Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  B
B2B

B2B to skrót od angielskiego zwrotu business-to-business.

Barter (wymiana bezgotówkowa)

Barter to wymiana bezgotówkowa; czyli wymiana dóbr (towarów) pomiędzy uczestnikami obrotu z dążeniem do tego aby saldo było zerowe – tak aby wymieniane dobra były równej wartości.

Szef

Marzysz o własnej firmie?
Odwiedź jestemszefem.pl i zrób z nami pierwszy krok do własnego biznesu

Benchmarking

Jest to metoda analityczna, która opiera się na porównaniu podstawowych ważnych cech strukturalnych i funkcjonalnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw z odpowiednio analogicznymi cechami podmiotów konkurencyjnych lub też uważanych za najlepsze w danej dziedzinie działalności. Poprzez porównanie uzyskiwany jest obraz kondycji przedsiębiorstwa oraz dostrzegalny staje się zakres różnic, które w wyniku zastosowania strategii rozwojowych w efekcie końcowym dłuższego horyzontu czasowego powinny zostać zminimalizowane.

Bitcoin

Bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą. Przez kryptowalutę rozumie się z kolei rodzaj aktywów inwestycyjnych. Spełnia ona funkcję zwykłej waluty w obrocie bezgotówkowym i nie występuje w formie zmaterializowanej. Z uwagi na zdolność nabywczą kryptowaluta może zostać zatem zakwalifikowana jako pieniądz wirtualny.

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

(BIK) jest spółką, której akcjonariuszami są niektóre polskie banki komercyjne oraz Związek Banków Polskich. Biuro jest instytucją obsługującą bazę informacji o zobowiązaniach klientów banków, zasilaną bezpośrednio przez współpracujące banki. Baza służy ocenie wiarygodności konkretnej osoby ubiegającej się o kredyt lub inną usługę świadczoną przez bank. 

Biurokracja

To termin pozaustawowy, którego znaczenie wskazuje nauka administracji i socjologii. W dosłownym tłumaczeniu oznacza: władza urzędników.

Biznesplan

Biznesplan jest planem biznesowym, zwięzłym programem finansowo-marketingowych (nowych lub rozwojowych) zamierzeń lub przedsięwzięć. Stanowi narzędzie planowania i  kontroli wstępnej. Jest równieżdokumentem przedsiębiorstwa zawierającym ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. 

Burza mózgów

Intuicyjna technika poszukiwania pomysłów, rozwiązań problemów, wywodząca się z psychologii społecznej.

Błąd - Błąd istotny

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”) oświadczeniem woli jest jakiekolwiek zachowanie się osoby dokonującej czynności prawnej, które w sposób dostateczny ujawnia jej wolę, a także poprzez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. 

Błąd formalny faktury

W praktyce dokonywania rozliczeń może dojść do sytuacji, w której faktura, będąca dokumentem sprzedaży jest obarczona błędem. Co do zasady wyróżnia się dwa rodzaje błędów faktur: formalny i materialny. 

Błąd materialny faktury

Zgodnie z art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Rodzajem dokumentu sprzedaży, który potwierdza dokonanie transakcji jest faktura.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)

Jest to zbiór zasad określających sposób wykonywania pracy, a przede wszystkim sposób zapewnienia pracownikom warunków pracy, aby jej wykonywanie było bezpieczne i higieniczne. Nie istnieje legalna definicja BHP, tzn. taka, która zostałaby sformułowana w akcie normatywnym. Jednakże kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały określone w dziale X Kodeksu pracy, to jest w przepisach od artykułu 207 do 212 Kodeksu pracy. 

Bezpodstawne wzbogacenie

Zgodnie z art. 405 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”) „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.” 

Bilans spółki

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, bilans spółki jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego. 

Banderola

Banderola jest to prostokątna, papierowa opaska naklejana na opakowanie, świadcząca o tym, że towar jest oryginalny i nienaruszony lub jako świadectwo zapłacenia przez producenta lub importera podatku akcyzowego.