Słownik pojęć

  K
Koszty podatkowe


Koszty podatkowe są to koszty uzyskania przychodów, które mogą być kosztem tzw. podatkowym. Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 - definicja negatywna kosztów uzyskania przychodów. Natomiast zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 - wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu.

Przykładowe koszty, których zgodnie z art. 23 ustawy o PIT oraz art. 16 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów to:

  • wydatki poniesione na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • wydatki na spłatę pożyczek oraz kredytów, odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów, a także odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika.
  • koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań, grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar.
  • koszty związane z karami, opłatami i odszkodowaniami oraz odsetkami od tych zobowiązań z tytułu: nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, kosztów reprezentacji.

Jednak należy zawsze sprawdzać w katalogu art. 23 ustawy o PIT lub art. 16 ustawy o CIT.

Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów jest niezbędne do ustalenia wysokości dochodu. Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych albo liniowo mogą pomniejszyć o te koszty podstawę opodatkowania. Na przedsiębiorcy (podatniku) spoczywa obowiązek udowodnienia, że określony koszt został poniesiony w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.0.200);
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2017.0.2343);

Warto wiedzieć