Słownik pojęć

  U
Udział kapitałowy
Umorzenie wierzytelności
Umorzenie zobowiązania (datio in soutum)
Umowa majątkowa małżeńska
Umowa o pracę
Umowa zawierana na odległość
Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa
Utwór
Użyczenie
Użytkowanie
Używanie
Używanie bezpłatne
Umorzenie udziałów/akcji
Ugoda
Ulga podatkowa

Przewidziane w przepisach prawa zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Nie jest ulgą obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) , oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku.