Słownik pojęć


  D

Dobra materialne

W znaczeniu szerokim są to wszystkie środki, które mogą być wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania potrzeb ludzkich. W znaczeniu kodeksu cywilnego są to rzeczy. Natomiast w węższym znaczeniu są to rzeczy spełniające następujące warunki:

  • służą zaspokajaniu pewnych potrzeb człowieka – przedmioty spełniające warunki tej grupy nazywane są konsumpcyjnymi dobrami materialnymi,
  • służą wykorzystaniu lub wytworzeniu innych dóbr materialnych (konsumpcyjnych) - są to dobra produkcyjne lub kapitałowe.

Jedne i drugie można podzielić na naturalne i wytworzone przez człowieka.

Nie należy mylić tego z wartościami materialnymi i prawnymi, gdyż jest to pojęcie odnoszące się do dóbr materialnych (patrz dobra niematerialne). Prawa podmiotowe do dóbr materialnych to własność i ograniczone prawo rzeczowe oraz użytkowanie wieczyste, ale także wierzytelność.

Dobra materialne charakteryzuje rzadkość – ograniczoność, co do ich ilości oraz dostępności. Rzadkość tworzy potrzebę regulacji dostępu do poszczególnych dóbr materialnych oraz korzystania i używania ich, jak również decyduje o tym, że ma takie dobro wartość (np. rynkową) przez to, że ktoś chce je nabyć i zapłacić za tą rzecz cenę.

Czasami odróżnia się dobra materialne od wartości materialnych tj. cech danego przedmiotu, za pomocą których spełnia on właśnie definicyjne warunki dobra materialnego. Odróżnia się również dobra materialne od dóbr duchowych (np. wiary, wiedzy), jak i od tych dóbr, które wprawdzie wymagają pewnego materialnego nośnika, ale się do niego nie sprowadzają (np. dzieła sztuki).

Proces zużywania dóbr, które zostały nabyte w celu zaspokojenia potrzeb nazywa się konsumpcją. Proces zużywania się dóbr służących wytwarzaniu innych dóbr nazywamy uznaniem wartości przez odpisy amortyzacyjne.

Przykładowe dobra materialne:

  • samochód,
  • laptop, telefon;
  • rudy np. żelaza, bursztyn , gaz;
  • ubrania, biżuteria;
  • produkty spożywcze;
  • działka budowlana;
  • energia elektryczna itp.