Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  E
Egzekucja (sądowa i administracyjna)

Egzekucja sądowa - znajduje swoją podstawę w ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako – „k.p.c.”). Przyjmuje się, że sprawa egzekucyjna jest w istocie sprawą cywilną, tyle że ściśle sprawę cywilną należy odnosić do postępowania rozpoznawczego, a sprawę egzekucyjną do postępowania egzekucyjnego. Jego celem jest przymusowe zrealizowanie (urzeczywistnienie) praw lub obowiązków ze stosunków cywilno – prawnych, a więc prawa cywilnego materialnego.

Etykieta, oznaczanie produktu / towaru

Etykieta oznacza jakąkolwiek metkę, znak firmowy, znak handlowy, ilustrację lub inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie (naklejka) lub pojemnik z produktem.

Szef

Marzysz o własnej firmie?
Odwiedź jestemszefem.pl i zrób z nami pierwszy krok do własnego biznesu

E-commerce / Handel elektroniczny

E-commerce jest terminem zaczerpniętym z języka angielskiego i oznacza handel prowadzony z wykorzystaniem Internetu i innych sieci komputerowych, pozwalających na zawieranie transakcji. W tej formie zawierać można praktycznie wszystkie rodzaje transakcji i przez wszystkie podmioty: osoby fizyczne – konsumentów, osoby prawne i jednostki organizacyjne, a także podmioty publiczne i rządowe.

Egzekucja z nieruchomości

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest w celu wyegzekwowania praw i obowiązków wynikających z danego stosunku prawnego. W aktualnym porządku prawnym egzekucja prowadzona jest w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu cywilnym. 

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to wykaz zakupionych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.  

Eksmisja

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polsce własność to jedno z podstawowych praw, które podlegają ochronie konstytucyjnej (na podstawie art. 21 i art. 64 Konstytucji RP) oraz ustawowej (na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”).

Ekwiwalent za urlop

Zgodnie z art.  171 Kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Emerytura

Emerytura to comiesięczne świadczenie pieniężne przysługujące w ramach zabezpieczenia społecznego w zależności od osiągniętego lub przewidywanego osiągnięcia wieku emerytalnego.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego na emeryturze, świadczenia te przyjmują zazwyczaj formę dożywotnich wypłat.