Słownik pojęć

  F
Faktoring (factoring)

Faktoring jest usługą, zobowiązaniem umownym na mocy, którego każda ze stron zobowiązuje się do świadczenia. Umowa faktoringu jest tzw. umową nienazwaną, czyli taką, która nie została odrębnie, szczegółowo uregulowana w przepisach prawa.

Faktura zaliczkowa

Faktura zaliczkowa to dokument księgowym wystawianym w sytuacji, gdy rozliczenie części należności z tytułu sprzedaży, dostawy lub świadczenia usług, następuje jeszcze przed rzeczywistym i całkowitym spełnieniem świadczenia. 

Firma

Firma to nazwa, pod którą przedsiębiorca występuje w obrocie. Podlega ona ujawnieniu we właściwym rejestrze. Nazwa przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

Fotowoltaika (panele słoneczne)

Jest to innowacyjna technologia umożliwiająca przemianę światła słonecznego w energie słoneczną.

W przepisach prawa nie znajdziemy definicji legalnej fotowoltaiki, pojęcie to jest zdefiniowane jedynie w nauce, natomiast szczegółowo uregulował obszar odnawialnych źródeł energii i możliwość budowania instalacji fotowoltaicznych oraz osób wykonujących taką instalację.

Franchising

Franchising – z angielskiego – przywilej, nierzadko koncesja. Określa system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. 

Fundusz seed capital

Fundusze seed-capital na język polski można tłumaczyć jako fundusze zalążkowe. Zajmują się one inwestowaniem w powstające przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia. Znamienne jest również wspieranie przez nie start-up – ów i działalności innowacyjnej. 

Franczyza

Jest to rodzaj umowy nienazwanej, a więc nieuregulowanej wprost w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, a wypracowanej w stosunkowo jednolitej i uporządkowanej formie dopiero przez doktrynę i praktykę.