Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  K

Koszty ogólne zarządu

Koszty ogólnego zarządu to zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy o rachunkowości koszty ogólne i administracyjno-gospodarcze niestanowiące kosztów wytworzenia produktu.

Koszty ogólne zarządu obejmują wydatki związane z kierowaniem całokształtem działalności jednostki. Będą to koszty związane z utrzymaniem zarządu jednostki oraz komórek organizacyjnych o charakterze ogólnozakładowym, a w szczególności: utrzymanie biur, budynków, magazynów, utrzymanie terenu, ochrona mienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia pracowników, koszty dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Zgodnie z ust 3 pkt 1, 2, 3 i 4 art. 28 do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

 1. będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych;
 2. ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny;
 3. magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji;
 4. kosztów sprzedaży produktów.

Koszty ogólnego zarządu dzieli się na dwie grupy:

1. Koszty administracyjno-gospodarcze, do których zalicza się m.in.:

 • płace pracowników zarządu i administracji wraz z narzutami
 • koszty podróży służbowych pracowników zarządu i administracji
 • koszty biurowe (materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, koszty archiwizacji danych, obsługi rachunkowej itp.)
 • koszty szkoleń pracowników zarządu i administracji
 • opłaty za usługi i świadczenia związane z administrowaniem przedsiębiorstwa
 • podatki kosztowe (np. podatek od nieruchomości budynku zarządu)
 • wydatki reprezentacyjne

2. Koszty ogólnogospodarcze, które obejmują m.in.:

 • koszty komórek, których – ze względu na ich wielkość, niewymierność świadczeń itp. – nie wydzielono jako wydziałów produkcji pomocniczej, np.: magazyny ogólnozakładowe, laboratoria, bocznice kolejowe
 • koszty funkcji pełnionych przez jednostkę gospodarczą jako całość, a w szczególności koszty: ochrony mienia, szkoleń załogi, bezpieczeństwa i higieny pracy, racjonalizacji i wynalazczości, dowozu pracowników, zakupu i sprzedaży, jeśli nie prowadzi się kont "Koszty zakupu" i "Koszty sprzedaży"
 • koszty utrzymania budynków i pomieszczeń ogólnozakładowych oraz zarządu

Wyróżnia się koszty zarządu w sensie ścisłym, a więc płac zarządu i funkcjonowania biura zarządu oraz szerokich usług zarządczych, wspomagania zarządu oraz ogólno-administracyjne, reprezentacyjne, szkoleń, socjalne.