Słownik pojęć

  I
Imię

Spersonifikowane, osobiste, niezwiązane z pochodzeniem miano człowieka lub w rozumieniu k.c. firma lub nazwisko, pod którym podmiot funkcjonuje w obrocie.
art. 43k.c.

Immisje

Pojęcie zdefiniowane w kodeksie cywilnym obejmujące jedno z ograniczeń prawa własności nieruchomości, należące do zakresu tzw. „prawa sąsiedzkiego”. Immisja to inaczej pewna swoista ingerencja lub oddziaływanie jednej nieruchomości na drugą sąsiednią.

Indos in blanco

Klauzula przeniesienia weksla na nieoznaczoną osobę. Przepisy o indosie in blanco stosuje się do indosu na okaziciela.
Ustawa prawo czekowe Art. 16

Indos zastawniczy

Forma ustanowienia zastawu na wekslu.

Informacja chroniona

Informacją chronioną są informacje publiczne objęte klauzulami, jako informacje niejawne na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2010 Nr 182 poz. 1228) oraz informacje objęte ochroną w ramach ochrony prywatności człowieka lub w interesie przedsiębiorcy.

Informacja niejawna

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. jest to informacja wymagająca ochrony przed nieuprawnionym ujawnienie, która spowodowałaby lub mogłaby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażania.

Informacja publiczna

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną, której udostępnianie oraz ponowne wykorzystanie podlega zasadom i powinna być udostępniona w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. 

Informatyczny nośnik danych

Materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej (płyta Cd, odtwarzacz płyt Cd, pamięć USB, interfejs USB w komputerze, karta micro SD, urządzenia elektroniczne z wbudowaną pamięcią).

Infrastructure as a Service (skrót IaaS)

Jedna z możliwości korzystania z chmury obliczeniowej, polegająca na dostarczeniu przez dostawcę rozwiązań sprzętowych i programów, aplikacji (infrastruktura informatyczna).

Instrumenty finansowe

Jest to każda umowa, która skutkuje jednocześnie powstaniem aktywu finansowego (udział, akcja) u jednostki gospodarczej i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej (funduszu, kapitału).

Instrumenty kapitałowe

Instrument kapitałowy to każda umowa, która dokumentuje istnienie udziałów w aktywach netto jednostki gospodarczej, czyli pozostałych po odjęciu wszystkich zobowiązań.

Intercyza

Patrz umowa majątkowa małżeńska.

Interes publiczny

„Interes publiczny” to m. in. jedna z najważniejszych klauzul generalnych jaką posługuje się system prawny. Klauzule generalne w systemie prawa to zwroty niedookreślone, których celem jest zapewnienie elastyczności w stosowaniu przepisów prawnych. 

Interes Skarbu Państwa

Na gruncie polskiego kodeksu cywilnego Skarb Państwa jest osobą prawną, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych (art.34 k.c.).

Interes społecznie uzasadniony

W Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. 2017 poz. 459) – dalej jako: KC – brak jest legalnej definicji społecznego uzasadnionego interesu, jednakże w praktyce orzeczniczej i doktrynie prawniczej wykształcił się pogląd, że należy to rozumieć jako działanie zmierzające m.in. do realizacji prawa do uczciwej krytyki.

Interes społeczny

Pojęcie interesu społecznego możemy aktualnie odnaleźć m.in. w Ustawie jeszcze z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017.1257).

Interesariusze

Stakeholders - osoby, organizacje, instytucje, które biorą udział w tworzeniu i realizacji projektu, bądź są bezpośrednio zainteresowane efektem jego realizacji, wdrożenia.

Inwestycja technologiczna

Inwestycja polegającą na wytworzeniu, zakupie lub uzyskania prawa (licencja) do nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług albo wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.