Słownik pojęć


  E
E-commerce

patrz handel elektroniczny

Egzekucja (sądowa i administracyjna)

Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera definicji egzekucji sądowej. Postępowanie egzekucyjne jest uregulowane w części III Kodeksu. Natomiast przyjmuje się, że sprawa egzekucyjna jest w istocie sprawą cywilną, tyle że ściśle sprawę cywilną należy odnosić do postępowania rozpoznawczego, a sprawę egzekucyjną do postępowania egzekucyjnego. Celem takiego postępowania jest przymusowe zrealizowanie (urzeczywistnienie) praw lub obowiązków ze stosunków cywilno – prawnych, a więc prawa cywilnego materialnego.

Etykieta, oznaczanie produktu / towaru

Etykieta oznacza jakąkolwiek metkę, znak firmowy, znak handlowy, ilustrację lub inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie (naklejka) lub pojemnik z produktem.

Egzekucja z nieruchomości

Wyrażenie "egzekucja z nieruchomości" stanowi skrót myślowy utworzony od wyrażenia "egzekucja z prawa własności nieruchomości". Co do zasady, zgodnie z art. 921 § 1 k.p.c. przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości należy do komornika sądu, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to wykaz zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych, i prawnych przeznaczony dla prowadzenia działalności gospodarczej.