Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  I
Imię

Imię jest najbardziej podstawowym określeniem danej osoby. We wszystkich kulturach świata imię przypisane jest do danego człowieka i odgrywa istotną rolę w jego identyfikacji, a nadto w kształtowaniu tożsamości. 

Immisje

Pojęcie to zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (dalej także jako: „k.c.”) jako jedno z ograniczeń prawa własności nieruchomości, należące do zakresu tzw. „prawa sąsiedzkiego”.

Szef

Marzysz o własnej firmie?
Odwiedź jestemszefem.pl i zrób z nami pierwszy krok do własnego biznesu

Indos in blanco

Indos oznacza oświadczenie woli zbywającego weksel, czek, konosament na zlecenie lub inne papiery wartościowe (na mocy przepisów szczególnych) o przeniesieniu ich własności. 

Indos zastawniczy

Indos oznacza oświadczenie woli zbywającego weksel, czek, konosament na zlecenie lub inne papiery wartościowe (na mocy przepisów szczególnych) o przeniesieniu ich własności. 

Informacja chroniona

Informacją obecnie postrzegana jako rodzaj dobra. Dobro to może przybierać postać normatywną, lub być w orbicie oddziaływania obowiązującego prawa. Z tego powodu z uwagi na ustrój demokratycznego państwa prawnego, podlega ono stosownej ochronie. Również przepisy w randze konstytucyjnej odnoszą się do omawianego zagadnienia.

Informacja niejawna

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. jest to informacja wymagająca ochrony przed nieuprawnionym ujawnienie, która spowodowałaby lub mogłaby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażania.

Informacja publiczna

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, a także działalności osób wykonujących funkcje publiczne. 

Informatyczny nośnik danych

Materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej (płyta Cd, odtwarzacz płyt Cd, pamięć USB, interfejs USB w komputerze, karta micro SD, urządzenia elektroniczne z wbudowaną pamięcią).

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe stanowią pojęcie rozumiane na dwa sposoby: z perspektywy rachunkowej oraz z perspektywy kapitałowej. 

Instrumenty kapitałowe

Instrumenty kapitałowe zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jako rodzaj kontraktów. 

Interes publiczny

Interes publiczny to kategoria normatywna określania przesłanek w hipotezach lub dyspozycjach wielu przepisów z rożnych dziedzin życia społeczno – gospodarczego. Jest również klauzulą generalną wykorzystywaną w aktach prawnych. 

Interes Skarbu Państwa

Na gruncie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”), Skarb Państwa jest osobą prawną W stosunkach cywilnoprawnych ma charakter podmiotu praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 k.c.).

Interes społecznie uzasadniony

Interes społecznie uzasadniony nie posiada definicji legalnej. W praktyce orzeczniczej i doktrynie prawniczej wykształcił się pogląd, że należy to rozumieć jako działanie zmierzające m.in. do realizacji prawa do uczciwej krytyki. 

Interes społeczny

Pojęcie interesu społecznego nie zostało wyrażone expressis verbis w aktach obowiązującego prawa. Jego definicja jest tworzona na zasadzie wykładni przepisów.

Interesariusze

Jest to pojęcie odnoszące się do funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale nie w stricte ekonomicznym znaczeniu. Oznacza bowiem podmioty, związane z danym przedsiębiorstwem. Związanie to może mieć charakter przymusowy, okazjonalny, incydentalny, bądź być efektem oddziaływania przedsiębiorstwa na społeczeństwo.

Inwestycja technologiczna

Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP podstawą ustroju gospodarczego naszego kraju jest społeczna gospodarka rynkowa, opierająca się między innymi na wolności działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki narodowej i stanowi niezbędny element do bogacenia się społeczeństwa.

Interes prawny

Jest to interes danej osoby wynikający z nałożonego obowiązku prawnego lub udzielonego prawa (także wynikającego z ustawy), którego wykazanie stanowi podstawową przesłankę umożliwiającą żądanie czynności od organu lub udziału w postępowaniu. 

Interes faktyczny

Interes faktyczny zachodzi w sytuacji gdy dany podmiot (osoba fizyczna/przedsiębiorstwo/) jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, jednakże nie może tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa, mającego stanowić podstawę skierowanego żądania w zakresie podjęcia stosownych czynności przez organ administracji.

Incoterms

Incoterms (ang. International Commercial Terms) to pojęcie obejmujące swoim zakresem, krótkie (zazwyczaj trzyliterowe), określenia dotyczące reguł handlowych związanych z procesem dostawy towaru przy transakcjach międzynarodowych. 

Inkasent

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku (zaliczki) i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Inspektor ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO

Celem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej jako „RODO” lub „Rozporządzenie”,  jest zapewnienie jednolitego prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Niezwykle ważnym elementem ochrony danych osobowych jest zgodne z prawem ich przetwarzanie. 

Interwenient uboczny

Interwenientem ubocznym, nazywamy podmiot, który posiada interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy na jej korzyść bądź na korzyść jednej ze stron toczącego się postępowania sądowego.

Interwenient główny

Interwenientem głównym jest osoba, która posiada możliwość wytoczenia powództwa o rzecz bądź prawo, o które toczy się spór sądowy pomiędzy innymi podmiotami.

Instytucja kredytowa

Zgodnie z art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) instytucja kredytowa oznacza instytucję która uzyskała zezwolenie na podstawie art. 8 dyrektywy 2013/36/ UE, lub przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8a ust. 3 tej dyrektywy, mającą siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego.

Interpretacja podatkowa

Interpretacja podatkowa to urzędnicza interpretacja konkretnego problemu w kontekście prawa podatkowego. Głównym jej celem jest usuwanie wątpliwości dotyczących odpowiedniego zastosowania danego przepisu i niwelowanie negatywnych skutków błędnego zrozumienia (funkcja gwarancyjna) oraz wskazanie jaki przepis prawa podatkowego będzie miał zastosowanie w określonych warunkach (funkcja informacyjna).

Inflacja

Inflacja jest procesem zmian cen w całej gospodarce. Jest ona mierzona przez statystykę publiczną i prezentowana w formie wskaźników cen.