Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  C
CEIDG

Ewidencja działalności gospodarczej, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (dalej jako „CEIDG”) – jest to rejestr (ewidencja) przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Centralizacja

Centralizacja jest procesem polegającym na przejmowaniu uprawnień decyzyjnych podmiotów niższego szczebla przez podmioty hierarchicznie wyższe. Wraz z tym dokonuje się skupienie określonej władzy w gestii podmiotów kierowniczych, osłabieniu ulega autonomia decyzyjna jednostek podporządkowanych. 

Szef

Marzysz o własnej firmie?
Odwiedź jestemszefem.pl i zrób z nami pierwszy krok do własnego biznesu

Certyfikat kwalifikowany

Współczesne społeczeństwo poza tym, że funkcjonuje w tzw. globalnej wiosce, w coraz szerszej perspektywie jest rozpatrywane przez świat cyfrowy. Powiększa się ilość sfer życia związanych z dematerializacją (np. pieniądze, instytucje, media). Przykładem tego trendu jest również dopuszczenie podpisu elektronicznego. 

Chmura obliczeniowa / Software-as-a-Service (SaaS)

Rozwój nowych technologii dotyczy różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw. Przykładem tego trendu jest rosnące znaczenie chmur obliczeniowych (cloud computing).

Chmura publiczna

Charakteryzują się swobodnym dostępem dla każdego użytkownika Internetu. Kompleksowa infrastruktura informatyczna dostarczana jest przez jednego dostawcę, a dostęp do niej uzyskujemy na przykład poprzez założenia konta poczty e-mail.

Ciężary publiczne

Pojęcie ciężarów publicznych wiąże się z pojęciem danin publicznych. Celem zdefiniowania pojęcia ciężarów publicznych należy w pierwszej kolejności przytoczyć przepisy systemu prawnego. Zgodnie z przepisem art. 84 Konstytucji RP każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

CIT

CIT – (ang. Corporate Income Tax) to skrót odnoszący się do podatku dochodowego od osób prawnych.

Clearing

(ang. rozliczenie) – jest to forma rozliczeń finansowych, pomiędzy podmiotami gospodarczymi stosowaną w przypadku, gdy strony są wzajemnie zadłużone. W takiej sytuacji strona, która zadłużona jest bardziej spłaca tylko różnicę w zadłużeniu. Wyróżniamy clearing bilateralny (dwustronny) i multilateralny (wielostronny).

CPM

(ang. Cost per thousand, M jako rzymskie 1000) - koszt dotarcia do 1000 osób lub gospodarstw domowych z komunikatem reklamowym w danym środku przekazu, w reklamie internetowej jest to 1000 wyświetleń jednostki.

Część składowa rzeczy

W związku z prawem własności występuje wiele innych instytucji powiązanych. Zgodnie z Kodeksem cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku) rzeczą są tylko przedmioty materialne. Dotyczy to zarówno ruchomości jak i nieruchomości. 

Czyn niedozwolony

Wiele elementów współczesnego prawa cywilnego zostało zaczerpniętych z prawa rzymskiego (recepcja prawa rzymskiego). Obecnie określa się go również jako delikt. 

Czyn nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie przedsiębiorcy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Czynność konwencjonalna

Zachowanie człowieka, któremu pewne reguły (zwyczaje, utrwalone standardy) przypisują określone znaczenie.

Czynność prawna

Czynność prawna jest to świadomy przejaw aktywności polegający na złożeniu przez jedną lub więcej osób oświadczenia woli, którego celem jest wywołanie określonych skutków prawnych. 

Cło

Stanowi opłatę pobieraną przez państwo w związku z obrotem towarowym dokonywanym przez jego granicę. Cło jest forma podatku pieniężnego, stanowiącego źródło środków pieniężnych dla skarbu państwa. Rozróżniane są cła przywozowe (importowe), cła wywozowe (eksportowe) oraz cła przewozowe (tranzytowe). Cło może być obliczone od ilości, wagi oraz wartości towaru.

Członek zarządu

Pojęcie członka zarządu ma długi rodowód i w różnych systemach prawnych odmiennie jest kształtowane, co przekłada się na zakres praw i obowiązków członka zarządu. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż każdorazowo należy badać wedle jakiego prawa, jakiego kraju, został ustanowiony dany członek zarządu.

Czynny podatnik VAT

Podleganie podatkowi VAT (value-addd tax – od wartości dodanej), będącemu podatkiem obrotowym, zostało uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Osoby, które nie korzystają ze zwolnień – przedmiotowych i podmiotowych są czynnymi podatnikami VAT.

Czynsz

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”), czynsz jest świadczeniem, które najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu. Wskazanie w umowie najmu obowiązku zapłaty czynszu wynajmującemu jest jej obligatoryjnym elementem. Umowa pozbawiona tego elementu nie może być nazwana  umową najmu, ale np. umową użyczenia.

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności, inaczej nazywana przelewem wierzytelności została uregulowana w art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”).

Ceny transferowe

Zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT oraz 11a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT cena transferowa to „rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”.

Cedent

Cedent to osoba przelewająca / zbywająca /przenosząca swoje prawa na osobę trzecią / cesjonariusza / nabywcę. Stosunkiem prawnym, w którym jako strona występuje Cedent jest umowa przelewu wierzytelności często nazywana też cesją wierzytelności, która jest uregulowana w art 509-516 Kodeksu cywilnego.

Cesjonariusz

Strona umowy cesji, która nabywa prawa oraz ryzyka związane z wierzytelnością. Stosunkiem prawnym, w którym jako strona występuje cesjonariusz jest umowa przelewu wierzytelności często nazywana też cesją wierzytelności, która jest uregulowana w art 509-516 Kodeksu cywilnego.

Choroba zawodowa

Według danych Eurostat z 2019 r. statystyczny Polak w ciągu swojego życia pracuje 33,3 lat, nierzadko wykonując w tym czasie pracę tego samego rodzaju. Natężenie określonych czynników, na które narażony w pracy jest pracownik, może powodować u niego chorobę zawodową.

Czas pracy

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,nawiązując stosunek pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy: (i) pod jego kierownictwem, (ii) w wyznaczonym przez niego miejscu, (iii) i we wskazanym przez niego czasie, a obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem.

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych pojawił się w obrocie prawnym na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML).