Słownik pojęć

  I
Imię

Imię jest najbardziej podstawowym określeniem danej osoby. We wszystkich kulturach świata imię przypisane jest do danego człowieka i odgrywa istotną rolę w jego identyfikacji, a nadto w kształtowaniu tożsamości. 

Immisje

Pojęcie to zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (dalej także jako: „k.c.”) jako jedno z ograniczeń prawa własności nieruchomości, należące do zakresu tzw. „prawa sąsiedzkiego”.

Indos in blanco

Indos oznacza oświadczenie woli zbywającego weksel, czek, konosament na zlecenie lub inne papiery wartościowe (na mocy przepisów szczególnych) o przeniesieniu ich własności. 

Indos zastawniczy

Indos oznacza oświadczenie woli zbywającego weksel, czek, konosament na zlecenie lub inne papiery wartościowe (na mocy przepisów szczególnych) o przeniesieniu ich własności. 

Informacja chroniona

Informacją obecnie postrzegana jako rodzaj dobra. Dobro to może przybierać postać normatywną, lub być w orbicie oddziaływania obowiązującego prawa. Z tego powodu z uwagi na ustrój demokratycznego państwa prawnego, podlega ono stosownej ochronie. Również przepisy w randze konstytucyjnej odnoszą się do omawianego zagadnienia.

Informacja niejawna

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. jest to informacja wymagająca ochrony przed nieuprawnionym ujawnienie, która spowodowałaby lub mogłaby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażania.

Informacja publiczna

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, a także działalności osób wykonujących funkcje publiczne. 

Informatyczny nośnik danych

Materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej (płyta Cd, odtwarzacz płyt Cd, pamięć USB, interfejs USB w komputerze, karta micro SD, urządzenia elektroniczne z wbudowaną pamięcią).

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe stanowią pojęcie rozumiane na dwa sposoby: z perspektywy rachunkowej oraz z perspektywy kapitałowej. 

Instrumenty kapitałowe

Instrumenty kapitałowe zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jako rodzaj kontraktów. 

Interes publiczny

Interes publiczny to kategoria normatywna określania przesłanek w hipotezach lub dyspozycjach wielu przepisów z rożnych dziedzin życia społeczno – gospodarczego. Jest również klauzulą generalną wykorzystywaną w aktach prawnych. 

Interes Skarbu Państwa

Na gruncie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”), Skarb Państwa jest osobą prawną W stosunkach cywilnoprawnych ma charakter podmiotu praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 k.c.).

Interes społecznie uzasadniony

Interes społecznie uzasadniony nie posiada definicji legalnej. W praktyce orzeczniczej i doktrynie prawniczej wykształcił się pogląd, że należy to rozumieć jako działanie zmierzające m.in. do realizacji prawa do uczciwej krytyki. 

Interes społeczny

Pojęcie interesu społecznego nie zostało wyrażone expressis verbis w aktach obowiązującego prawa. Jego definicja jest tworzona na zasadzie wykładni przepisów.

Interesariusze

Jest to pojęcie odnoszące się do funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale nie w stricte ekonomicznym znaczeniu. Oznacza bowiem podmioty, związane z danym przedsiębiorstwem. Związanie to może mieć charakter przymusowy, okazjonalny, incydentalny, bądź być efektem oddziaływania przedsiębiorstwa na społeczeństwo.

Inwestycja technologiczna

Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP podstawą ustroju gospodarczego naszego kraju jest społeczna gospodarka rynkowa, opierająca się między innymi na wolności działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki narodowej i stanowi niezbędny element do bogacenia się społeczeństwa.

Interes prawny

Jest to interes danej osoby wynikający z nałożonego obowiązku prawnego lub udzielonego prawa (także wynikającego z ustawy), którego wykazanie stanowi podstawową przesłankę umożliwiającą żądanie czynności od organu lub udziału w postępowaniu. 

Interes faktyczny

Interes faktyczny zachodzi w sytuacji gdy dany podmiot (osoba fizyczna/przedsiębiorstwo/) jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, jednakże nie może tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa, mającego stanowić podstawę skierowanego żądania w zakresie podjęcia stosownych czynności przez organ administracji.

Incoterms

Incoterms (ang. International Commercial Terms) to pojęcie obejmujące swoim zakresem, krótkie (zazwyczaj trzyliterowe), określenia dotyczące reguł handlowych związanych z procesem dostawy towaru przy transakcjach międzynarodowych. 

Inkasent

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku (zaliczki) i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Inspektor ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO

Celem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej jako „RODO” lub „Rozporządzenie”,  jest zapewnienie jednolitego prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Niezwykle ważnym elementem ochrony danych osobowych jest zgodne z prawem ich przetwarzanie. 

Interwenient uboczny

Interwenientem ubocznym, nazywamy podmiot, który posiada interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy na jej korzyść bądź na korzyść jednej ze stron toczącego się postępowania sądowego.

Interwenient główny

Interwenientem głównym jest osoba, która posiada możliwość wytoczenia powództwa o rzecz bądź prawo, o które toczy się spór sądowy pomiędzy innymi podmiotami.