Słownik pojęć


  F
Faktoring (factoring)

Faktoring jest usługą, zobowiązaniem umownym na mocy, którego każda ze stron zobowiązuje się do świadczenia. Umowa faktoringu jest tzw. umową nienazwaną, czyli taką, która nie została odrębnie, szczegółowo uregulowana w przepisach prawa.

Faktura zaliczkowa

Faktura zaliczkowa jest dokumentem księgowym wystawianym w przypadku, gdy rozliczenie części należności z tytułu sprzedaży, dostawy lub świadczenia usług następuje jeszcze przed rzeczywistym i całkowitym dokonaniem sprzedaży, dostawy lub świadczenia usług.

Firma

Firma to nazwa (imię), pod którym przedsiębiorca występuje w obrocie. Nazwa przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. 

Fotowoltaika (panele słoneczne)

Jest to innowacyjna technologia umożliwiająca przemianę światła słonecznego w energie słoneczną.

W przepisach prawa nie znajdziemy definicji legalnej fotowoltaiki, pojęcie to jest zdefiniowane jedynie w nauce, natomiast szczegółowo uregulował obszar odnawialnych źródeł energii i możliwość budowania instalacji fotowoltaicznych oraz osób wykonujących taką instalację.

Franchising

Franchising – z angielskiego – przywilej, nierzadko koncesja. Określa system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. 

Franchising

(fr. franchise) – system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. 

Fundusz seed capital

Inaczej fundusz zalążkowy. 

Franczyza

Jest to rodzaj umowy nienazwanej, a więc nieuregulowanej wprost w kodeksie cywilnym, a wypracowanej w stosunkowo jednolitej i uporządkowanej formie dopiero przez doktrynę i praktykę.