Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  C

Czynność prawna

Czynność prawna jest to świadomy przejaw aktywności polegający na złożeniu przez jedną lub więcej osób oświadczenia woli, którego celem jest wywołanie określonych skutków prawnych. Skutkiem czynności prawnych najczęściej jest powstanie stosunku prawnego (np. zawarcie umowy), zmiana stosunku prawnego (np. zawarcie aneksu do umowy), lub ustanie stosunku prawnego (np. wypowiedzenie umowy). Przy czym zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Aby wywołać skutki prawne, czynność prawna musi zostać dokonana dobrowolnie. Czynność prawna (oświadczenie woli) dokonana pod przymusem, dla zabawy i żartów lub dokonana w sposób niezrozumiały w stopniu uniemożliwiającym zrozumienie treści składanego oświadczenia woli nie wywołuje skutków prawnych.

W nauce prawa czynności prawne zostały podzielone według różnych kryteriów. Najpopularniejsze podziały czynności prawnych to:

a) Podział ze względu na liczbę osób składających oświadczenia woli: jednostronne i dwustronne. Czynności prawne jednostronne to takie, w których oświadczenie woli składa jedna osoba. Natomiast czynności prawne dwustronne to takie, w których oświadczenie woli składają co najmniej dwie osoby. Czynnościami prawnymi dwustronnymi są umowy.

b) Podział ze względu na przesłanki wywołania skutków czynności prawnej: realne i konsensualne. Czynność prawna realna to taka, która powoduje powstanie skutków prawnych tylko w przypadku gdy oprócz złożonego oświadczenia woli dokonane zostaną inne, dodatkowe czynności, np. aby wywołać skutki przewidziane kodeksem cywilnym dla zadatku, zadatek musi zostać wydany drugiej stronie. Jeżeli jedna ze stron jedynie powie, że zadatek daje, to nie wywoła to żadnych skutków prawnych. Natomiast czynność prawna realna to taka, która wywołuje skutki z chwilą złożenia oświadczenia woli (np. zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości).

c) Podział ze względu na chwilę wywołania skutków prawnych: między żyjącymi i na wypadek śmierci. Czynność prawna między żyjącymi to każda czynność prawna, która wywołuje skutki za życia osób jej dokonujących. Natomiast czynność prawna na wpadek śmierci to taka czynność, która wywołuje skutki dopiero po śmierci osoby jej dokonującej (testament).

Ponadto czynności prawne można podzielić na zobowiązujące i rozporządzające, kauzalne i abstrakcyjne, nieodpłatne i odpłatne.

Podstawa prawna:

  • Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Zobacz także: