Słownik pojęć


  L
Leasing

Umowa leasingu jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 709(1) - 709 (18) k.c. Jest to umowa, w której leasingodawca (musi nim być przedsiębiorca) zobowiązuje się kupić od oznaczonego przez leasingobiorcę sprzedawcy oznaczoną rzecz, a następnie oddać ją leasingobiorcy do używania na czas określony, a leasingobiorca zobowiązuje się uiszczać na rzecz leasingodawcy opłaty (raty leasingowe) równe co najmniej cenie rzeczy. 

Lista (technika) pytań kontrolnych

Jest to technika opisu działania za pomocą odpowiednio uporządkowanego zestawu sugestii naprowadzających w postaci pytań, haseł lub poleceń. Często używana jest nazwa ang. checklist, check-list. 

Luka informacyjna

Problem występujący w większości procesów decyzyjnych luka jest największa w przypadku decyzji niepewnych), różnica między zbiorem informacji pożądanej, a zbiorem informacji posiadanej z punktu widzenia decyzyjnego, informacje konieczne lecz niedostępne.

Luka rynkowa (trzy typy)

Podział luk rynkowych ze względu na typ. 

Licytacja

Licytacja jest rodzajem publicznej sprzedaży ruchomości lub nieruchomości należących do  dłużnika, dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego. Sposób, w jaki odbywa się licytacja w tym postępowaniu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a dokładniej jego części trzeciej dotyczącej postępowania egzekucyjnego.

Legitymacja czynna

O legitymacji do podjęcia działań, czynności, czyli prawie do udziału w postępowaniu lub jego inicjowaniu stanowią przeważnie kodeksy postępowań takie jak: kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania cywilnego. Podstawy są zawarte w regulacjach prawa materialnego, czyli – kodeksie cywilnym, karnym, karno-skarbowym, ordynacji podatkowej, jak i innych ustawach stanowiących o prawach i obowiązkach podmiotów.

Legitymacja bierna

O legitymacji do podjęcia działań, czynności, czyli prawie do udziału w postępowaniu lub jego inicjowaniu stanowią przeważnie kodeksy postępowań takie jak: kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania cywilnego. Podstawy są zawarte w regulacjach prawa materialnego, czyli – kodeksie cywilnym, karnym, karno-skarbowym, ordynacji podatkowej, jak i innych ustawach stanowiących o prawach i obowiązkach podmiotów.

List przewozowy

Rodzaj dokumentu handlowego wykorzystywanego w transporcie towarów drogą lądową, morską lub powietrzną, zawierający szczegółowy spis transportowanego towaru. List przewozowy, obok innych dokumentów przewozowych, jest podstawą do przyjęcia towarów do przewozu, co skutkuje powstaniem przesyłki towarowej.

Licencja

Słowo licencja swoją genezę ma w języku łacińskim, pochodzi od słów licet - jest dozwolone oraz licens - wolny.

Licencja jest uprawnieniem, polegającym na udostępnieniu praw podmiotowych.

Licencja najczęściej dotyczy praw własności przemysłowej i praw autorskich. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencja udzielana jest umową dotyczącą przeniesienia autorskich praw majątkowych lub umową o korzystanie z utworu. Prawo udzielenia licencji przysługuje twórcy.