Słownik pojęć

  W
Wynagrodzenie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej również jako: „k.p”)przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Wynagrodzenie jest więc niezbędnym elementem stosunku pracy. Jest ono zaliczane do absolutnie podstawowego prawa pracowniczego, które konstytuuje stosunek pracy.

Wady oświadczenia woli

Czynność prawna (najczęściej zawarcie umów) dokonuje się przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli, czyli jej wyrażenia dla dokonania tej czynności.Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej również jako: „k.c.” lub „Kodeks cywilny”) oświadczeniem woli jest każde zachowanie  osobydokonującej czynności prawnej, wyrażające jej wolę w sposób dostateczny, także w postaci elektronicznej.

Warunek

Jest to zastrzeżenie zawarte w treści czynności prawnej, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Wyróżniamy warunek zawieszający i rozwiązujący.

Weksel

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego sporządzonym według przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (dalej również jako Ustawa). Zobowiązanie wekslowe powstaje z chwilą złożenia na nim podpisu. Zobowiązanie powstające z weksla ma charakter bezwarunkowy, co oznacza, że nie jest wymagana causa dla jego ważności. Zapłata sumy wekslowej następuje niezależnie od jakichkolwiek warunków (abstrakcyjność stosunku wekslowego). 

Weksel in blanco

Weksel jest rodzaje papieru wartościowego, który rodzi bezwarunkowe zobowiązanie z chwilą złożenia na nim podpisu.

Weksel własny / Weksel sola

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, który sporządza się według przepisów ustawy  z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (dalej również jako: „Ustawa”)Zobowiązanie wekslowe powstaje z chwilą złożenia na nim podpisu. Ma ono charakter bezwarunkowy, co oznacza, że dla jego ważności nie jest wymagana causa. Zapłata sumy wekslowej następuje niezależnie od jakichkolwiek warunków (abstrakcyjność stosunku wekslowego). 

Weksel trasowany

Weksel to papier wartościowy sporządzony według przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (dalej również jako: „Ustawa”). Zobowiązanie z weksla powstaje z chwilą złożenia na nim podpisu i ma ono charakter bezwarunkowy. Abstrakcyjność stosunku wekslowego oznacza, że zapłata oznaczonej w nim sumy nie jest uzależniona od spełnienia jakichkolwiek innych warunków (brak causy).

Wniosek kredytowy

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej również jako „Ustawa”), bankiem jest osobą prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Natomiast na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 tej samej ustawy do czynności bankowych sensu stricte zalicza się udzielanie kredytów. 

Wspólny znak towarowy

Własność intelektualna stanowi zbiór praw wyłącznych, na które składa się własność przemysłowa, prawo autorskie i prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa oraz know-how. Znak towarowy oraz wspólny znak towarowy zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej również jako „Ustawa”).

Współczynniki oceny sytuacji finansowej firmy

Zgodnie z art. 55ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przedsiębiorstw jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ta z kolei – na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców jest definiowana jako zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Należy również wskazać, że tak rozumiane przedsiębiorstwo jest dobrem podlegającym obrotowi (może zostać zbyte).

Wydatek kwalifikowany

U podstaw powstania Unii Europejskiej legło odbudowanie europejskich gospodarek po II wojnie światowej oraz integracja państw Starego Kontynentu celem wzrostu zamożności społeczeństw i przeciwdziałanie konfliktom. Wspólnota realizuje te zamierzenia na wielu płaszczyznach. Jedną z nich są Fundusze Europejskie.

Wynalazek

Własność przemysłowa, obok prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz tajemnic przedsiębiorstwa i know-how, tworzy zbiór praw wyłączonych, które noszą miano prawa własności intelektualnej. Twórcy danego dobra, które można uznać za przedmiot własności intelektualnej przysługuje ochrona (patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji).

Wynalazek tajny

Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa Państwa. Takim wynalazkami mogą być wynalazki systemu broni.
Prawo własności przemysłowej Art. 56. 1.

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające zostało uregulowane w art. 42 – 43 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (dalej jako: „Kodeks pracy” lub „k.p.”. Jest to oświadczenie woli pracodawcy skierowane do pracownika, z treści którego wynika zmiana warunków umowy o pracę. Ma charakter jednostronny. Nieprzyjęcie przez pracownika nowych warunków, wiąże się z  rozwiązaniem umowy o pracę. 

Wzór przemysłowy

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo (patrz oznaczenie pierwszeństwa). Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.
Prawo własności przemysłowej Art. 104. 1.

Wzór użytkowy

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.
Prawo własności przemysłowej Art. 94 ust.1

Wzorce umów

Wzorce umów zostały co do zasady uregulowane w art. 385 k.c

„Wzorcem umowy” jest ustalony przez jedną ze stron zbiór postanowień (reguł, zasad,) w szczególności określający ogólne warunki umów, stanowiący wzór umowy, lub regulamin np. sprzedaży, taki wzorzec umowy wiąże drugą stronę, gdy został jej doręczony przed zawarciem przez strony umowy, a w umowie jest przywołany bądź udostępniony wzorzec umowy (ogólne warunki umów) przy zawieraniu transakcji bez zachowania formy pisemnej umowy.

Własność intelektualna

Własność jest prawem rzeczowym o najszerszym zakresie. Właściciel jest uprawniony do korzystania z rzeczy z wyłączeniem innych osób oraz rozporządzania nią. Własność intelektualna stanowi w prawie osobną kategorię, obejmującą niematerialne przedmioty twórczej działalności człowieka. Pojęcie to należy rozpatrywać z uwagi na cztery podstawy prawne.

Własność przemysłowa

Własność jest prawem rzeczowym o najszerszym zakresie. Obejmuje korzystanie z rzeczy i rozporządzanie nią z wyłączeniem innych osób. 

Wartość nominalna

Wartość nominalna akcji to wartość, która została ustalona w statucie spółki akcyjnej, tak aby suma wartość wycenionych akcji pokrywała wartość kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 308 § 2 kodeksu spółek handlowych wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Wkład pieniężny do spółki

Wkład do spółki, wnoszony jest przez jej wspólników/akcjonariuszy. Jego przedmiotem może być wniesiona do spółki własność bądź inne prawa majątkowe, a także świadczenie usług. (Usługa polegająca na świadczeniu czynności, które dają się wycenić z uwagi na przysporzenie majątku spółki. Wnoszący wkład jest zobowiązany do wykonywania sam lub na jego rachunek przez osobę trzecią jednorazowej bądź systematycznej usługi na rzecz spółki).

Wycena akcji/udziałów

Wycena akcji/udziałów to czynność wykonywana przez biegłego/akredytora polegająca na określeniu ich wartości ekonomicznej. Wyceny takiej dokonuje się w oparciu o realizowaną sprzedaż oraz mienie spółki (składniki aktywne) lub na podstawie prognozowanego dochodu spółki.

Wartość obejmowania akcji

Kapitał zapasowy spółki jest tworzony m.in. przez różnicę w cenie emisyjnej, a cenie  nominalnej akcji. Ta druga jest ustalana w statucie spółki i umieszcza się ją na akcji.  Zasadą wynikającą z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h”)  jest  zakaz obejmowania akcji poniżej ich wartości nominalnej. W przypadku zaś, gdy akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, powstałą w ten sposób nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki. Należy przy tym pamiętać, iż wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Wspólnik w spółce jawnej

Wspólnik w spółce jawnej, a więc w spółce uregulowanej w k.s.h, stanowiącej jedną ze spółek osobowych, ma zupełnie inną pozycję, a więc uprawnienia i obowiązki, niż choćby w innych spółkch osobowych, takich jak na przykład komandytowa lub konandytowo – akcyjna, jak też zupełnie inne niż wspólnik w jakiejkolwiek spółce kapitałowej.

Wartość początkowa

Wartość początkowa jest pojęciem charakterystycznym dla prawa finansowanego. Wiąże się z określaniem wartości tych aktywów, które podlegają amortyzacji, a więc majątku trwałego.

Walne zgromadzenie (posiedzenie akcjonariuszy)

Walne zgromadzenie to najwyższy organ spółki akcyjnej i komandytowo akcyjnej. Jego kompetencje określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej również jako: „k.s.h.”).

Wspólnik / akcjonariusz

1. Wspólnik w spółce z o.o.:

Wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to każdy z udziałowców spółki. Każdy wspólnik może oddawać głos i tym samym wpływać na działalność podejmowaną przez spółkę. Wspólnicy raz w roku otrzymują dywidendę (chyba, że umowa Spółki stanowi inaczej).

Wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać:

  • osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która w okresie ostatnich 5 lat od dnia objęcia udziałów, nie była karana za przestępstwo wskazane w rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeksu karny, a także w artykułach 585, 587, 590, 591 ustawy z dnia 15 września 2020 roku kodeks spółek handlowych;
  • osoba prawna;
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Wierzyciel

Wierzyciel nie posiada swojej ustawowej definicji. Nazywamy nim osobę, która ma prawo żądania od innej osoby (swojego dłużnika) spełnienia jakiegoś roszczenia na podstawie łączącego ich zobowiązania.