Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  F
Faktoring (factoring)

Faktoring jest usługą, zobowiązaniem umownym na mocy, którego każda ze stron zobowiązuje się do świadczenia. Umowa faktoringu jest tzw. umową nienazwaną, czyli taką, która nie została odrębnie, szczegółowo uregulowana w przepisach prawa.

Faktura zaliczkowa

Faktura zaliczkowa to dokument księgowym wystawianym w sytuacji, gdy rozliczenie części należności z tytułu sprzedaży, dostawy lub świadczenia usług, następuje jeszcze przed rzeczywistym i całkowitym spełnieniem świadczenia. 

Szef

Marzysz o własnej firmie?
Odwiedź jestemszefem.pl i zrób z nami pierwszy krok do własnego biznesu

Firma

Firma to nazwa, pod którą przedsiębiorca występuje w obrocie. Podlega ona ujawnieniu we właściwym rejestrze. Nazwa przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

Fotowoltaika (panele słoneczne)

Jest to innowacyjna technologia umożliwiająca przemianę światła słonecznego w energie słoneczną.

W przepisach prawa nie znajdziemy definicji legalnej fotowoltaiki, pojęcie to jest zdefiniowane jedynie w nauce, natomiast szczegółowo uregulował obszar odnawialnych źródeł energii i możliwość budowania instalacji fotowoltaicznych oraz osób wykonujących taką instalację.

Franchising

Franchising – z angielskiego – przywilej, nierzadko koncesja. Określa system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. 

Fundusz seed capital

Fundusze seed-capital na język polski można tłumaczyć jako fundusze zalążkowe. Zajmują się one inwestowaniem w powstające przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia. Znamienne jest również wspieranie przez nie start-up – ów i działalności innowacyjnej. 

Franczyza

Jest to rodzaj umowy nienazwanej, a więc nieuregulowanej wprost w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, a wypracowanej w stosunkowo jednolitej i uporządkowanej formie dopiero przez doktrynę i praktykę. 

Fundacja

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. W przepisach prawa, w tym również we wskazanej Ustawie, nie ma prawnej definicji fundacji. 

Finansowa spółka holdingowa

Zgodnie z art. 4 pkt. 11d ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) finansowa spółka holdingowa oznacza instytucję finansową, której jednostki zależne są wyłącznie lub głównie instytucjami lub instytucjami finansowymi, i która nie jest finansową spółką holdingową o działalności mieszanej; jednostkami zależnymi instytucji finansowej są głównie instytucje lub instytucje finansowe, w przypadku gdy co najmniej jedna z nich jest instytucją oraz gdy ponad 50 % kapitału własnego instytucji finansowej, skonsolidowanej sumy bilansowej, przychodów, personelu lub innego wskaźnika uznanego za istotny przez właściwy organ jest związane z jednostkami zależnymi będącymi instytucjami lub instytucjami finansowymi;finansową spółkę holdingową, podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na zasadzie skonsolidowanej albo na zasadzie subskonsolidowanej, jeżeli do tej spółki oraz do innych podmiotów należących do tej samej grupy stosuje się przepisy rozporządzenia nr 575/2013 na zasadzie subskonsolidowanej.

Faktura proforma

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 31 ustawy o VAT przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami, które zostały wydane na jej podstawie. Natomiast fakturą elektroniczną jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Federacja

Zgodnie z art.  238 ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: „k.p.”) ponadzakładowa organizacja związkowa oznacza organizację związkową będącą ogólnokrajowym związkiem zawodowym, zrzeszeniem (federacją) związków zawodowych lub ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową (konfederacją).

Fundusz alimentacyjny

Instytucja funduszu alimentacyjnego została uregulowana w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Definicja funduszu została unormowana w art. 1 ust. 2 ustawy o pomocy alimentacyjnej.

Fundacje rodzinne

Zgodnie z art. 2 Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej.