Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  K

Korzyści skali

Prowadzenie działalności gospodarczej, co do zasady, jest uzasadnione chęcią uzyskiwania zysków. Przedsiębiorcy dążą do tego wdrażając nowoczesne technologie, redukując koszty czy poprzez inną reorganizację przedsiębiorstwa. Dla wyjaśnienia pojęcia korzyści skali, istotne jest przedstawienie znaczenia pojęcia przeciętnego kosztu całkowitego. Oznacza on koszt produkcji jednego produktu, obliczony jako iloraz kosztu całkowitego i wielkości produkcji.

Korzyść skali oznacza obniżanie się przeciętnych kosztów całkowitych wraz ze wzrostem wielkości produkcji. Są więc to korzyści związane z masowością produkcji. Podział kosztów stałych na zwiększoną ilość produkcji danego towaru jest naturalnym źródłem dla korzyści skali. Oprócz tego można wskazać następujące czynniki wpływające na osiąganie korzyści w związku z dużą skalą przedsięwzięcia:

 • zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji,
 • zastosowanie technik zwiększających wydajność pracy,
 • efektywne wykorzystywanie zaplecza technicznego,
 • zagospodarowanie odpadów w inny sposób niż ich wywóz lub utylizacja (np. biogazownia),
 • wysoki poziom zaufania instytucji finansujących i kredytujących,
 • niższe niż dla mniejszych podmiotów koszty marketingowe w odniesieniu do jednostki produkcji, 
 • zwiększona zdolność rozwojowo-badawcza. 
 • -większa specjalizacja personelu, wiążąca się ze zwiększoną wydajnością,
 • -wykorzystanie specjalistycznych technik zarządzania,
 • większa możliwość wykorzystania wiedzy technicznej (wynikająca z wysokich cen maszyn, dostosowanych na ogół do dużych skali produkcji),
 • -malejące przeciętne koszty całkowite (rozkładają się na zwiększoną produkcję)- mniejsze przeciętne wydatki na energię elektryczną, transport, reklamę,

Reasumując korzyści skali to innymi słowy obniżka kosztów jednostkowych wynikająca ze zwiększenia wolumenu obrotów przedsiębiorstwa i lepszego rozłożenia kosztów stałych. Wewnętrzne źródła korzyści skali to:

Korzyści skali mogą być przyczyną łączenia się przedsiębiorstw i tworzenia oligopoli. Oznacza to stan, w którym kilka przedsiębiorstw dominuje na danym rynku (wyznaczanym według kryterium geograficznego, produktowego lub z uwagi na adresata produktu). Nie jest to jedyne zagrożenie związane z omawianym zagadnieniem. Korzyść skali nie jest perpetum mobile, a więc przedsiębiorca w pewnym momencie dochodzi do momentu, w którym zyski związane z obniżaniem przeciętnych kosztów całkowitych w odniesieniu do jednostek produkcji, będzie wykorzystany do maksimum. Dążenie do osiągania zysków w ten sposób może skutkować negatywnie na pracowników. Nadto wiąże się to z zagrożeniami dotyczącymi zarządzaniem dużym przedsiębiorstwem, czy nagłym załamaniem koniunktury na wytwarzany masowo produkt.

Zobacz także: