Słownik pojęć

  J
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ułomna osoba prawna)

Związki osób najczęściej spółki osobowe, niebędące osobami prawnymi mające przyznaną ustawą tzw. zdolność prawną, nazywane są ułomnymi osobami prawnymi.

Pojęcie „ułomnej osoby prawnej” nie jest pojęciem ustawowym. Co do zasady prawo cywilne rozróżnia dwa rodzaje podmiotowości prawnej. Kodeks cywilny reguluje bowiem stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Jednocześnie stosownie do art. 331 k.c., do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych (tzw. ułomna osoba prawna). Z reguły przyznanie zdolności prawnej danej jednostce oznacza posiadanie także zdolności do czynności prawnych (zdolności do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych), zdolności sądowej (zdolności do bycia stroną postępowania sądowego) i zdolności procesowej (zdolności do podejmowania we własnymi imieniu czynności procesowych).

Konstrukcja „ułomnej osoby prawnej” jest bardzo zbliżona do pełnej osobowości prawnej z pewnymi różnicami, m.in. brak posiadania własnych organów oraz obowiązek ponoszenia przez uczestników, wspólników (członków) subsydiarnej odpowiedzialności za te jednostki, tj. powstanie odpowiedzialności z chwilą, gdy „ułomna osoba prawna” stała się niewypłacalna.

Zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i właśnie jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawna czyli tak „ułomna osoba prawna”. Jako przykład takich jednostek należy wskazać spółki osobowe – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną, spółki kapitałowe w organizacji oraz wspólnoty mieszkaniowe. Ułomną osobą prawną nie jest natomiast spółka cywilna.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 584).

Warto wiedzieć