Słownik pojęć


  C
CEIDG

Ewidencja działalności gospodarczej, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (dalej jako „CEIDG”) – jest to rejestr (ewidencja) przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Polski. Oprócz zebrania danych o jednoosobowych przedsiębiorcach, celem CEIDG jest udostępnianie informacji o tych przedsiębiorcach oraz ich zmianach, umożliwienie bezpłatnego wglądu do zebranych danych, w tym o ustanowionych pełnomocnikach lub prokurentach oraz rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Centralizacja

Proces polegający na przejmowaniu uprawnień decyzyjnych niższych szczebli przez szczeble wyższe, liczba i zakres decyzji podejmowanych na każdym szczeblu i stanowisku kierowniczym, autonomia decyzyjna poszczególnych części organizacji, informacyjne wspomaganie decydentów.

Certyfikat kwalifikowany

Dla swojej ważności bezpieczny podpis elektroniczny musi zostać zweryfikowany przez certyfikat kwalifikowany. Certyfikat jest udostępniany przy zakupie zastawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Chmura obliczeniowa

Cloud Computing - to wirtualny model (forma umownego obszaru) świadczenia usług tworzenia, przetwarzania, przechowywania, udostępniania danych w środowisku sieciowym. 

Chmura publiczna

Charakteryzują się swobodnym dostępem dla każdego użytkownika Internetu. Kompleksowa infrastruktura informatyczna dostarczana jest przez jednego dostawcę, a dostęp do niej uzyskujemy na przykład poprzez założenia konta poczty e-mail.

Ciężary publiczne

Pojęcie ciężarów publicznych wiąże się z pojęciem danin publicznych. Celem zdefiniowania pojęcia ciężarów publicznych należy w pierwszej kolejności przytoczyć przepisy systemu prawnego. Zgodnie z przepisem art. 84 Konstytucji, każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

CIT

CIT – (ang. Corporate Income Tax) to skrót odnoszący się do podatku dochodowego od osób prawnych.

Clearing

(ang. rozliczenie) – jest to forma rozliczeń finansowych, pomiędzy podmiotami gospodarczymi stosowaną w przypadku, gdy strony są wzajemnie zadłużone. W takiej sytuacji strona, która zadłużona jest bardziej spłaca tylko różnicę w zadłużeniu.

CPM

(ang. Cost per thousand, M jako rzymskie 1000) - koszt dotarcia do 1000 osób lub gospodarstw domowych z komunikatem reklamowym w danym środku przekazu, w reklamie internetowej jest to 1000 wyświetleń jednostki.

Część składowa rzeczy

Przedmiot, który jest z rzeczą połączony zarówno w sensie gospodarczym jak i fizycznym, a jego odłączenie spowodowałoby jej uszkodzenia lub istotną zmianę całości, połączenie przedmiotu z rzeczą musi być trwałe. 

Czyn niedozwolony

Czyn niedozwolony jako pojęcie prawa wywodzi się jeszcze z prawa rzymskiego i w obowiązującym stanie prawnym oraz literaturze występuje także pod pojęciem deliktu (łac. delictum – czyn niedozwolony, błąd, przewinienie).

Czyn nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie przedsiębiorcy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Czynność konwencjonalna

Zachowanie człowieka, któremu pewne reguły (zwyczaje, utrwalone standardy) przypisują określone znaczenie.

Czynność prawna

Czynność prawna jest to świadomy przejaw aktywności polegający na złożeniu przez jedną lub więcej osób oświadczenia woli, którego celem jest wywołanie określonych skutków prawnych. 

Cło

Stanowi opłatę pobieraną przez państwo w związku z obrotem towarowym dokonywanym przez jego granicę. Cło jest forma podatku pieniężnego, stanowiącego źródło środków pieniężnych dla skarbu państwa.

Członek zarządu

Pojęcie członka zarządu ma długi rodowód i w różnych systemach prawnych odmiennie jest kształtowane, co przekłada się na zakres praw i obowiązków członka zarządu. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż każdorazowo należy badać wedle jakiego prawa, jakiego kraju, został ustanowiony dany członek zarządu.

Czynny podatnik VAT

Czynnymi podatnikami VAT są podmioty wykonujące czynności opodatkowane, zarejestrowane do VAT i opłacające podatek od towarów i usług (po złożeniu w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R). Deklaracja VAT-R jest składana przez przedsiębiorcę, który albo chce opłacać podatek VAT dobrowolnie, albo spełnia przesłanki obligatoryjnego objęcia go tym podatkiem. 

Czynsz

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, czynsz jest świadczeniem, które najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu. Wskazanie w umowie najmu obowiązku zapłaty czynszu wynajmującemu jest jej obligatoryjnym elementem.