Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  L
Leasing

Umowa leasingu jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 7091  70918 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”.W umowie leasingu występują trzy podmioty: finansujący, korzystający i zbywca. 

Lista (technika) pytań kontrolnych

Jest to technika opisu działania za pomocą odpowiednio uporządkowanego zestawu sugestii naprowadzających w postaci pytań, haseł lub poleceń. Często używana jest nazwa ang. checklist, check-list. 

Szef

Marzysz o własnej firmie?
Odwiedź jestemszefem.pl i zrób z nami pierwszy krok do własnego biznesu

Luka informacyjna

Współcześnie co raz większego znaczenia i wartości nabiera informacja. Jest ona przenaszalnym dobrem, które między innymi likwiduje stan niepewności. W tym obszarze pojawić się może luka informacyjna. Określa się ją jako problem występujący w większości procesów decyzyjnych luka jest największa w przypadku decyzji niepewnych), różnica między zbiorem informacji pożądanej, a zbiorem informacji posiadanej z punktu widzenia decyzyjnego, informacje konieczne lecz niedostępne.

Luka rynkowa (trzy typy)

Jest to termin związany z pojęciem rynku, które ma niezwykle szeroki zakres. Jest zjawiskiem w zasadzie niemożliwym do wyeliminowania. 

Licytacja

Licytacja jest rodzajem publicznej sprzedaży ruchomości lub nieruchomości należących do  dłużnika, dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego. Sposób, w jaki odbywa się licytacja w tym postępowaniu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako: „k.p.c.), a dokładniej jego części trzeciej dotyczącej postępowania egzekucyjnego.

Legitymacja czynna

O legitymacji do podjęcia działań, czynności, czyli prawie do udziału w postępowaniu lub jego inicjowaniu stanowią przeważnie kodeksy postępowań takie jak: kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania cywilnego. Podstawy są zawarte w regulacjach prawa materialnego, czyli – kodeksie cywilnym, karnym, karno-skarbowym, ordynacji podatkowej, jak i innych ustawach stanowiących o prawach i obowiązkach podmiotów.

Legitymacja bierna

O legitymacji do podjęcia działań, czynności, czyli prawie do udziału w postępowaniu lub jego inicjowaniu stanowią przeważnie kodeksy postępowań takie jak: kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania cywilnego. Podstawy są zawarte w regulacjach prawa materialnego, czyli – kodeksie cywilnym, karnym, karno-skarbowym, ordynacji podatkowej, jak i innych ustawach stanowiących o prawach i obowiązkach podmiotów.

List przewozowy

Rodzaj dokumentu handlowego wykorzystywanego w transporcie towarów drogą lądową, morską lub powietrzną, zawierający szczegółowy spis transportowanego towaru. List przewozowy, obok innych dokumentów przewozowych, jest podstawą do przyjęcia towarów do przewozu, co skutkuje powstaniem przesyłki towarowej. List potwierdzony i przyjęty przez przewoźnika stanowi dowód zawarcia umowy przewozu.

Licencja

Słowo licencja swoją genezę ma w języku łacińskim, pochodzi od słów licet - jest dozwolone oraz licens - wolny.

Likwidator

Likwidator to osoba, która przeprowadza czynności likwidacyjne w spółce. Może nim być wspólnik, członek zarządu lub osoba spoza spółki. Z mocy prawa w momencie otwarcia likwidacji dotychczasowi członkowie zarządu spółki stają się likwidatorami, a sam organ zarządu ulega wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców. Od tego momentu to nie członkowie zarządu reprezentują spółkę, a właśnie likwidatorzy.