Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  A
Administrator bezpieczeństwa informacji

Informacja jest przenaszalnym dobrem, które zmniejsza niepewność. Jest to definicja stworzona przez G. Szpor i najlepiej oddaje istotę pojęcia informacji. Współcześnie kładzie się coraz większy nacisk na przepływ informacji, ale też na ich ochronę. 

Akord

Akord jest jednym z rodzajów systemu wynagradzania za pracę. Zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej jako: „k.p.”) pracodawca przez nawiązanie stosunku pracy, zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

Szef

Marzysz o własnej firmie?
Odwiedź jestemszefem.pl i zrób z nami pierwszy krok do własnego biznesu

Akord premiowany

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 lipca 2014 r. I PK 250/13 stwierdził, że wynagrodzenie za pracę jest niezbędnym elementem stosunku pracy. 

Akord progresywny

Obok systemów wynagradzania pracownika czasowego i prowizyjnego, wyróżnia się system akordowy.

Akord prosty

Kluczowym obowiązkiem pracodawcy, wskazanym w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej jako: „k.p”) jest zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem.

Akord zespołowy

Wynagrodzenie jest podstawowym prawem pracownika, a jego wypłata obok zatrudniania to podstawowy obowiązek pracodawcy. Wynika to z treści art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej jako: „k.p.”). 

Akord zryczałtowany

Ryczałt oznacza należną określoną z góry kwotę pieniędzy. Akord zaś jest jednym z systemów wynagradzania, polegającym na uzależnieniu wysokości wynagrodzenia od osiągniętych efektów pracy. Efekty te muszą być mierzalne: wielkość, ilość, waga. 

Aktywa

Aktywa zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: „Ustawa”), jako „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”.

Aktywa finansowe

Aktywa zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: „Ustawa”), jako „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”.

Aktywa obrotowe

Aktywa zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: „Ustawa”), jako „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”.

Aktywa pieniężne

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: „Ustawa”), aktywami są „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”. 

Aktywa trwałe

Na podstawie z art. 3 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: „Ustawa”), aktywami są „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”. 

Analiza konkurencji

Z definicji pojęcia „informacja” stworzonej przez G. Szpor, wynika, że jest ona przenaszalnym dobrem niematerialnym, które zmniejsza niepewność. Z pewnością można uznać, że informacja jest dobrem pożądanym przez uczestników rynku, zwłaszcza – przedsiębiorców. Dzięki działaniom marketingowym mogą oni maksymalizować zyski. Jednym ze sposób wspierającym te dążenia jest analiza konkurencji.

Anioł Biznesu

(ang. Business Angel, Angel Investor)

Jest nim prywatny inwestor, chcący sfinansować przedsięwzięcie, niemające szans na finansowanie z tradycyjnych źródeł jak np. kredyty, pożyczki. 

Ankieta (t.o.)

Jest to kwestionariusz zawierający zestaw pytań stosowany w celu zebrania informacji. Określa się ją jako jedną z technik służących do poszukiwania i rejestracji problemów. Za pomocą ankiety można zebrać niezbędne informacje dotyczące problemów organizacyjnych, społecznych, a także światopoglądowych. 

Aport

Aport jest to wkład niepieniężny. Musi posiadać określoną wartość majątkową, być realny, może być wydzielony z majątku wspólnika lub pochodzić od osoby fizycznej i zostać przeniesiony na spółkę w celu pokrycia kosztu objęcia udziałów przysługujących wspólnikowi, w kapitale zakładowym.

Asertywność

Asertywność to termin, którym zajmuje się psychologia i nauki społeczne. Oznacza zespół zachowań i cech, polegający na wyrażaniu własnego zdania, opinii, potrzeb i oczekiwań przy jednoczesnym niezakłócaniu integralności innych osób. 

Awatar

Współcześnie obserwuje się powstawanie społeczeństwa informacyjnego, a świat staje się tzw. globalną wioska. Coraz więcej obszarów życia przenosi się do Internetu. Przemawia a tym wygoda, szybkość czy ekonomia. Pojęciem związanym ze światem wirtualnym jest awatar (ang. avatar). 

Arbitraż

Pojęcie „arbitraż” potocznie jest używane zarówno do sądów polubownych, stałych lub organizowanych na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: „k.p.c.”), jak też do różnych form arbitrażu międzynarodowego w zakresie stosowania prawa międzynarodowego (konwencji, dwustronnych umów między państwami tzw. „bilateralnych”). 

Amortyzacja

Na gruncie prawa podatkowego można rozróżnić amortyzację tzw. bilansową, dotyczącą podatników prowadzących pełną księgowość w ramach działalności gospodarczej, jak i tzw. amortyzację podatkową, która dotyczy każdego podatnika, wprowadzającego do majątku przedsiębiorstwa określone składniki majątku trwałego. 

Autor

W dobie globalnej wioski i społeczeństwa informacyjnego na znaczeniu przybiera gałąź prawa określana jako prawo własności intelektualnej, którego częścią jest m.in. prawo autorskie. Przedmiotowa materia została uregulowana w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: „Ustawa”). 

Ambasador marki

Ambasador marki nie został zdefiniowany w żadnym akcie prawnym, jednakże z uwagi na rosnące zainteresowanie tym pojęciem przedstawiamy najbardziej popularną definicję tego sformułowania.

Aukcja

Jest to rodzaj sprzedaży / zakupu towarów uregulowany wprost przez przepisy prawa. Występuje wiele rodzajów aukcji: angielska, holenderska, japońska, odwrotna, typu „kup teraz” itd. Cechą charakterystyczną dla tej formy jest jej publiczny charakter 

Administrator danych osobowych (w rozumieniu RODO)

Na harmonizację prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych składa się wiele aspektów. 

Adwokat

Słowo adwokat pochodzi od łacińskiego słowa advocatus, advocature czyli „wzywać na pomoc”.

Apelacja

Apelacja z łaciny oznacza odwołanie. W prawie polskim stanowi środek odwoławczy od wyroków sądów pierwszej instancji.

Agent

Agent jest stroną umowy agencyjnej na podstawie której zgodnie z art. 758 § 1 Kodeksu Cywilnego przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.  

Abolicja podatkowa

Abolicja podatkowa funkcjonowała w Polsce w latach 2002-2007. Był to mechanizm, który miał pozwolić na wyrównanie strat podatników poniesionych w związku ze stosowaniem niekorzystnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Audyt

Audyt jest to niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.

Aneks

Aneks jest to dokument potwierdzający dotychczasowe uchylenia postanowień zawartych w umowie lub zmianę warunków ustalonych w spisanej przez strony umowie po wcześniejszym porozumieniu się stron (np. w relacji pracodawca-pracownik). 

Akcje uprzywilejowane

Zgodnie z art. 351 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”)jeżeli statut przewiduje akcje o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te powinny być określone w statucie (akcje uprzywilejowane). Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne.

Akcje zwykłe

Akcja zwykła (nieuprzywilejowana) jest papierem wartościowym inkorporującym w sobie prawa korporacyjne i udziałowe.

Apostille

Współczesny świat często bywa określany jako globalna wioska, z czym nie sposób się nie zgodzić.