zobowiązanie wekslowe powstaje z chwilą złożenia na nim podpisu. Zobowiązanie powstające z weksla ma charakter bezwarunkowy, co oznacza, że nie jest wymagana causa dla jego ważności. Zapłata sumy wekslowej następuje niezależnie od jakichkolwiek warunków (abstrakcyjność stosunku wekslowego). 

Weksel in blanco

Weksel jest rodzaje papieru wartościowego, który rodzi bezwarunkowe zobowiązanie z chwilą złożenia na nim podpisu. Szczegółowe wymagania formalne dla weksla wprowadza ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe.

Weksel własny / Weksel sola

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, który sporządza się według przepisów ustawy  z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (dalej również jako: „Ustawa”). Zobowiązanie wekslowe powstaje z chwilą złożenia na nim podpisu. Ma ono charakter bezwarunkowy, co oznacza, że dla jego ważności nie jest wymagana causa.

Weksel trasowany

Weksel to papier wartościowy sporządzony według przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (dalej również jako: „Ustawa”). Zobowiązanie z weksla powstaje z chwilą złożenia na nim podpisu i ma ono charakter bezwarunkowy. Abstrakcyjność stosunku wekslowego oznacza, że zapłata oznaczonej w nim sumy nie jest uzależniona od spełnienia jakichkolwiek innych warunków (brak causy).

Wniosek kredytowy

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej również jako „Ustawa”), bankiem jest osobą prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Natomiast na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 tej samej ustawy do czynności bankowych sensu stricte zalicza się udzielanie kredytów. 

Wspólny znak towarowy

Własność intelektualna stanowi zbiór praw wyłącznych, na które składa się własność przemysłowa, prawo autorskie i prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa oraz know-how. Znak towarowy oraz wspólny znak towarowy zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej również jako „Ustawa”).

Współczynniki oceny sytuacji finansowej firmy

Zgodnie z art. 55ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przedsiębiorstw jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ta z kolei – na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców jest definiowana jako zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. 

Wydatek kwalifikowany

U podstaw powstania Unii Europejskiej legło odbudowanie europejskich gospodarek po II wojnie światowej oraz integracja państw Starego Kontynentu celem wzrostu zamożności społeczeństw i przeciwdziałanie konfliktom. Wspólnota realizuje te zamierzenia na wielu płaszczyznach. Jedną z nich są Fundusze Europejskie.

Wynalazek

Własność przemysłowa, obok prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz tajemnic przedsiębiorstwa i know-how, tworzy zbiór praw wyłączonych, które noszą miano prawa własności intelektualnej. Twórcy danego dobra, które można uznać za przedmiot własności intelektualnej przysługuje ochrona (patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji). 

Wynalazek tajny

Patenty są instytucją chroniącą twórców przed nieuprawnionym korzystaniem z dóbr, które wytworzyli. Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej również jako: „Ustawa”), są one udziale „bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania”. 

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające zostało uregulowane w art. 42 – 43 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (dalej jako: „Kodeks pracy” lub „k.p.”. Jest to oświadczenie woli pracodawcy skierowane do pracownika, z treści którego wynika zmiana warunków umowy o pracę. Ma charakter jednostronny. Nieprzyjęcie przez pracownika nowych warunków, wiąże się z  rozwiązaniem umowy o pracę. 

Wzór przemysłowy

Na złożone pojęcie własności intelektualnej składają się: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej i prawo, a także tajemnice przedsiębiorstwa i kno-how. 

Wzór użytkowy

Prawo własności przemysłowej stanowi element prawa własności intelektualnej. Obejmuje ono według ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (dalej również jako „Ustawa”) należą:

Wzorce umów

Wzorce umów zostały uregulowane w art. 384 – 3855 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej również jako: „k.c.”).   Wzorcem umów jest ustalony przez jedną ze stron zbiór postanowień (reguł, zasad,) w szczególności określający ogólne warunki umów, stanowiący wzór umowy, lub regulamin np. sprzedaży, taki wzorzec umowy wiąże drugą stronę, gdy został jej doręczony przed zawarciem przez strony umowy, a w umowie jest przywołany bądź udostępniony wzorzec umowy (ogólne warunki umów) przy zawieraniu transakcji bez zachowania formy pisemnej umowy.

Własność intelektualna

Własność jest prawem rzeczowym o najszerszym zakresie. Właściciel jest uprawniony do korzystania z rzeczy z wyłączeniem innych osób oraz rozporządzania nią. Własność intelektualna stanowi w prawie osobną kategorię, obejmującą niematerialne przedmioty twórczej działalności człowieka. Pojęcie to należy rozpatrywać z uwagi na cztery podstawy prawne.

Własność przemysłowa

Własność jest prawem rzeczowym o najszerszym zakresie. Obejmuje korzystanie z rzeczy i rozporządzanie nią z wyłączeniem innych osób. Od tej konstrukcji należy odróżnić pojęcie własności przemysłowej, która również stanowi rodzaj praw wyłącznego. 

Wartość nominalna

Wartość nominalna akcji to wartość, która została ustalona w statucie spółki akcyjnej, tak aby suma wartość wycenionych akcji pokrywała wartość kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 308 § 2 kodeksu spółek handlowych wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Wkład pieniężny do spółki

Wkład do spółki, wnoszony jest przez jej wspólników/akcjonariuszy. Jego przedmiotem może być wniesiona do spółki własność bądź inne prawa majątkowe, a także świadczenie usług. (Usługa polegająca na świadczeniu czynności, które dają się wycenić z uwagi na przysporzenie majątku spółki. Wnoszący wkład jest zobowiązany do wykonywania sam lub na jego rachunek przez osobę trzecią jednorazowej bądź systematycznej usługi na rzecz spółki).

Wycena akcji/udziałów

Wycena akcji/udziałów to czynność wykonywana przez biegłego/akredytora polegająca na określeniu ich wartości ekonomicznej. Wyceny takiej dokonuje się w oparciu o realizowaną sprzedaż oraz mienie spółki (składniki aktywne) lub na podstawie prognozowanego dochodu spółki.

Wartość obejmowania akcji

Kapitał zapasowy spółki jest tworzony m.in. przez różnicę w cenie emisyjnej, a cenie  nominalnej akcji. Ta druga jest ustalana w statucie spółki i umieszcza się ją na akcji.  Zasadą wynikającą z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h”)  jest  zakaz obejmowania akcji poniżej ich wartości nominalnej. 

Wspólnik w spółce jawnej

Wspólnik w spółce jawnej, a więc w spółce uregulowanej w k.s.h, stanowiącej jedną ze spółek osobowych, ma zupełnie inną pozycję, a więc uprawnienia i obowiązki, niż choćby w innych spółkch osobowych, takich jak na przykład komandytowa lub konandytowo – akcyjna, jak też zupełnie inne niż wspólnik w jakiejkolwiek spółce kapitałowej. Tak też jest w większości spółek w porządkach prawnych w UE.

Wartość początkowa

Wartość początkowa jest pojęciem charakterystycznym dla prawa finansowanego.  Wiąże się z określaniem wartości tych aktywów, które podlegają amortyzacji, a więc majątku trwałego.

Walne zgromadzenie (posiedzenie akcjonariuszy)

Walne zgromadzenie to najwyższy organ spółki akcyjnej i komandytowo akcyjnej. Jego kompetencje określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej również jako: „k.s.h.”).

Wspólnik / akcjonariusz

1. Wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp.  z o.o.):

Wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to każdy z udziałowców spółki. Każdy wspólnik może oddawać głos i tym samym wpływać na działalność podejmowaną przez spółkę. Wspólnicy raz w roku otrzymują dywidendę (chyba, że umowa  spółki stanowi inaczej).

Wierzyciel

Wierzyciel nie posiada swojej ustawowej definicji. Nazywamy nim osobę, która ma prawo żądania od innej osoby (swojego dłużnika) spełnienia jakiegoś roszczenia na podstawie łączącego ich zobowiązania.

Współwłasność

Własność jest prawem rzeczowym, dzięki któremu właściciel korzysta z rzeczy i rozporządza nią, z wyłączeniem innych osób, zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swojego prawa, a także pobiera z niej pożytki i inne dochody. Zatem na treść prawa własności składa się korzystanie z rzeczy i rozporządzanie nią.

Współuczestnictwo formalne

Jedną z podstawowych zasad procesu cywilnego jest jego dwustronność. Postępowania sądowe toczą się pomiędzy pozwanym i powodem. Czasami dochodzi jednakże do sytuacji, gdy po jednej ze stron (strony pozwanej bądź strony powodowej) występuje więcej niż jeden podmiot. 

Współuczestnictwo materialne

Jedną z podstawowych zasad procesu cywilnego jest jego dwustronność. Postępowania sądowe toczą się pomiędzy pozwanym i powodem. Czasami dochodzi jednakże do sytuacji, gdy po jednej ze stron (strony pozwanej bądź strony powodowej) występuje więcej niż jeden podmiot. 

Wadium

Wadium uregulowane zostało w art.  704 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny. 

Wypadek przy pracy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej jako „ustawa”) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Wyrok zaoczny

Wyrok zaoczny jestrodzaj wyroku sądowego, który wydany zostaje wydany pod nieobecność pozwanego lub obwinionegojeżeli przepisy prawa na to zezwalają.

Wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą to świadczenie wypłacane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Fundusz ten tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Wspólnik

Wspólnik jest osobą, która wniosła wkład kapitałowy do spółki. Z posiadaniem udziałów wiążą się określone prawa i obowiązki w spółce.

Wspólnik mniejszościowy

Kodeks spółek handlowych przewiduje, że spółki są tworzone przez wspólników (względnie akcjonariuszy w przypadku spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej). Zakres kompetencji przysługujących wspólnikom jest w praktyce bardzo zróżnicowany i w głównej mierze zależy od wielkości przysługujących udziałów.

Wada prawna

Zgodnie z art5563 Kodeksu cywilnego „Rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne.”

Wada fizyczna

Zgodnie z art. 556(1) §1 Kodeksu cywilnego „Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.