Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  T
Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP jedną z podstaw społecznej gospodarki rynkowej będącej ustrojem gospodarczym Rzeczypospolitej Polskiej jest wolność działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza została zdefiniowana w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców jako zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Z kolei zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przedsiębiorstwem jest „zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności”. 

Technika 635

W naukach psychospołecznych wyróżnia się wiele sposób rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Jednym z nich jest burza mózgów. Ta z kolei dzieli się na dodatkowe modele.

Szef

Marzysz o własnej firmie?
Odwiedź jestemszefem.pl i zrób z nami pierwszy krok do własnego biznesu

Technika oceny punktowej ważonej

System oceniania z wykorzystaniem punktacji ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Stosuje się go w prowadzeniu badań naukowych, w planowaniu, dokonywaniu wyboru optymalnego rozwiązania według ustalonych wcześniej kryteriów i ich wagi (ważności). Technika oceny punktowej ważonej to technika oceny złożonej, która posługuje się oceną punktową. 

Techniki organizatorskie

Narzędzia pomocne w analizie i rozwiązywaniu niemal każdego problemu przedsiębiorstwa z zakresu organizacji i zarządzania. Stosowanie w procesie podejmowania decyzji różnych technik zwiększa racjonalność podejmowanych decyzji. Dzięki posługiwaniu się nimi menedżer i inni decydenci mogą dokładniej zidentyfikować problem decyzyjny, sformułować większą liczbę rozwiązań danego problemu oraz wybrać rozwiązanie najlepsze. 

Termin

Termin jest zastrzeżeniem dodatkowym zawartym w treści czynności prawnej, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i pewnego. Skutek czynności prawnej zostaje tym samym ograniczony w czasie lub powstaje (zachodzi) po upływie oznaczonego terminu. Różnica między terminem a warunkiem polega na tym, że przy terminie brak jest elementu niepewności (zdarzenie przyszłe niepewne).

Topografia układów scalonych

Zgodnie z art. 55pkt 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w skład przedsiębiorstwa jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej wchodzą m.in. patenty i inne prawa własności przemysłowej. Nie oznacza to jednak, że wyłącznie przedsiębiorcy są uprawnieni do ochrony właściwej dla topografii układów scalonych. 

Treści cyfrowe

Pojęcie treści cyfrowych posiada definicję legalną w  art. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: „dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej”.

Towar

Już w starożytności posługiwano się powszechnie używanym współcześnie pojęciem „towar” (merx).  W wyniku wzmożonych kontaktów handlowych w basenie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie, wykształciła się forma sprzedaży oparta na nieformalnych porozumieniach stron co do towaru i ceny.  

Tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa najczęściej definiowana jest jako brak możliwości ujawnienia informacji pozyskanych w ramach wykonywania konkretnego zawodu, która uregulowana została w akcie prawnym regulującym dany zawód.

Trasat

Jest to osoba wskazana przez wystawcę weksla, zwanego w takim przypadku trasantem, do zapłaty kwoty wskazanej na wekslu.

Telepraca

Definicja telepracy zawarta jest w art.  675 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: „k.p.”). Zgodnie z jego treścią, praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca).