Słownik pojęć


  I
Imię

Spersonifikowane, osobiste, niezwiązane z pochodzeniem miano człowieka lub w rozumieniu k.c. firma lub nazwisko, pod którym podmiot funkcjonuje w obrocie.
art. 43k.c.

Immisje

Pojęcie zdefiniowane w kodeksie cywilnym obejmujące jedno z ograniczeń prawa własności nieruchomości, należące do zakresu tzw. „prawa sąsiedzkiego”. Immisja to inaczej pewna swoista ingerencja lub oddziaływanie jednej nieruchomości na drugą sąsiednią.

Indos in blanco

Klauzula przeniesienia weksla na nieoznaczoną osobę. Przepisy o indosie in blanco stosuje się do indosu na okaziciela.
Ustawa prawo czekowe Art. 16

Indos zastawniczy

Forma ustanowienia zastawu na wekslu.

Informacja chroniona

Informacją chronioną są informacje publiczne objęte klauzulami, jako informacje niejawne na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz informacje objęte ochroną w ramach ochrony prywatności człowieka lub w interesie przedsiębiorcy.

Informacja niejawna

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. jest to informacja wymagająca ochrony przed nieuprawnionym ujawnienie, która spowodowałaby lub mogłaby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażania.

Informacja publiczna

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną, której udostępnianie oraz ponowne wykorzystanie podlega zasadom i powinna być udostępniona w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. 

Informatyczny nośnik danych

Materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej (płyta Cd, odtwarzacz płyt Cd, pamięć USB, interfejs USB w komputerze, karta micro SD, urządzenia elektroniczne z wbudowaną pamięcią).

Infrastructure as a Service (skrót IaaS)

Jedna z możliwości korzystania z chmury obliczeniowej, polegająca na dostarczeniu przez dostawcę rozwiązań sprzętowych i programów, aplikacji (infrastruktura informatyczna).

Instrumenty finansowe

Jest to każda umowa, która skutkuje jednocześnie powstaniem aktywu finansowego (udział, akcja) u jednostki gospodarczej i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej (funduszu, kapitału).

Instrumenty kapitałowe

Instrument kapitałowy to każda umowa, która dokumentuje istnienie udziałów w aktywach netto jednostki gospodarczej, czyli pozostałych po odjęciu wszystkich zobowiązań.

Intercyza

Patrz umowa majątkowa małżeńska.

Interes publiczny

Interes publiczny to kategoria normatywna określania przesłanek w hipotezach lub dyspozycjach wielu przepisów z rożnych dziedzin życia społeczno – gospodarczego. Jest również klauzulą generalną wykorzystywaną w aktach prawnych. 

Interes Skarbu Państwa

Na gruncie polskiego kodeksu cywilnego Skarb Państwa jest osobą prawną, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych (art.34 k.c.).

Interes społecznie uzasadniony

W Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – dalej jako: KC – brak jest legalnej definicji społecznego uzasadnionego interesu, jednakże w praktyce orzeczniczej i doktrynie prawniczej wykształcił się pogląd, że należy to rozumieć jako działanie zmierzające m.in. do realizacji prawa do uczciwej krytyki.

Interes społeczny

Pojęcie interesu społecznego nie zostało wyrażone expressis verbis w aktach obowiązującego prawa. Jego definicja jest tworzona na zasadzie wykładni przepisów.

Interesariusze

Stakeholders - osoby, organizacje, instytucje, które biorą udział w tworzeniu i realizacji projektu, bądź są bezpośrednio zainteresowane efektem jego realizacji, wdrożenia.

Inwestycja technologiczna

Inwestycja polegającą na wytworzeniu, zakupie lub uzyskania prawa (licencja) do nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług albo wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Interes prawny

Jest to interes danej osoby wynikający z nałożonego obowiązku prawnego lub udzielonego prawa (także wynikającego z ustawy), którego wykazanie stanowi podstawową przesłankę umożliwiającą żądanie czynności od organu lub udziału w postępowaniu. Swoją podstawę zawsze musi znajdować w przepisach prawa materialnego np. nie tylko  w kodeksie postępowania administracyjnego czy kodeksie postępowania cywilnego. Przykładowo takimi prawami materialnymi są prawa właściciela nieruchomości w postępowaniach tzw. środowiskowych (o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych) czy w postępowaniach koncesyjnych, o pozwolenia budowlane lub zintegrowane. Także  Zgodnie z definicją strony, zawartą art. 28 Kodeksu Postępowania Administracyjnego „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowania, lub kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Jeżeli zatem osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej chce dołączyć do postępowania i działać jako strona, to obowiązkiem jej jest wykazanie posiadania interesu prawnego.

Interes faktyczny

Interes faktyczny zachodzi w sytuacji gdy dany podmiot (osoba fizyczna/przedsiębiorstwo/) jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, jednakże nie może tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa, mającego stanowić podstawę skierowanego żądania w zakresie podjęcia stosownych czynności przez organ administracji.

Incoterms

Incoterms (ang. International Commercial Terms) to pojęcie obejmujące swoim zakresem krótkie (zazwyczaj trzyliterowe) określenia dotyczące reguł handlowych związanych z procesem dostawy towaru przy transakcjach międzynarodowych.

Inkasent

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku (zaliczki) i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Inspektor ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO

Celem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej jako „RODO” lub „Rozporządzenie”,  jest zapewnienie jednolitego prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Niezwykle ważnym elementem ochrony danych osobowych jest zgodne z prawem ich przetwarzanie.