Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  K

Koszty podatkowe

Koszty podatkowe zostały wprost wskazane we właściwych przepisach. Są to koszty uzyskania przychodów, mogące być kosztem podatkowym. Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „Ustawa o PIT”), „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.” Natomiast zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „Ustawa o CIT”.), „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16.”. Ustawodawca wprowadza więc w obu przypadkach katalog zamknięty wprost wskazanymi przypadkami niepodlegania do kategorii tzw. kosztów podatkowych.

Poniżej przykładowe koszty, których zgodnie z art. 23 Ustawy o PIT oraz art. 16 Ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów to:

  • „wydatki poniesione na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • wydatki na spłatę pożyczek oraz kredytów, odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów, a także odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika.
  • koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań, grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar.
  • koszty związane z karami, opłatami i odszkodowaniami oraz odsetkami od tych zobowiązań z tytułu: nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, kosztów reprezentacji”.

W przypadku wątpliwości, co do zaliczenia danego kosztu do kosztów podatkowych, należy sięgnąć do przepisów cytowanych powyżej. Brak wyłączenia decyduje o zakwalifikowaniu do omawianej grupy kosztów.

Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów jest niezbędne do ustalenia wysokości dochodu. Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych albo liniowo mogą pomniejszyć o te koszty podstawę opodatkowania. Na przedsiębiorcy (podatniku) spoczywa obowiązek udowodnienia, że określony koszt został poniesiony w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.  2020 r. poz. 1406);
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1426).

Zobacz także: