Słownik pojęć


  B
B2B

B2B to skrót od angielskiego zwrotu business-to-business.

Barter (wymiana bezgotówkowa)

Barter to wymiana bezgotówkowa; czyli wymiana dóbr (towarów) pomiędzy uczestnikami obrotu z dążeniem do tego aby saldo było zerowe, czyli, żeby wymieniane dobra były równej wartości.

Benchmarking

Jest to metoda analityczna, która opiera się na porównaniu podstawowych ważnych cech strukturalnych i funkcjonalnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw z odpowiednio analogicznymi cechami podmiotów konkurencyjnych lub też uważanych za najlepsze w danej dziedzinie działalności. 

Bitcoin

Bitcoin jest najbardziej znaną z tzw. kryptowalut. Kryptowaluta, rzadziej waluta kryptograficzna to pojęcie stosowane do określenia rozproszonego systemu księgowego bazującego na kryptografii, przechowania informacji o stanie posiadania środków w umownych jednostkach. 

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

(BIK) jest spółką, której akcjonariuszami są niektóre polskie banki komercyjne oraz Związek Banków Polskich. Biuro jest instytucją obsługującą bazę informacji o zobowiązaniach klientów banków, zasilaną bezpośrednio przez współpracujące banki.

Biurokracja

Od słów fr. bureau – urząd i gr. kratos – władza) – scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem, lub ogół ludzi zajmujących się administrowaniem. Pojęcie to oznacza oderwanie władzy od obywateli, czy wręcz urzędników podejmujących szkodliwe decyzje dla społeczeństwa. Pierwszym badaczem biurokracji był Max Weber, dla którego był to idealny model organizacji

Biznesplan

Plan biznesowy, zwięzły program finansowo-marketingowych (nowych lub rozwojowych) zamierzeń lub przedsięwzięć. Jest narzędziem planowania i narzędziem kontroli wstępnej; dokument przedsiębiorstwa zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. 

Burza mózgów

Intuicyjna technika poszukiwania pomysłów, rozwiązań problemów, wywodząca się z psychologii społecznej.

Błąd - Błąd istotny

Jest to jedna z wad oświadczenia woli (Przykładowo złożenie podpisu po umową pod wpływem błędu). Zgodnie z kodeksem cywilnym w razie błędu co do treści czynności prawnej (patrz czynność prawna) można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli (złożenia zamówienia).

Błąd formalny faktury

Błąd logiczny, który może podlegać skorygowaniu poprzez wystawienie noty korygującej, lecz o ile był celowy, dla ukrycia prawdziwego stanu, może powodować niemożliwość odliczenia naliczonego podatku VAT.

Błąd materialny faktury

Błąd pod wpływem, którego m.in. faktura fałszywa traktowana jest jako prawdziwa. Jako błąd materialny faktury uznajemy m.in. fakturę przerobioną lub podrobioną, stwierdzającą nieprawdę pochodzącą od nieistniejącego podmiotu, w celu posłużenia się nią jak autentyczną.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)

Jest to zbiór zasad określających sposób wykonywania pracy, a przede wszystkim sposób zapewnienia pracownikom warunków pracy, aby jej wykonywanie było bezpieczne i higieniczne. Nie istnieje legalna definicja BHP, tzn. taka, która zostałaby sformułowana w akcie normatywnym. Jednakże kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały określone w dziale X Kodeksu pracy, to jest w przepisach od artykułu 207 do 212 Kodeksu pracy.