Słownik pojęć

  J
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ułomna osoba prawna)

Niemające definicji ustawowej pojęcie oznaczające jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a zatem zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków.