Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  B

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)

Jest to zbiór zasad określających sposób wykonywania pracy, a przede wszystkim sposób zapewnienia pracownikom warunków pracy, aby jej wykonywanie było bezpieczne i higieniczne. Nie istnieje legalna definicja BHP, tzn. taka, która zostałaby sformułowana w akcie normatywnym. Jednakże kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały określone w dziale X Kodeksu pracy, to jest w przepisach od artykułu 207 do 212 Kodeksu pracy. 

 

Ustawodawca w tym dziale sformułował obowiązki pracodawcy związane z BHP, a także prawa i obowiązki pracownika w tym zakresie. 

 

Ustawodawca nakłada na pracodawcę odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Przy czym dla przyjęcia tej odpowiedzialności nie mają znaczenia obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. 

 

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: 

  • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 

  • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń; 

  • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy; 

  • zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy; 

  • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych; 

  • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy; 

  • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 

 

Na pracodawcy ciąży także obowiązek informacyjny wobec pracowników w zakresie istniejących zakładzie pracy zagrożeń dla życia lub zdrowia, a także pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 

 

W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany przede wszystkim do poinformowania pracowników tym fakcie, a także do podjęcia odpowiednich działań mających na celu zapewnienie ochrony pracowników.  

 

Dodatkowo pracodawca w takich sytuacjach musi poinstruować pracowników, że w przypadku gdy zagrożenie będzie miało charakter bezpośredni, są oni uprawnieni do przerwania pracy i oddalenia się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne 

 

Powyższe wiąże się z powstaniem po stronie pracownika pewnych uprawnień.  

 

Przede wszystkim w sytuacji, gdy pracownik zauważy, że w zakładzie pracy nie są przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i dodatkowo istnieje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika, może on powstrzymać się od wykonywania pracy i zawiadomić o tym fakcie swojego przełożonego. 

 

W takiej sytuacji wobec pracownika nie mogą być wyciągnięte żadne negatywne konsekwencje. W czasie, w którym powstrzymywał się on od wykonywania pracy, zachowuje uprawnienie do żądania zapłaty wynagrodzenia w pełnej wysokości. 

 

Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przede wszystkim więc musi być zaznajomiony z ich treścią i wykonywać pracę w taki sposób, aby ich nie naruszać. Co więcej, powinien przestrzegać obowiązku poddawania się wstępnym, kontrolnymokresowym i innym badaniom lekarskim. 

 

 

Podstawa prawna: 

  • Kodeks pracy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). 

Zobacz także: