Słownik pojęć

  K

Kierowanie / Kierowanie przedsiębiorstwem

Kierowanie to w języku polskim to synonim słowa sterowanie. Intencją kierującego jest postępowanie przez kierowanych zgodnie z jego wolą, celem. Przedmiotem kierowania mogą być zarówno osoby jak i rzeczy.

Wraz z rozwojem każdego przedsiębiorstwa, a tym samym zwiększeniem zespołu o kolejnych pracowników, kolejne podzespoły, jednostki organizacyjne wysoce istotny jest proces kierowania przedsiębiorstwem oraz znajdującymi się w nim jednostkami.

W przedsiębiorstwie kierowanie uznawane jest za proces, którego celem jest właściwe prowadzenie podwładnych tak aby w jak najlepszy sposób wykonywali oni powierzone im zadania celując w poprawę sytuacji oraz wyników ich pracy. To zarządzający zespołem powinni tak nim kierować aby cały potencjał wiedzy i energii i umiejętności podwładni skupiali w efektywne działanie organizacji.

W przedsiębiorstwie najistotniejszą cechą jest kierowanie zespołem i utworzenie właściwych relacji podwładny – przełożony.

Tylko właściwie prowadzone przedsiębiorstwo osiągnie optymalne wyniki wpływające na jego rozwój. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i poszerzaniem go o kolejne komórki organizacyjne wysoce istotne jest zadbanie o kadrę zarządzającą jednostkami posiadającą umiejętności właściwego kierowania swoimi podwładnymi. Nie jest bowiem możliwe aby właściciel przedsiębiorstwa mógł samodzielnie kierować kilkudziesięciu czy kilkuset osobowym zespołem podwładnych.

Właściwe kierowanie przedsiębiorstwem i jego zespołem to przemyślany, zaplanowany proces organizacji polegający na przewodzeniu, organizacji i kontroli pracy podwładnych, zgodnie z hierarchią ustaloną w przedsiębiorstwie.

Zgodnie z sformułowanymi przez Henryka Fayol w 1916 roku, a wciąż aktualnymi zasadami zarządzania kierowanie powinno obejmować:

 • Właściwy podział pracy;
 • Autorytet w relacji przełożony – podwładny;
 • Dyscyplinę w organizacji;
 • Hierarchię organizacji przedsiębiorstwa;
 • Stabilność zespołu;
 • Jedność rozkazodawstwa;
 • Jednolitość kierownictwa;
 • Nadrzędność interesu ogółu;
 • Sprawiedliwe wynagrodzenie;
 • Centralizację roli podwładnych;
 • Inicjatywę podwładnych.

Należy wskazać, że kierowanie w przedsiębiorstwie obejmuje zbiór najważniejszych czynności podejmowanych z właściwym zarządzaniem zespołem, które są niezbędne do zarządzania nim.

Kierowanie Aktualnie kierowanie postrzega się jako zbiór czynności jako czynności procesów w metodach zarządzania procesowego (w tym projektami, jak i jednostkami).

Właściwe kierowanie przedsiębiorstwem powinno dzielić się na 4 spójne z sobą elementy:

 • Planowanie;
 • Organizowanie;
 • Przewodzenie;
 • Kontrolowanie.

Zobacz także: