Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  K

Kradzież, rozbój, kradzież rozbójnicza, kradzież z włamaniem

Przestępstwa skierowane przeciwko mieniu, przewidziane w przepisach rozdziału 35 Kodeksu Karnego.

Przestępstwo kradzieży jest to przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej, i podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przedmiotem kradzieży mogą być jedynie rzeczy ruchome (każdy przedmiot, który jest wyodrębniony i ma wartość majątkową, oraz nie jest nieruchomością. Za rzecz ruchomą uznawane są także polski bądź obcy pieniądz, inny środek płatniczy, środek pieniężny zapisany na rachunku oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach, albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce.

Przestępstwa kradzieży skierowane są do rzeczy oznaczonych co do tożsamości (posiadających indywidualne cechy np. samochód: Audi A3 o nr rejst. ABC 123), oraz co do gatunku (oznaczone rodzajowo, np. kilogram wiśni).

Kradzież stanowić może przestępstwo, jeżeli wartość przedmiotu kradzieży przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2019, kwota ta wynosi 2 250 zł brutto, a więc ¼ wynosi 562,5 zł brutto), w przypadku gdy wartość ta jest niższa, zachowanie polegające na zaborze cudzej rzeczy ruchomej uznaje się jedynie za wykroczenie, które jest objęte kodeksem wykoroczeń (por. wyrok SN z dnia 17 listopada 2004 r., V KK 279/04, OSNwSK 2004, nr 1, poz. 2109, s. 997).

Kradzież posiada kilka form kwalifikowanych(zawierających dodatkowe przesłanki, podlegających surowszej karze) w tym m.in. rozbój, kradzież rozbójniczą, kradzież z włamaniem.

Rozbój jest kwalifikowaną formą kradzieży (podlega surowszej karze) i polega na kradzieży z użyciem przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Przestępstwo takie zagrożone jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Środek jakiego używa sprawca musi być niebezpieczny, stwarzać zagrożenie dla życia. Nie musi ono łączyć się z jego użyciem, możliwe jest tylko jego okazanie.

Kolejną kwalifikowaną formą kradzieży jest kradzież rozbójnicza, która następuje gdy sprawca celem utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności i podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Do Kradzieży z włamaniem dochodzi gdy sprawca dokonuje włamania celem zaboru rzeczy. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Przesłanką niezbędną do wystąpienia kradzieży z włamaniem jest by sprawca najpierw dokonał włamania, a dopiero następnie kradzieży. Włamanie uznawane jest jako działanie, czynności stanowiące środek do osiągniecia celu, a więc kradzieży. Jako włamanie rozumiemy pokonanie wbrew woli osoby uprawnionej (właściciel rzeczy, posiadacz np. najemca, dzierżyciel np. przechowawca) przeszkody, która ma zabezpieczać określone pomieszczenie i znajdujące się tam przedmioty przed zamachami na nie, w szczególności przed zaborem. Jako włamanie rozumiemy „wejście do środka” bądź „dostanie się do wnętrza”.