Słownik pojęć


  A
Administrator bezpieczeństwa informacji

W znaczeniu wąskim, podmiot najczęściej osoba fizyczna lub przedsiębiorca świadczący usługi informatyczne, wyznaczony przez Administratora danych (patrz administrator danych) lub właściciela informacji (hardware, software), w tym danych i wartości niematerialnych i prawnych, którego zadaniem jest nadzór przestrzegania zasad ochrony, które wyznaczył Administrator danych, chyba że sam wykonuje te czynności.

Administrator danych

Podmiot odpowiedzialny, przedsiębiorca lub inny osoba, która jest uprawniona do pozyskiwania danych, zobowiązana do stosowania odpowiednich technicznych oraz organizacyjnych środków, które zapewnią ochronę przetwarzanych danych w tym osobowych, uwzględniając zagrożenia i rodzaj chronionych danych. 

Akord

Rodzaj systemu wynagradzania za pracę, w którym wysokość wynagrodzenia zależy od ilości wyprodukowanego towaru lub od wykonanej normy. Akord nie jest systemem czasu pracy. 

Akord premiowany

Po osiągnięciu wyznaczonej normy produkcji lub po przekroczeniu wyznaczonej normy produkcji przyznawana jest premia.

Akord progresywny

Stawka wynagrodzenia za wytworzony produkt jest podwyższana po przekroczeniu wyznaczonej normy wytwarzanych produktów.

Akord prosty

Za każdy wykonany w ramach stosunku pracy produkt płaci się jednakową stawkę.

Akord zespołowy

W akordzie zespołowym podstawą określania akordowego wynagrodzenia indywidualnego każdego członka zespołu jest wynagrodzenie akordowe wynikające z normy czasu dla całego zespołu i stawek godzinowych wynagrodzenia zasadniczego członków tego zespołu.

Akord zryczałtowany

Stawka wynagrodzenia za całość wykonanej pracy, która jest ustalana z góry przez pracodawcę.

Aktywa

Zgodnie z ustawą o rachunkowości to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. W rozumieniu cywilistycznym jest to mienie, czyli własność lub inne prawa majątkowe zbywalne;

Aktywa finansowe

Aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe, wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe to ta część płynnych aktywów jednostki

Aktywa pieniężne

Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. 

Aktywa trwałe

To aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych (patrz aktywa obrotowe) o okresie korzystania, zużycia dłuższym niż rok.

Analiza konkurencji

Analizowanie cech wewnętrznych danej dziedziny działalności w celu zrozumienia podstawowych sił konkurencji i ujawnienia zmiennych strategicznych.

Anioł Biznesu

(ang. Business Angel, Angel Investor) 

Jest nim prywatny inwestor, który gotowy byłby sfinansować przedsięwzięcie, które nie ma szans na finansowanie ze standardowych źródeł (kredyty). 

Ankieta (t.o.)

Kwestionariusz zawierający zestaw pytań stosowany w celu zebrania informacji; jedna z technik służących do poszukiwania i rejestracji problemów.

Aport

Aport jest to wkład niepieniężny. Musi posiadać określoną wartość majątkową, być realny, może być wydzielony z majątku wspólnika lub pochodzić od osoby fizycznej i zostać przeniesiony na spółkę w celu pokrycia kosztu objęcia udziałów przysługujących wspólnikowi, w kapitale zakładowym.

Asertywność

Zespół umiejętności o charakterze kompetencji osobistych, wyznaczających zachowanie w sytuacjach interpersonalnych, których celem jest realizacja cenionych wartości, rozwój i obrona pozytywnego obrazu własnej osoby i samoakceptacja, umiejętność jednoznacznego wyrażania swoich potrzeb, uczuć i opinii oraz egzekwowania swoich praw przy poszanowaniu praw innych ludzi.

Awatar

(ang. avatar) – tożsamość internetowa (treść cyfrowa zindywidualizowanego wizerunku) uczestników świata wirtualnego, którzy poprzez niego są w tym świecie reprezentowani.

Arbitraż

Pojęcie „arbitraż” potocznie jest używane zarówno do sądów polubownych, stałych lub organizowanych na podstawie polskiego kodeksu postępowania cywilnego jak też do różnych form arbitrażu międzynarodowego w zakresie stosowania prawa międzynarodowego, konwencji, jak i dwustronnych umów między państwami tzw. „bilateralnych”. 

Amortyzacja

Na gruncie prawa podatkowego można rozróżnić amortyzację tzw. bilansową, dotyczącą podatników prowadzących pełną księgowość w ramach działalności gospodarczej, jak i tzw. amortyzację podatkową, która dotyczy każdego podatnika, wprowadzającego do majątku przedsiębiorstwa określone składniki majątku trwałego

Autor

Słowo autor pochodzi z łac. auctor czyli twórca.

Twórcą/autorem jest osoba, która stworzyła dzieło/utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

Zgodnie z przyjętym w doktrynie stanowiskiem, za twórcę uważa się osobę, której nazwisko umieszczone zostało na dziele, bądź której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Należy pamiętać, że za dzieło uważa się wyłącznie twórczą działalność o indywidualnym charakterze, utrwaloną w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Ambasador marki

Ambasador marki nie został zdefiniowany w żadnym akcie prawnym, jednakże z uwagi na rosnące zainteresowanie tym pojęciem przedstawiamy najbardziej popularną definicję tego sformułowania.

Ambasadorem marki jest osoba fizyczna, najczęściej znana (np. influencerzy) wśród danej grupy społecznej, która wykorzystując swoją popularność promuje wizerunek marki, poprzez reklamowanie jej produktów / używanie jej produktów / korzystanie z usług marki.

Aukcja

Jest to rodzaj sprzedaży / zakupu towarów uregulowany wprost przez przepisy prawa. Występuje wiele rodzajów aukcji: angielska, holenderska, japońska, odwrotna, typu „kup teraz” itd. Cechą charakterystyczną dla tej formy jest jej publiczny charakter 

Administrator danych osobowych (w rozumieniu RODO)

Na harmonizację prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych składa się wiele aspektów. Zostały one wyrażone w wydanym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej jako „RODO” lub „Rozporządzenie”. Ustawodawstwa krajowe, musiały dostosować się do wymogów RODO. W przypadku Polski uchwalono ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.