Słownik pojęć


  W
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest pozostawione woli stron, chyba że przepisy płacowe (np. układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania) stanowią inaczej. Wówczas przywołuje się odpowiednie pozycje i dane regulacje wraz ze stawką

Wady oświadczenia woli

Czynność prawna (najczęściej zawarcie umów) dokonuje się przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli, czyli jej wyrażenia dla dokonania tej czynności.

Zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). 

Warunek

Jest to zastrzeżenie zawarte w treści czynności prawnej, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Wyróżniamy warunek zawieszający i rozwiązujący.

Weksel

Papier wartościowy, w którym wystawca weksla zobowiązuje się sam (własny) do zapłacenia określonej sumy albo poleca (trasowany) jej zapłacenie osobie trzeciej. Należy do kategorii papierów wartościowych na zlecenie. Ustawa prawo wekslowe.

Weksel in blanco

Weksel in blanco - zawiera jedynie podpis wystawcy (i ewentualnie poręczycieli - awalistów bądź akceptanta).

Weksel sola

patrz weksel własny

Weksel trasowany

Jest bezwzględnym poleceniem zapłaty oznaczonej sumy pieniędzy, skierowanym przez wystawcę do osoby, która ma zapłacić (trasata) na rzecz osoby uprawnionej do żądania zapłaty sumy wekslowej (remitenta).
Prawo wekslowe Art. 1

Weksel własny

Jest bezwarunkowym przyrzeczeniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej przez wystawcę weksla.
Prawo wekslowe Art. 101

Wniosek kredytowy

Dokument składany w banku w związku z ubieganiem się o kredyt. Określa się w nim przewidywane zapotrzebowanie na kredyt, okres kredytowania, terminy i wysokość spłat poszczególnych rat kredytu oraz uzasadnienie wniosku (celowość kredytu, jego przeznaczenie, efektywność i opłacalność kredytowanego przedsięwzięcia). 

Wspólny znak towarowy

Organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony do używania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty (wspólny znak towarowy).
Prawo własności przemysłowej Art. 136. 1.

Współczynniki oceny sytuacji finansowej firmy

Zaliczane są do nich:

  • współczynniki płynności – oceniające płynności finansową przedsiębiorstwa, firmy, czyli zdolność do spłaty zobowiązań krótkoterminowych,
  • współczynniki zadłużenia – ukazujące, w jakim stopniu firma finansowana jest z obcych źródeł,
Wydatek kwalifikowany

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 w sprawie udzielania przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki pomocy finansowej, należy przez to rozumieć wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą finansową określone w ww. rozporządzeniu, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkami przewidzianymi w rozporządzeniu.
Dz.U.2010.239.1598 (R) Udzielanie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wynalazek

Nie istnieje definicja legalna wynalazku. Wynalazkiem nazywamy takie rozwiązanie, które spełnia przesłanki do udzielenia patentu. Bez względu na dziedzinę techniki, patenty udzielane są na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.
Art. 24.Prawo własności przemysłowej

Wynalazek tajny

Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa Państwa. Takim wynalazkami mogą być wynalazki systemu broni.
Prawo własności przemysłowej Art. 56. 1.

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające to oświadczenie woli pracodawcy skierowane do pracownika o zmianie warunków umowy o pracę, jednostronnie przez pracodawcę pod rygorem rozwiązania umowy o pracę, jeżeli nowe warunki nie zostaną przyjęte.

Gdy zajdzie potrzeba np. zmiany stanowiska pracy, systemu czasu pracy, wysokości wynagrodzenia, określonych umową o pracę, może on skorzystać z wypowiedzenia zmieniającego.

Wzór przemysłowy

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo (patrz oznaczenie pierwszeństwa). Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.
Prawo własności przemysłowej Art. 104. 1.

Wzór użytkowy

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.
Prawo własności przemysłowej Art. 94 ust.1

Wzorce umów

Wzorce umów zostały co do zasady uregulowane w art. 385 k.c

„Wzorcem umowy” jest ustalony przez jedną ze stron zbiór postanowień (reguł, zasad,) w szczególności określający ogólne warunki umów, stanowiący wzór umowy, lub regulamin np. sprzedaży, taki wzorzec umowy wiąże drugą stronę, gdy został jej doręczony przed zawarciem przez strony umowy, a w umowie jest przywołany bądź udostępniony wzorzec umowy (ogólne warunki umów) przy zawieraniu transakcji bez zachowania formy pisemnej umowy.

Własność intelektualna

Efekt twórczej pracy umysłu człowieka. Dzielimy je na dwie zasadnicze grupy: własność przemysłowa, której przedmiotem ochrony są: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topograficzne układów scalonych, prawo twórców baz danych, prawa wynikające z systemu ochrony odmian roślin i majątkowe prawa autorskie czyli tzw. „własność autorska", obejmująca każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Własność przemysłowa

patrz własność intelektualna

Wartość nominalna

Wartość nominalna akcji to wartość, która została ustalona w statucie spółki akcyjnej, tak aby suma wartość wycenionych akcji pokrywała wartość kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 308 § 2 kodeksu spółek handlowych wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Wkład pieniężny do spółki

Wkład do spółki, wnoszony jest przez jej wspólników/akcjonariuszy i jego przedmiotem może być wniesiona do spółki własność bądź inne prawa majątkowe, a także świadczenie usług. (Usługa polegająca na świadczeniu czynności, które dają się wycenić z uwagi na przysporzenie majątku spółki. Wnoszący wkład jest zobowiązany do wykonywania sam lub na jego rachunek przez osobę trzecią, jednorazowej bądź systematycznej usługi na rzecz spółki).

Wycena akcji/udziałów

Jest to czynność wykonywana przez biegłego/akredytora polegająca na określeniu wartości ekonomicznej udziałów lub akcji. Wyceny takiej dokonuje się w oparciu o realizowaną sprzedaż oraz mienie spółki (składniki aktywne) lub na podstawie prognozowanego dochodu spółki.

Wartość obejmowania akcji

Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. W przypadku zaś, gdy akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, powstałą w ten sposób nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki. Należy przy tym pamiętać, iż wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Wspólnik w spółce jawnej

Wspólnik w spółce jawnej, a więc w spółce uregulowanej w k.s.h, stanowiącej jedną ze spółek osobowych, ma zupełnie inną pozycję, a więc uprawnienia i obowiązki, niż choćby w innych spółkch osobowych, takich jak na przykład komandytowa lub konandytowo – akcyjna, jak też zupełnie inne niż wspólnik w jakiejkolwiek spółce kapitałowej.

Wartość początkowa

Wartość początkowa jest pojęciem w prawie finansowym, związanym z określaniem wartości tych aktywów, które podlegają amortyzacji, a więc majątku trwałego.

Walne zgromadzenie (posiedzenie akcjonariuszy)

Walne zgromadzenie to najwyższy organ spółki akcyjnej i komandytowo akcyjnej.

Decyzje walnego zgromadzenia podejmowane są przez akcjonariuszy w formie uchwał. Uchwały podejmowane przez walne zgromadzenie mają moc nadrzędną nad czynnościami podejmowanymi przez pozostałe organy spółki.

Wspólnik / akcjonariusz

1. Wspólnik w spółce z o.o.:

Wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to każdy z udziałowców spółki. Każdy wspólnik może oddawać głos i tym samym wpływać na działalność podejmowaną przez spółkę. Wspólnicy raz w roku otrzymują dywidendę (chyba, że umowa Spółki stanowi inaczej).

Wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać:

  • osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która w okresie ostatnich 5 lat od dnia objęcia udziałów, nie była karana za przestępstwo wskazane w rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeksu karny, a także w artykułach 585, 587, 590, 591 ustawy z dnia 15 września 2020 roku kodeks spółek handlowych;
  • osoba prawna;
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Wierzyciel

Wierzyciel nie posiada swojej ustawowej definicji. Nazywamy nim osobę, która ma prawo żądania od innej osoby (swojego dłużnika) spełnienia jakiegoś roszczenia na podstawie łączącego ich zobowiązania.