Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  K

Koszty kwalifikowane

Pojęcie kosztów kwalifikowanych jest stosowane w kilku znaczeniach. Co do zasady wszystkie koszty kwalifikowane będą stanowiły zarówno koszty uzyskana przychodów, jak i koszty różnego typu projektów i prac badawczych, naukowych, badawczo-rozwojowych. Będą też podatkowymi kosztami uzyskania przychodu, a nadto koszty, określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z ostatnimi zmianami – które, zostały poniesione w ramach prac badawczo-rozwojowych będą podstawą do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie tylko kosztem podatkowym.

Koszty kwalifikowane zostały szczegółowo wskazane w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „Ustawa”). 

Podatnik uzyskujący przychody odlicza od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej:

Kosztami kwalifikowanymi dla powyższych potrzeb zgodnie z art. 26e pkt 2 Ustawy są:

  • należności, które poniósł podatnik w danym miesiącu z tytułu przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a także opłacone przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne, w części odpowiadającej czasowi przeznaczonemu na realizację działalności badawczo-rozwojowej, w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu,
  •  poniesione w danym miesiącu należności z  z przychodów z umów o dzieło i umowy zlecenia uzyskiwanych od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej oraz od przedsiębiorstwa w spadku na takich samych zasadach jak w punkcie poprzedzającym,
  • nabycie surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej
  • nabycie specjalistycznego sprzętu a potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, który nie jest środkiem trwałym, zwłaszcza przyrządów laboratoryjnych i urządzeń pomiarowych,
  • koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych oraz wszelkich usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby własnej działalności badawczo-rozwojowej;
  • koszty związane z odpłatnym korzystaniem z urządzeń i aparatury naukowo-badawczej, wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem
  • nabycie usługi polegającej na wykorzystaniu aparatury, o której mowa w punkcie poprzedzającym wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup tej usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym
  • ponoszone koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, prowadzenie postępowania i ewentualne odpieranie zarzutów w przedmiocie niespełniania wymogów rejestracyjnych, a także okresowe opłaty za odnowienie prawa ochronnego i inne czynności niezbędne dla jego utrzymania

Ponadto istotne jest, że w regulacjach szczególnych, na podstawie których prowadzone są projekty NCBR, PARP i innych agend rządowych w ramach programów operacyjnych, ośrodków pomocowych itp. pojęcie kosztów kwalifikowanych jest istotne z uwagi na podstawę do pokrycia/refundacji tych kosztów z tych funduszów zewnętrznych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).

Zobacz także: