Słownik pojęć

  C
CEIDG

Ewidencja działalności gospodarczej, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (dalej jako „CEIDG”) – jest to rejestr (ewidencja) przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Centralizacja

Centralizacja jest procesem polegającym na przejmowaniu uprawnień decyzyjnych podmiotów niższego szczebla przez podmioty hierarchicznie wyższe. Wraz z tym dokonuje się skupienie określonej władzy w gestii podmiotów kierowniczych, osłabieniu ulega autonomia decyzyjna jednostek podporządkowanych. 

Certyfikat kwalifikowany

Współczesne społeczeństwo poza tym, że funkcjonuje w tzw. globalnej wiosce, w coraz szerszej perspektywie jest rozpatrywane przez świat cyfrowy. Powiększa się ilość sfer życia związanych z dematerializacją (np. pieniądze, instytucje, media). Przykładem tego trendu jest również dopuszczenie podpisu elektronicznego. 

Chmura obliczeniowa / Software-as-a-Service (SaaS)

Rozwój nowych technologii dotyczy różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw. Przykładem tego trendu jest rosnące znaczenie chmur obliczeniowych (cloud computing).

Chmura publiczna

Charakteryzują się swobodnym dostępem dla każdego użytkownika Internetu. Kompleksowa infrastruktura informatyczna dostarczana jest przez jednego dostawcę, a dostęp do niej uzyskujemy na przykład poprzez założenia konta poczty e-mail.

Ciężary publiczne

Pojęcie ciężarów publicznych wiąże się z pojęciem danin publicznych. Celem zdefiniowania pojęcia ciężarów publicznych należy w pierwszej kolejności przytoczyć przepisy systemu prawnego. Zgodnie z przepisem art. 84 Konstytucji RP każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

CIT

CIT – (ang. Corporate Income Tax) to skrót odnoszący się do podatku dochodowego od osób prawnych.

Clearing

(ang. rozliczenie) – jest to forma rozliczeń finansowych, pomiędzy podmiotami gospodarczymi stosowaną w przypadku, gdy strony są wzajemnie zadłużone. W takiej sytuacji strona, która zadłużona jest bardziej spłaca tylko różnicę w zadłużeniu. Wyróżniamy clearing bilateralny (dwustronny) i multilateralny (wielostronny).

CPM

(ang. Cost per thousand, M jako rzymskie 1000) - koszt dotarcia do 1000 osób lub gospodarstw domowych z komunikatem reklamowym w danym środku przekazu, w reklamie internetowej jest to 1000 wyświetleń jednostki.

Część składowa rzeczy

W związku z prawem własności występuje wiele innych instytucji powiązanych. Zgodnie z Kodeksem cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku) rzeczą są tylko przedmioty materialne. Dotyczy to zarówno ruchomości jak i nieruchomości. 

Czyn niedozwolony

Wiele elementów współczesnego prawa cywilnego zostało zaczerpniętych z prawa rzymskiego (recepcja prawa rzymskiego). Obecnie określa się go również jako delikt. 

Czyn nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie przedsiębiorcy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Czynność konwencjonalna

Zachowanie człowieka, któremu pewne reguły (zwyczaje, utrwalone standardy) przypisują określone znaczenie.

Czynność prawna

Czynność prawna jest to świadomy przejaw aktywności polegający na złożeniu przez jedną lub więcej osób oświadczenia woli, którego celem jest wywołanie określonych skutków prawnych. 

Cło

Stanowi opłatę pobieraną przez państwo w związku z obrotem towarowym dokonywanym przez jego granicę. Cło jest forma podatku pieniężnego, stanowiącego źródło środków pieniężnych dla skarbu państwa. Rozróżniane są cła przywozowe (importowe), cła wywozowe (eksportowe) oraz cła przewozowe (tranzytowe). Cło może być obliczone od ilości, wagi oraz wartości towaru.

Członek zarządu

Pojęcie członka zarządu ma długi rodowód i w różnych systemach prawnych odmiennie jest kształtowane, co przekłada się na zakres praw i obowiązków członka zarządu. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż każdorazowo należy badać wedle jakiego prawa, jakiego kraju, został ustanowiony dany członek zarządu.

Czynny podatnik VAT

Podleganie podatkowi VAT (value-addd tax – od wartości dodanej), będącemu podatkiem obrotowym, zostało uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Osoby, które nie korzystają ze zwolnień – przedmiotowych i podmiotowych są czynnymi podatnikami VAT.

Czynsz

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”), czynsz jest świadczeniem, które najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu. Wskazanie w umowie najmu obowiązku zapłaty czynszu wynajmującemu jest jej obligatoryjnym elementem. Umowa pozbawiona tego elementu nie może być nazwana  umową najmu, ale np. umową użyczenia.

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności, inaczej nazywana przelewem wierzytelności została uregulowana w art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”).