Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  O
Ochrona środowiska

Pojęcie ogólne, opisywane szeroko w encyklopediach, tytułach popularno-naukowych, jako dział ochrony przyrody zajmujący się ochroną wód, powietrza i gleby przed ich zanieczyszczeniem, np. ciekami przemysłowymi, środkami ochrony roślin itp.

Odnawialne źródła energii

Pojęcie „odnawialne źródło energii” zostało zdefiniowanie normatywnie.

Szef

Marzysz o własnej firmie?
Odwiedź jestemszefem.pl i zrób z nami pierwszy krok do własnego biznesu

Odnowienie

W interpretacji indywidualnej wydanej przez Izbę Skarbową w Warszawie z dnia 9 lipca 2015 roku, IPPB3/4510-442/15-4/AG słusznie stwierdzono, że:„instytucja odnowienia, nazywana również nowacją (łac. novatio), należy do grupy zdarzeń prawnych powodujących wygaśnięcie zobowiązania. Ustawodawca kształtuje odnowienie jako czynność prawną o charakterze dwustronnym (umowę)”.

Odpady - gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP podstawą ustroju gospodarczego naszego państwa jest społeczna gospodarka rynkowa oparta m.in. na wolności działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność deliktowa

Odpowiedzialność deliktowa (łac. ex delicto – z czynu niedozwolonego) – jest to odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z czynu niedozwolonego (deliktu), dla której podstawę stanowią wprost przepisy art. 415-449 kodeksu cywilnego, a nie umowa.

Odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność kontraktowa jest to odpowiedzialność dłużnika, jaka powstaje na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, regulowana w art. 471 k.c. i n.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej jako: „kodeks cywilny lub „k.c.”) Skarb Państwa jest osobą prawną. Będąc osobą prawną występuje „za” Państwo. Może być pozywany i samemu pozywać.

Odstąpienie (od umowy)

Prawo zobowiązań reguluje nie tylko powstawanie stosunków umownych, ale także ich rozwiązywanie. Nie zawsze dochodzi do spełnienia przedmiotu umowy. Jej strona ma także  prawo do odstąpienia. Może ono nastąpić na podstawie zapisu umowy lub może wynikać z przepisu ustawy.

Oferta

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”): ofertą jest  złożone oświadczenie woli strony  zawarcia umowy, które określa istotne postanowienia umowy.  Strona, do której kierowana jest oferta może ją przyjąć lub rozpocząć rokowania. Dla uporządkowania należy wyjaśnić pojęci oświadczenia woli oraz rokowań. To pierwsze zostało zdefiniowane w art. 60 k.c.

Ogólne warunki umów

Ogólne warunki umowy to forma wzorców umów, są zbiorem postanowień umownych wyrażonych klauzulami abstrakcyjnymi, to znaczy mającymi zastosowanie do różnych transakcji sprzedaży, różnych produktów czyli mających zastosowanie dla umów, które przedsiębiorca włącza do danej umowy lub uzgadnia się między stronami włączenie wprost lub też strony powołują się na nie w zawartej umowie.

Ograniczone prawa rzeczowe

Ograniczone prawa rzeczowe to jeden z trzech rodzajów podmiotowych praw rzeczowych, obok prawa własności i prawa użytkowania wieczystego. Te pierwsze zawsze obciążają rzeczy objęte tymi drugimi.

Opakowanie

Definicja opakowania oraz wszelkie kwestie związane z opakowaniami znajdują się w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z tą ustawą opakowaniem jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji przeznaczonych do (dla sprzedaży dowolnych towarów) produktów, od surowców kierowanych do dalszego przetwarzania lub zużycia przemysłowego, do towarów przetworzonych, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej konsumentom.

Opłaty

Pojęcie opłat na gruncie polskiego prawa jest wszechstronnie wykorzystywane. Najogólniej przez opłatę należy rozumieć jednostronne świadczenie pieniężne pobierane od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (np. spółki handlowe). 

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Przedsiębiorcy w różnym stopniu, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, korzystają z zasobów środowiska, co wiąże się z wprowadzaniem czasowych bądź trwałych zmian w środowisku np. konieczność usunięcia drzew, pobraniem wody do zakładu produkcyjnego.

Organy egzekucyjne

Egzekucja należnych, wymagalnych świadczeń prowadzą organy egzekucyjne.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w polskim porządku prawnym istnieją różne organy egzekucyjne. Zgodnie z art. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (dalej jako: u.p.e.a.) – przez organ egzekucyjny rozumie się "organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków".

Osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 20 jako podstawę ustroju gospodarczego definiuje społeczną  gospodarkę rynkowa opartą na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów. Następnie w art. 22 wprowadza regulację dotyczącą ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Może to nastąpić przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek: po pierwsze – z uwagi na ważne przyczyny, po drugie – jedynie w drodze ustawowej.

Osoba prawna

Osoba prawna – to jedna z form podmiotów stosunków cywilnoprawnych, obok osoby fizycznej i jednostek posiadających zdolność prawną. Osoba ta bywa definiowana jako wyodrębniony zespół środków, dla którego zarządu ustanawia się taką osobę w celu realizacji przypisanych jej prawem zadań. 

Outsourcing

Outsourcing to działania organizacyjno-prawne polegające na zmianie struktury organizacyjnej lub zakresów działania i obowiązków jednostek organizacyjnych i stanowisk ograniczające zakres działalności w ramach struktury przedsiębiorstwa i zakresów czynności pracowników, na rzecz pozyskania zewnętrznego świadczenia usług.

Oznaczenie geograficzne

Prawo własności przemysłowej jest niezwykle ważną gałęzią prawa. Materia ta zostałą uregulowana w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (dalej jako: „Ustawa”). Wśród obszernej regulacji, ustawodawca pojęcie oznaczenia geograficznego jako przedmiotu prawnej ochrony.

Obniżona stawka podatku

Stawką podatku od towarów i usług w podstawowej wysokości jest 23%. Ustawa o VAT przewiduje szereg innych stawek dedykowanych dla danego typu towarów i usług, które wyłączają zastosowanie stawki podstawowej.

Odpowiedzialność solidarna

Odpowiedzialność solidarna jest formą odpowiedzialności z tytułu szkody lub kontraktu wielu osób, a podstawowym aktem, który ją reguluje i definiuje jest Kodeks Cywilny. 

Odpowiedzialność materialna pracownika

Pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie, ponosi odpowiedzialność materialną za mienie oraz szkodę wyrządzoną pracodawcy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność odszkodowawcza w ujęciu cywilistycznym to obowiązek naprawienia szkody wynikłej z niewykonania, nienależytego wykonania zobowiązania bądź czynu niedozwolonego (deliktu), chyba że niewykonanie, nienależyte wykonanie lub czyn niedozwolony jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności zobowiązanemu z umowy lub sprawy nie można przypisać – są to tzw. okoliczności wyłączające winę.

Odpowiedzialność karna

Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej na gruncie polskiego prawa określa, co do zasady, Ustawa z dnia 6 czerwca 1994 roku – Kodeks karny, jednak należy mieć na względzie, że przepisy karne znajdują się także w innych, szczegółowych ustawach i wtedy zazwyczaj odnoszą się jedynie do czynów, które mogą zostać popełnione w związku z naruszeniem przepisów tej szczegółowej ustawy.

Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

Odpowiedzialność dyscyplinarna jest jednym z rodzajów odpowiedzialności, którą może ponosić pracownik (odpowiedzialność karna, materialna i porządkowa). Źródłem dla jej zastosowania jest konflikt pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. 

Okres zasiłkowy

Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, okres zasiłkowy przysługuje osobie ubezpieczonej przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z powodu przyczyn określonych w art. 6 ust. 2.

Odprawa

Odprawa to jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w przypadku zwolnienia z pracy z przyczyn zaistniałych po stronie pracodawcy lub z przyczyn losowych. Jest to podstawowa forma ochrony zwalnianych pracowników lub tracących zatrudnienie, stanowiąca zabezpieczenie finansowe w okresie poszukiwania przez pracownika nowego zatrudnienia czy przejścia na emeryturę lub rentę. 

Odpis amortyzacyjny

Odpisem amortyzacyjnym określa się co do zasady możliwość ujęcia przez przedsiębiorcę w kosztach uzyskania przychodu kwot sukcesywnego zużywania się środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w czasie.

Otwarcie spadku

Zdarzenie prawne, w trakcie którego spadek przechodzi ze spadkodawcy na spadkobiercę.

Odsetki za opóźnienie / Maksymalne odsetki za opóźnienie

Odsetki za opóźnienie należy podzielić na odsetki ustawowe i odsetki ustalone przez strony umowy.

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako: „Ustawa”) wprowadziła szczególny rodzaj odsetek. Są to odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych.

Odszkodowanie

Odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu, któremu wyrządzono krzywdę (osobie w stosunku do której doszło do naruszenia jej dobra chronionego prawem bądź interesu).

Oferta w handlu elektronicznym

Oferta w handlu elektronicznym została zdefiniowana w art. 66 z indeksem górnym 1 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”) to oferta złożona w formie elektronicznej, która wiąże składającego w sytuacji, gdy druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.