Słownik pojęć


  E
E-commerce

patrz handel elektroniczny

Egzekucja (sądowa i administracyjna)

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. 

Etykieta, oznaczanie produktu / towaru

Etykieta oznacza jakąkolwiek metkę, znak firmowy, znak handlowy, ilustrację lub inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie (naklejka) lub pojemnik z produktem.

Egzekucja z nieruchomości

Wyrażenie "egzekucja z nieruchomości" stanowi skrót myślowy utworzony od wyrażenia "egzekucja z prawa własności nieruchomości". Co do zasady, zgodnie z art. 921 § 1 k.p.c. przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości należy do komornika sądu, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to wykaz zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych, i prawnych przeznaczony dla prowadzenia działalności gospodarczej.