Słownik pojęć


  O
Ochrona środowiska

Pojęcie ogólne, opisywane szeroko w encyklopediach, tytułach popularno-naukowych, jako dział ochrony przyrody zajmujący się ochroną wód, powietrza i gleby przed ich zanieczyszczeniem, np. ciekami przemysłowymi, środkami ochrony roślin itp.

Odnawialne źródła energii

Pojęcie „odnawialne źródło energii” zostało zdefiniowanie normatywnie.

Odnowienie

Instytucja odnowienia, nazywana również nowacją (łac. novatio), należy do grupy zdarzeń prawnych powodujących wygaśnięcie zobowiązania. Ustawodawca kształtuje odnowienie jako czynność prawną o charakterze dwustronnym (umowę).

Odpady - gospodarka odpadami

Na wstępie, każdy przedsiębiorca jak i osoba wykonująca działalność zawodową na własny rachunek powinien pamiętać, iż permanentne zmiany w ostatnich latach zagadnień związanych z szeroko rozumianymi odpadami, a więc w tym także tymi pospolitymi „śmieciami” w gospodarce komunalnej, zajmuje się wiele organów i instytucji, jak i dotyczy wiele regulacji w tym unijnych.

Odpowiedzialność deliktowa

Odpowiedzialność deliktowa (łac. ex delicto – z czynu niedozwolonego) – jest to odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z czynu niedozwolonego (deliktu), dla której podstawę stanowią wprost przepisy art. 415-449 kodeksu cywilnego, a nie umowa.

Odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność kontraktowa jest to odpowiedzialność dłużnika, jaka powstaje na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, regulowana w art. 471 k.c. i n.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa

Skarb Państwa jest osobą prawną (art. 33 Kodeksu cywilnego). Jako osoba prawna, Skarb Państwa jest podmiotem który w miejsce Państwa w stanach cywilnoprawnych występuje w przypadku bycia pozwanym i pozywania z tytułu odszkodowań jak i rozporządzania mieniem Państwa i rozliczeniach finansowych z Państwem.

Odstąpienie

Odstąpienie od umowy (zobowiązania) może nastąpić na podstawie zapisu umowy lub może wynikać z przepisu ustawy. 

Oferta

Ofertę stanowi oświadczenie strony woli zawarcia umowy, które określa istotne postanowienia umowy, natomiast strona do której kierowana jest oferta może ją przyjąć lub rozpocząć rokowania Art. 66 k.c. 

Ogniskowanie

Dynamiczny proces, przez który aspiracje i działania członków danej jednostki organizacyjnej skupiają się wokół tego samego obiektu i tworzą w ten sposób szkielet tożsamości organizacji.

Ogólne warunki umów

Ogólne warunki umowy to forma wzorców umów, są zbiorem postanowień umownych wyrażonych klauzulami abstrakcyjnymi, to znaczy mającymi zastosowanie do różnych transakcji sprzedaży, różnych produktów czyli mających zastosowanie dla umów, które przedsiębiorca włącza do danej umowy lub uzgadnia się między stronami włączenie wprost lub też strony powołują się na nie w zawartej umowie.

Ograniczone prawa rzeczowe

Ograniczone prawa rzeczowe to jeden z trzech rodzajów podmiotowych praw rzeczowych, obok prawa własności i prawa użytkowania wieczystego. Te pierwsze zawsze obciążają rzeczy objęte tymi drugimi.

Opakowanie

Definicja opakowania oraz wszelkie kwestie związane z opakowaniami znajdują się w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z tą ustawą opakowaniem jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji przeznaczonych do (dla sprzedaży dowolnych towarów) produktów, od surowców kierowanych do dalszego przetwarzania lub zużycia przemysłowego, do towarów przetworzonych, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej konsumentom.

Opłaty

Zagadnienia związane z opłatami administracyjnymi ich pobieranie czy orzekanie o ich wysokości mają wymiar niezwykle praktyczny, zarówno dla przedsiębiorców jak i pozostałych osób fizycznych. Formalna czynność jaką jest nałożenie przez organ, a następnie uiszczenie przez stronę postępowania opłat decyduje między innymi o podjęciu i prowadzeniu czynności postępowania administracyjnego.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Przedsiębiorcy w różnym stopniu, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, korzystają z zasobów środowiska, co wiąże się z wprowadzaniem czasowych bądź trwałych zmian w środowisku np. konieczność usunięcia drzew, pobraniem wody do zakładu produkcyjnego.

Organy egzekucyjne

Egzekucja należnych, wymagalnych świadczeń prowadzą organy egzekucyjne.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w polskim porządku prawnym istnieją różne organy egzekucyjne. Zgodnie z art. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (dalej jako: u.p.e.a.) – przez organ egzekucyjny rozumie się "organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków".

Osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 20 jako podstawę ustroju gospodarczego definiuje społeczną  gospodarkę rynkowa opartą na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów. Następnie w art. 22 wprowadza regulację dotyczącą ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Może to nastąpić przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek: po pierwsze – z uwagi na ważne przyczyny, po drugie – jedynie w drodze ustawowej.

Osoba prawna

Osoba prawna – to jedna z form podmiotów stosunków cywilnoprawnych, obok osoby fizycznej i jednostek posiadających zdolność prawną. Osoba ta bywa definiowana jako wyodrębniony zespół środków, dla którego zarządu ustanawia się taką osobę w celu realizacji przypisanych jej prawem zadań. 

Outsourcing

Outsourcing to działania organizacyjno-prawne polegające na zmianie struktury organizacyjnej lub zakresów działania i obowiązków jednostek organizacyjnych i stanowisk ograniczające zakres działalności w ramach struktury przedsiębiorstwa i zakresów czynności pracowników, na rzecz pozyskania zewnętrznego świadczenia usług.

Oznaczenie geograficzne

Oznaczeniami geograficznymi, w rozumieniu ustawy, są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.

Obniżona stawka podatku

Stawką podatku od towarów i usług w podstawowej wysokości jest 23%. Ustawa o VAT przewiduje szereg innych stawek dedykowanych dla danego typu towarów i usług, które wyłączają zastosowanie stawki podstawowej. 

Odpowiedzialność solidarna

Odpowiedzialność solidarna jest formą odpowiedzialności z tytułu szkody lub kontraktu wielu osób, a podstawowym aktem, który ją reguluje i definiuje jest Kodeks Cywilny. 

Odpowiedzialność materialna pracownika

Pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie, ponosi odpowiedzialność materialną za mienie oraz szkodę wyrządzoną pracodawcy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność odszkodowawcza w ujęciu cywilistycznym to obowiązek naprawienia szkody wynikłej z niewykonania, nienależytego wykonania zobowiązania bądź czynu niedozwolonego (deliktu), chyba że niewykonanie, nienależyte wykonanie lub czyn niedozwolony jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności zobowiązanemu z umowy lub sprawy nie można przypisać – są to tzw. okoliczności wyłączające winę.

Odpowiedzialność karna

Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej na gruncie polskiego prawa określa, co do zasady, Ustawa z dnia 6 czerwca 1994 roku – Kodeks karny, jednak należy mieć na względzie, że przepisy karne znajdują się także w innych, szczegółowych ustawach i wtedy zazwyczaj odnoszą się jedynie do czynów, które mogą zostać popełnione w związku z naruszeniem przepisów tej szczegółowej ustawy.

Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika jest odpowiedzialnością cechującą się inną regulacją niż pozostałe rodzaje odpowiedzialności pracownika (odpowiedzialność karna, materialna i porządkowa).

Okres zasiłkowy

Zgodnie z art. 8 Ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, okres zasiłkowy przysługuje osobie ubezpieczonej przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z powodu przyczyn określonych w art. 6 ust. 2

Odprawa

Odprawa to jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w przypadku zwolnienia z pracy z przyczyn zaistniałych po stronie pracodawcy lub z przyczyn losowych. Jest to podstawowa forma ochrony zwalnianych pracowników lub tracących zatrudnienie, stanowiąca zabezpieczenie finansowe w okresie poszukiwania przez pracownika nowego zatrudnienia czy przejścia na emeryturę lub rentę. 

Odpis amortyzacyjny

Odpisem amortyzacyjnym określa się co do zasady możliwość ujęcia przez przedsiębiorcę w kosztach uzyskania przychodu kwot sukcesywnego zużywania się środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w czasie.

Otwarcie spadku

Zdarzenie prawne, w trakcie którego spadek przechodzi ze spadkodawcy na spadkobiercę.

Otwarcie spadku następuje z chwilą określoną w akcie zgonu, który sporządzany jest na podstawie karty zgonu i protokołu zgłoszenia zgonu. Należy także wskazać, że unieważnienie aktu zgonu, uchylenie postanowienia o stwierdzeniu zgonu lub o uznaniu za zmarłego skutkuje tym, że otwarcie spadku uważa się za niebyłe[1].

Odsetki za opóźnienie / Maksymalne odsetki za opóźnienie

Odsetki za opóźnienie należy podzielić na odsetki ustawowe i odsetki ustalone przez strony umowy.

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako: „Ustawa”) wprowadziła szczególny rodzaj odsetek. Są to odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych.