Słownik pojęć

  L
Leasing

Umowa leasingu jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 709(1) - 709 (18) k.c. Jest to umowa, w której leasingodawca (musi nim być przedsiębiorca) zobowiązuje się kupić od oznaczonego przez leasingobiorcę sprzedawcy oznaczoną rzecz, a następnie oddać ją leasingobiorcy do używania na czas określony, a leasingobiorca zobowiązuje się uiszczać na rzecz leasingodawcy opłaty (raty leasingowe) równe co najmniej cenie rzeczy. Oznacza to, że leasingodawca w pewien sposób kredytuje inwestycję leasingobiorcy.

Najczęściej spotykanymi formami leasingu jest leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Leasing finansowy zawierany jest w celu i z zamiarem przewłaszczenia jego przedmiotu, na okres zbliżony do okresu gospodarczej używalności rzeczy. Leasingobiorca pokrywa, obok ceny, wszelkie poniesione przez leasingodawcę nakłady na przedmiot leasingu, a leasingodawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz leasingobiorcy własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy za symboliczną odpłatnością. W leasingu operacyjnym leasingobiorca otrzymuje do używania rzecz na krótki czas, a rzecz ta może być przedmiotem wielu dalszych, podobnych umów. Wynagrodzenie uiszczane przez leasingobiorcę ma postać świadczenia okresowego o charakterze zbliżonym do wynagrodzenia za najem lub czynsz dzierżawny.

Umowa leasingu musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz. 121).

Lista (technika) pytań kontrolnych

Jest to technika opisu działania za pomocą odpowiednio uporządkowanego zestawu sugestii naprowadzających w postaci pytań, haseł lub poleceń. Często używana jest nazwa ang. checklist, check-list. Listy kontrolne występują w różnych modyfikacjach w zależności od ich przeznaczenia (obszaru zastosowania), rodzaju sugestii naprowadzających, struktury listy, opisu lub oznaczenia wykonania. Lista kontrolna może być wykazem czynności przygotowanych dla skomplikowanych zadań w celu zapewnienia: odpowiedniej kolejności i niepominięcia żadnego istotnego etapu powstępowania. Lista kontrolna może dotyczyć także wykazu czynności dla porównania stanu istniejącego ze stanem wzorcowym (np. ocena stopnia zgodności).

Luka informacyjna

Problem występujący w większości procesów decyzyjnych luka jest największa w przypadku decyzji niepewnych), różnica między zbiorem informacji pożądanej, a zbiorem informacji posiadanej z punktu widzenia decyzyjnego, informacje konieczne lecz niedostępne.

Luka rynkowa (trzy typy)

Luka funkcjonalna (związana z wykazywaniem przez dany produkt zestawu funkcji),

Luka cenowa (w danym asortymencie produktów brakuje produktów o pewnej cenie, są np. b. drogie i b. tanie, a nie ma średniej ceny),

Luka użyteczności (ma miejsce gdy na rynku występujące a produkty zaspokajają potrzeby w niedoskonałym stopniu. Chcemy, bo nowy produkt lepiej zaspokajał te potrzeby.

Warto wiedzieć