Kącik Przedsiębiorcy

Poniżej znajdziesz wykaz najważniejszych instytucji, organizacji i inicjatyw.
Zajmują się one stanowieniem i egzekwowaniem prawa oraz budową przyjaznego otoczenie dla mikroprzedsiębiorców.

Kącik Przedsiębiorcy

Kącik Przedsiębiorcy został opracowany i przygotowany przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundację dr Bogusława Federa.

Kącik Przedsiębiorcy stanowi wykaz najważniejszych instytucji, organizacji i inicjatyw, które:

 • stanowią i egzekwują prawo,
 • pomagają działać,
 • lub budują przyjazne otoczenie dla mikro przedsiębiorców.

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Serwis nadzorowany jest przez Ministra właściwego do spraw gospodarki i oferuje:

 • rejestrację firmy online, zarządzanie wpisem bez wychodzenia z domu,
 • aktualne dane o działalności gospodarczej,
 • automatyczne przekazywanie danych do wniosku do US, GUS, ZUS/KRUS,
 • całkowicie bezpłatna procedurę rejestracyjną,
 • dostęp do aktualnych przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej
 • kontakt z urzędem za pomocą maila, chatu itp.

https://prod.ceidg.gov.pl/

Akademia PARP

Akademia PARP to portal edukacyjny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Oferuje bezpłatne kursy dla Ciebie i Twojego Biznesu w następujacych kategoriach:

 • finanse,
 • kompetencje,
 • marketing,
 • zarządzanie,
 • prawo.

https://www.akademiaparp.gov.pl/

 

e-Punkt Konsultacyjny w ramach serwisu mikroPorady.pl

Bezpłatny e-Punkt Konsultacyjny pomaga mikro i małym przedsiębiorstwom w obszarach prowadzonej działalności gospodarczej, edukacji, doskonalenia zawodowego, prawno-finansowych oraz uruchamianiu i rozwijaniu przez nich przedsiębiorstw.

Punkt ten powstał w serwisie mikroporady.pl jako wirtualne miejsce udzielanych mikro porad bezpośrednio dla potrzebujących mikro przedsiębiorców.

Użytkownicy e-Punktu Konsultacyjnego mogą zadawać swoje pytania w następujących kategoriach:

 • Informacja prawna o aktualnym stanie prawnym – przykładowe pytania: czy są przepisy, które regulują daną kwestię? które przepisy mają zastosowanie w konkretnej sytuacji etc.
 • Procedura – co i jak zrobić, aby osiągnąć swój cel – przykładowe pytania: jak złoż wniosek o wpis do ewidencji? jak wnieść pozew? jakie dokumenty są potrzebne do sprzeciwu lub skargi?
 • Co się zmieniło w prawie – przykładowe pytania: od kiedy i jak się zmienił przepis? jak interpretować nowe przepisy? jak nowe przepisy wpływają na konkretną sytuację?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstwa

PARP - realizuje szereg projektów finansowanych z środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

www.parp.gov.pl

Portal Funduszy Europejskich

Informacje o funduszach europejskich - serwis zarządzany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Tutaj dowiesz się więcej o zasadach działania funduszy, zapoznasz się z prawem i dokumentami. Znajdziesz tutaj adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Enterprise Europe Network

Sieć Enterprise Europe Network prowadzonona jest przy PARP.  Oferuje bezpłatne usługi z zakresu współpracy na rynku międzynarodowym.

 

Pomaga firmom wprowadzać innowacje i rozwijać sięPomaga małym firmom wprowadzać innowacje i rozwijać się międzynarodowo.

 

Oferuje bezpłatne usługi z zakresu:

 

 

 

 • targi i giełdy kooperacyjne - lista imprez kooperacyjnych, ułatwiających kontakty binzesowe i zdobycie zleceń na całym świecie
 • seminaria i konferencje - wiedza o prawie i standardach działania firmy na rynku europejskim,
 • oferty współpracy - baza ofert kooperacyjnych,
 • wiedza i know-how - artykuły, porady i informacje, jak prowadzić biznes za granicą oraz materiały szkoleniowe i prezentacje z seminariów,
 • rozwój i innowacyjność - pomoc we wdrażaniu innowacji - od pomysłu do wprowadzenia na rynek,
 • filmy szkoleniowe i informacyjne.

 www.een.org.pl 

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) to bezpieczny, wielojęzyczny serwis internetowy, który umożliwia wymianę informacji organom publicznym zaangażowanym we wdrażanie przepisów unijnych.

IMI pomaga organom państwowym w wypełnianiu obowiązków z zakresu współpracy międzynarodowej w wielu dziedzinach związanych z jednolitym rynkiem.

Obecnie państwa członkowskie wykorzystują system IMI w ramach 67 procedur współpracy administracyjnej w 17 różnych dziedzinach polityki. System można niewielkim bądź znikomym nakładem pracy rozwinąć i dostosować do potrzeb komunikacji w kolejnych obszarach polityki.

Dzięki IMI udało się unowocześnić współpracę administracyjną w skali międzynarodowej i zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku. Choć użytkownikami końcowymi IMI są krajowe organy publiczne, beneficjentami sprawniejszej współpracy są firmy i konsumenci.

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.html

Krajowy Rejestr Sądowy

Prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości to scentralizowana, informatyczna baza danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:

  • Krajowy Rejestr Sądowy - umożliwia: - wyszukiwanie KRS, - S-24 rejestrację spółki, innych wniosków, - bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych, - przeglądanie dokumentów finansowych,
  • Monitor Sądowy i Gospodarczy - umożliwia: - przeglądanie monitorów,
  • Krajowy Rejestr Karny - umożliwia: - składanie wniosków o zaświadczenia z KRK, - otrzymanie informacji o KRK

  https://ems.ms.gov.pl/

Urząd ochrony Danych Osobowych

UODO działa od 2018 r., zajmuje się ochoroną danych osobowych poprzez:

 • kontrole zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy (oraz RODO),
 • wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych i
 • uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

https://www.uodo.gov.pl/pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

US - państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jest jednostką sektora finansów publicznych.

https://www.zus.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy

Zadaniem PIP jest kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Do zadań instytucji należy także:

 • kontrolowanie legalności zatrudnienia cudzoziemców, a także obywateli polskich,
 • badanie okoliczności i przyczyn wypadów przy pracy oraz sprawdzanie działania pracodawców zapobiegających tym wypadkom,
 • udzielanie bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy, elgalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doradztwo, prowadzenie szkoleń i działań informacyjnych, skierowanych do grup zawodowych, edukacja młodzieży i studentów, 

http://www.pip.gov.pl/

Krajowa Informacja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa reguluje świat podatków, jest podporządkowana ministrowi do spraw finansów publicznych, a jej szefem jest wiceminister finansów.

Udzielanie informacji - https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/udzielanie-informacji

Wyszukiwarka interpretacji i orzeczeń podatkowych - https://sip.mf.gov.pl/

Centralna Izba Skarbowa: www.is.waw.pl

Krajowa Administracja Skarbowa składa się z 16 izb administracji skarbowej, 400 urzędów skarbowych, 16 urzędów celno-skarbowych (45 delegatur urzędów celno-skarbowych wraz ze 143 oddziałami celnymi). Do zadań Urzędu Skarbowego należą m.in. obsługa podatników, prowadzenie kontroli podatkowej, egzekucja zaległości podatkowych i zapewnianie wpływów do budżetu państwa pochodzących m.in. z podatków. Urząd Celno-Skarbowy prowadzi kontrolę celno-skarbową, ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowych, obejmuje towary procedurami celnymi oraz prowadzi walkę z przestępczością ekonomiczną.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest urzędem administracji rządowej.

Obszary naszej działalności to: gospodarka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Dział gospodarka obejmuje sprawy:

 • gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki,
 • współpracy gospodarczej z zagranicą,
 • oceny zgodności, miar i probiernictwa,
 • własności przemysłowej,
 • innowacyjności,
 • działalności gospodarczej,
 • promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz
 • współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.

Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy:

 • architektury,
 • budownictwa,
 • nadzoru architektoniczno-budowlanego,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • geodezji i kartografii,
 • rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2 Ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej,
 • wspierania mieszkalnictwa,
 • gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • rodzinnych ogrodów działkowych,
 • infrastruktury informacji przestrzennej.

www.mrit.gov.pl

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do kompetencji Prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej i polityki ochrony konsumentów oraz opiniowanie projektów pomocy publicznej.

Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konkurencji:

 • prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję – nadużywania pozycji dominującej na rynku oraz niedozwolonych porozumień (karteli). Mogą się one zakończyć nakazem zaniechania kwestionowanych działań oraz nałożeniem kary pieniężnej,
 • Prezesowi UOKiK przysługuje także prawo kontroli koncentracji, w celu niedopuszczenia do sytuacji, w której w wyniku łączenia się przedsiębiorców powstanie podmiot dominujący na rynku.

Uprawnienia w dziedzinie ochrony konsumentów:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Mogą się one zakończyć nakazem zaniechania kwestionowanych działań, nakazem usunięcia trwających skutków naruszenia a także nałożeniem kary pieniężnej. Prezes UOKiK może również – jeszcze przed zakończeniem postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - wydać decyzję tymczasową, w której zobowiąże przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań w celu zapobieżenia poważnym i trudnym do usunięcia zagrożeniom dla konsumentów,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o uznanie postanowiń wzorca umowy za niedozwolone  – to znaczy kształtujących interesy konsumentów w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
 • podawanie do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej Urzędu, ostrzeżeń knsumenckich w sytuacji gdy istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie, że przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów oraz bezpłatnych komunikatów dotyczących zachowań i zjawisk, które mogą istotnie zagrażać interesom konsumentów,  
 • wyrażanie istotnego poglądu w sprawie  – UOKiK może wyrazić swój pogląd w sprawie dotyczącej ochrony konsumentów przed sądem powszechnym, jeśli przemawia za tym interes publiczny,
 • korzystanie z instytucji tajemniczego klienta, która pozwala na uzyskanie dowodów w prowadzonym postępowaniu,
 • prowadzenie postępowań w sprawach ogólnego bezpieczeństwa produktów - służących ochronie zdrowia i życia konsumentów. 
 • monitorowanie systemu nadzoru rynku, który służy zapewnieniu, że w obrocie znajdują się wyłącznie produkty bezpieczne i spełniające zasadnicze wymagania – określone w aktach prawnych wprowadzających do prawa polskiego tzw. dyrektywy nowego podejścia,
 • zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych.

https://uokik.gov.pl/

 

Główny Urząd Statystyczny

Urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy.

 

Misją Głównego Urzędu Statystycznego jest dostarczanie i zapewnianie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych i bardzo jakościowych informacji statystycznych. Dane te odnoszą się do stanu obecnego danej dziedziny życia publicznego, zachodzących zmian w społeczeństwie, gospodarce, a także w środowisku naturalnym. Informacje te służą użytkownikom krajowym i międzynarodowym.

Prowadzone badania statystyczne polegają na zbieraniu danych z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, a także informacji o sytuacji demograficznej i dotyczącej środowiska naturalnego. Publikowane informacje są danymi oficjalnymi.

Dane zbierane są przez pracowników Głównego Urzędu Statystycznego poprzez:

 • bezpośredni kontakt z mieszkańcami, którym ankieterzy zadają różne pytania i zapisują odpowiedzi w specjalnych formularzach,
 • zbieranie sprawozdań statystycznych przygotowywanych przez pracowników różnych przedsiębiorstw w Polsce,
 • źródła administracyjne, czyli statystyki publiczne, dotyczące na przykład danych udostępnianych przez policję na temat przestępczości.

https://stat.gov.pl/

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wyszukiwarka orzeczeń udostępniona przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Naczelny Sąd Administracyjny zastrzega, iż udostępniona w Internecie baza orzeczeń służy wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym i nie ma statusu zbioru urzędowego. Znajdujące się w niej orzeczenia są anonimizowane z uwzględnieniem celów wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i innych regulacji szczególnych.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl

Urząd Patentowy

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłacznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej. 

Do ustawowych zadań Urzędu Patentowego RP należy:

 • przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalzaków, wzór użytkowych, wzor\ow u\zytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń graficznych oraz topografii ukłądów scalonych dokonanych w celu uzyskania ochrony;
 • orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
 • rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym;
 • prowadzenie rejestru patentowego oraz rejestrów: wzorów użytkowych, przemysłwoych, znaków towarowych, oznaczeń goeograficznych oraz topografii układów scalonych;
 • wydawanie organu urzędowego pod nazwą Wiadomości Urzędu Patentowego;
 • wydawanie Biuletynu Urzędu Patentowego;
 • udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, 
 • prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opsiów patentowych.

http://www.uprp.pl

Służba Celno-Skarbowa

Umundurowana i uzbrojona służba prawa podatkowego, celnego i hazardowego stanowiąca pion Krajowej Adminitsracji Skarbowej - jest organem ścigania.

Do zadań Służby Celno-Skarbowej należą:

 • kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów
 • wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego
 • wymiar i pobór anleżności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
 • wymiar i pobór podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu importu towarów,
 • kontrola, szczególny nadzór podatkowy, wymiar i pobór podatku akcyzowego,
 • pobór opłaty paliwowej,
 • kontrola gier i zakładów wzajemnych,
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń,
 • współdziałanie przy realizacji polityki rolnej,
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, 
 • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym innymi ustawami,
 • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej, a także przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, w szczególności takich jak: odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, amunicja, materiały wybuchowe i i technologie objęte kontrolą międzynarodową, organizmy i produkty z nich wytworzone chronione prawem związane CITES,
 • kontrola ruchu drogowego,
 • kontrola transportu drogowego,
 • współpraca z organami celnymi innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi,
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

 

CŁO - informacje: https://www.podatki.gov.pl/clo/

Unijny Kodeks Celny - https://www.podatki.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny/

Wykaz Urzędów Celnych - https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/urzedy-celno-skarbowe-oraz-podlegle-im-oddzialy-celne-w-ktorych-sa-18573784

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce.

Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych.

 • 70 Izb i związków branżowych
 • 61 Izb regionalnych
 • 21 Izb bilateralnych
 • 8 pozostałych organizacji (stowarzyszenia, fundacje)

Strategiczne obszary działalności:

 • Rzecznictwo interesów polskich przedsiębiorców, monitoring działalności ustawodawczej Sejmu, przekazuje zbiór postulatów przedsiębiorców do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów UE.

Współpraca międzynarodowa:

 • stała współpraca z Rządem (towarzyszące delegacje biznesowe przedstawicieli MPiT i MSZ) oraz agencjami rządowymi (PAIH, PARP, KOWR) w ramach realizacji projektów międzynarodowych.

Wydarzenia KIG (m.in.):

 • Kongres Innowacyjnej Gospodarki,
 • Forum Młodych Przedsiębiorców,
 • Gospodarcze i Dyplomatyczne Otwarcie Roku,
 • Europejski Meeting Gospodarczy,
 • spotkania z przedstawicielami Rządu,
 • konferencje branżowe, konferencje i szkolenia.

Wspieranie  polskiego eksportu

 • organizacja seminariów, konferencji i innych wydarzeń poświęconych poszczególnym rynkom zagranicznym, szczególnie istotnym z punktu widzenia perspektyw rozwoju polskiego eksportu, np.: Indie, Iran, Turcja, Brazylia, Algieria. Ponadto KIG świadczy szereg usług obejmujących wystawianie świadectw pochodzenia towarów,  legalizację dokumentów handlowych, wystawianie Karnetów ATA oraz innych świadectw i zaświadczeń.

 https://kig.pl/

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

Agencja dba o zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH):

 • oferuje dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego dla projektów biznesowych, 
 • pomaga w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych,
 • pomaga w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.
 • zapewnia dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

https://www.paih.gov.pl/pl

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Głównym celem działania Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest wsparcie i propagowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Swoje cele realizuje poprzez:

 • wspieranie działań prowadzących do promocji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i za granicą;
 • organizację corocznych konferencji gospodarczych z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, organów samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz administracji rządowej;
 • organizację szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu rozpoczynania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej;
 • świadczenie usług doradczych, dedykowanych zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom podejmującym działalność gospodarczą;
 • realizację programów i projektów mających na celu usprawnienie oraz wzrost efektywności działalności gospodarczej przedsiębiorstw;
 • wdrażanie programów realizowanych ze środków pomocowych na wsparcie przedsiębiorstw;
 • propagowanie idei Światowych Kongresów Small Businessu (ISBC);
 • popularyzację światowych rozwiązań w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw;
 • promocję i działania na rzecz rozwoju regionu mazowieckiego, w szczególności poprzez rozwój przedsiębiorczości w regionie.

 

Najważniejsze działania Fundacji MSP:

 • obsługa programów dotacji Unii Europejskiej, realizowana w ramach zadań Regionalnej Instytucji Finansującej na Mazowszu;
 • organizacja dorocznego Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 • organizacja Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”;
 • wspieranie przedsiębiorców oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą poprzez świadczenie profesjonalnych usług doradczych i szkoleniowych;
 • wdrażanie oraz promocja Światowych Kongresów Small Businessu (ISBC), w szczególności 31. Światowego Kongresu Small Businessu (31st. ISBC), który odbył się w Warszawie w 2004 roku.

 https://www.fund.org.pl/

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Celem działania Agencji jest wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

 https://www.gov.pl/web/arimr/informacje-o-arimr

 

Polska Agencja Informacji I Inwestycji Zagranicznych

Agencja dba o zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH):

 • oferuje dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego dla projektów biznesowych, 
 • pomaga w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych,
 • pomaga w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.
 • zapewnia dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

https://www.paih.gov.pl/pl

Portal Edukacji Ekonomicznej

Portal upowszechnia wiedzę o ekonomii na wiele sposobów. Przede wszystkim stawia na edukację młodych. Inicjuje własne aktywności i włącza się w realizację różnorodnych projektów zarówno ogólnopolskich jak i lokalnych.

http://www.nbportal.pl/