Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  K

Krajowy Rejestr Przedsiębiorców- KRS

Rejestr przedsiębiorców, czyli rejestr prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – składa się z rejestru przedsiębiorców, ale także rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych. Daje on możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowi wpisu - w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze rejestrowe) właściwe dla danego województwa. Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. KRS ma status ksiąg publicznych i jest objęty domniemaniem prawnym, co do prawdziwości wpisu i dobrej wiary osób trzecich. Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru, tj.:

 • spółki jawne (sp. j.);
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG; ang. EEIG – European economic interest grouping);
 • spółki partnerskie (sp. p.);
 • spółki komandytowe (sp. k.);
 • spółki komandytowo – akcyjne (S. K. A.);
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.);
 • spółki akcyjne (S. A.);
 • spółki europejskie (SE);
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie europejskie;
 • przedsiębiorstwa państwowe;
 • instytuty badawcze;
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej;
 • instytucje gospodarki budżetowej;
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji;
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP;
 • przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

Obowiązek wpisu dotyczy podmiotów, które nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a więc przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz prowadzących działalność w ramach umowy spółki cywilnej.

Dzięki tak stworzonemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu stworzono komplementarną całość nadzoru nad prowadzeniem działalności gospodarczej. Istnienie KRS pełni m.in. funkcję informacyjną i ostrzegawczą. Rejestr jest jawny.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu można bezpłatnie pobrać elektroniczny dokument (w formacie PDF) Centralnej Informacji KRS odpowiadający aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców i stowarzyszeń.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U z 2021 roku poz. 112).Zobacz także:

Zobacz także: