Słownik pojęć


  D
Dane osobowe

Są to wszelkie dane, informacje, które przypisane są konkretnej osobie albo pozwalają na ich podstawie na jej zidentyfikowanie. 

Daniny publiczne

Celem zdefiniowania pojęcia należy w pierwszej kolejności przytoczyć przepisy systemu prawnego. 

Data pewna

Data pewna występuje przy lub w formie dokonywania czynności prawnej, jest tzw. urzędowym poświadczeniem daty, wskazanej w czynności prawnej.

Decentralizacja

Decentralizacja zarządzania polega na przekazaniu na niższy szczebel organizacji (zarządzania) zadań niezbędnych do realizacji, uprawnień i odpowiedzialności.

Delegowanie

W zarządzaniu, kierowaniu zespołem, jest to forma przydzielenia innej osobie formalnej władzy i odpowiedzialności za wykonanie określonej czynności. 

Dobra i zła wiara

Jest zasadą domniemania prawnego wprowadzonego w art. 7 kodeksu cywilnego. Nie istnieje ustawowa definicja dobrej wiary.

Dobra materialne

Nie istnieje definicja legalna dóbr materialnych. Tę można odtworzyć na podstawie wykładni prawa oraz dzięki nauce ekonomii.

Dobra niematerialne

Dobrami niematerialnymi są wytwory ludzkiego umysłu istniejące w świadomości człowieka jako zespół zobiektywizowanych i skonkretyzowanych idei, pojęć i wyobrażeń, w szczególności utwory literackie, artystyczne, naukowe, wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe. 

Dobra osobiste

Zgodnie z przepisem art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. 

Dokument

W rozumieniu potocznym dowód, pismo stwierdzające coś, zaświadczenie na piśmie. Pisemny ślad czynności lub operacji, zawierających ich charakterystykę, na którą składają się dane o istocie (przedmiocie) operacji, jej rozmiarach, ilości, wartości) uczestnikach, terminie, miejscu. 

Dokument elektroniczny

Dokument istniejący w postaci elektronicznej.

Dokument prywatny

Stanowi środek dowodowy, stwierdzający, że osoba, która złożyła na nim podpis złożyła oświadczenie zawarte w treści dokumentu. 

Dokument prywatny mający moc dokumentu urzędowego

Dokument prywatny mający moc dokumentu urzędowego – wyciąg z ksiąg bankowych.

Dokument urzędowy

Stanowi środek dowodowy sporządzony w przepisanej formie przez upoważniony do tego organ władzy publicznej lub inne organy państwowe. 

Dominująca pozycja

Jest to pozycja przedsiębiorcy, który poprzez swoje większościowe udziały w rynku może skutecznie zapobiegać konkurencji na rynku właściwym. 

Dominujący podmiot

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych podmiotem dominującym jest spółka handlowa.

Domniemanie faktyczne

Domniemanie faktyczne została uregulowane w art.231 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U 2020.1575 t.j.), zgodnie z brzmieniem tego artykułu Sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów (domniemanie faktyczne).

Domniemanie prawne

Uznanie za fakt tego co stanowi lub przewiduje z takim skutkiem w dyspozycji przepisu prawa (domniemanie prawdziwości wpisów w rejestrach KRS, księgach wieczystych, księgach stanu cywilnego) Domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiążą sąd; mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza.

Doręczenie

Złożenie oświadczenia woli, przekazanie dokumentu, w taki sposób, że odbiorca mógł się zapoznać z treścią lub wejść w posiadanie przy dołożeniu należytej staranności.

Doręczenie urzędowe

Jest to regulowany przepisami procesowymi (cywilnymi, karnymi, administracyjnymi, podatkowymi) sposób doręczania pism kierowanych przez organy i instytucje państwowe.

Doręczenie właściwe

Oznacza doręczenie samemu adresatowi (tzw. do rąk własnych)

Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania pisma organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma.

Doręczenie zastępcze

Doręczenie nieadresatowi. 

Dostawa

Jest to umowa, w której dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo regularnie co pewien czas, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny. 

Dostęp on-line

Pojęcie pochodzące z ruchu naukowego open acces oznaczające otwarty dostęp (z ang. wolny, powszechny). 

Dowód księgowy

Dokument, kwit, pisemne stwierdzenie dokonania lub powstania operacji, udokumentowanie operacji, zawierające ich charakterystykę (opis, dane liczbowe, data, uczestnicy) oraz dokumenty gwarantujące wiarygodność (podpisy, pieczątki, potwierdzenie sprawdzenia i akceptacji, data i miejsce wystawienia). 

Due diligence

Jest to profesjonalne, pełne badanie przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia pod względem prawnym, księgowym, polityki firmy, a nawet pracujących w nim osób, które ma dać pełny obraz działalności (należyta staranność) przedsiębiorstwa potencjalnemu inwestorowi.

Dyskusja 66

(technika Philips 66, Buzz Session) - odmiana burzy mózgów. 

Działalność innowacyjna

Działalność polegającą na badaniu, opracowaniu wynalazku, wzoru przemysłowego, nowej technologii, organizacji, formy produktów lub usługi i przeważnie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Dzierżawa
  • Jest to umowa wzajemna, która została zdefiniowana w art. 693 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
Dziedziczenie

Za dziedziczenie uważane jest wejście spadkobiercy (bądź spadkobierców) w prawa i obowiązki spadkodawcy. Początkiem dziedziczenia jest otwarcie spadku.

Dziedziczenie w Polsce następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny.

Przepisy prawa polskiego przewidują możliwość dziedziczenia testamentowego - gdy spadkodawca pozostawia testament bądź dziedziczenia ustawowego.

Darmowy program do rozliczenia PIT online

W Internecie obecnie znajduje się wiele programów za pomocą, których można rozliczyć zeznanie PIT żadnych dodatkowych opłat. Programy te pomagają w szybki i łatwy sposób dokonać rozliczenia zeznania podatkowego bez wychodzenia z domu. Każdy z nich zawiera instrukcję co należy zrobić krok po kroku. Programy te zawierają zarówno wersje dla indywidualnych użytkowników, jak i biur rachunkowych.