Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  K

Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności to urzędowy akt sądu, który stwierdza że dany dokument jest tytułem wykonawczym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji. Sposób nadawania tzw. klauzuli wykonalności został unormowany w:

  • Ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: k.p.c.);
  • Ustawie z dnia 7 czerwca 1997 roku kodeks postępowania karnego (dalej jako: k.p.k.).

Tytuł pochodzący od organów administracji państwowej, jeżeli z mocy ustawy podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej, musi być zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności (art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c.).

Podstawą wszczęcia przez właściwe organy egzekucji jest tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności. 

Tytuł wykonawczy, stanowiąc podstawę prowadzenia określonego postępowania egzekucyjnego, wyznacza jego przedmiot i wskazuje strony postępowania egzekucyjnego.

Klauzulę wykonalności nadaje sąd (z urzędu bądź na wniosek strony), którego właściwość określa na zasadzie przepisu szczególnego. Klauzula wykonalności nadawana jest w ramach tzw. postępowania klauzulowego, które jest postępowaniem sądowym o charakterze uproszczonym i sformalizowanym. 

Orzeczenie o nadaniu klauzuli wykonalności orzeka sąd bądź referendarz sądowym na posiedzeniu w składzie jednoosobowym. Orzeczenie o nadaniu klauzuli albo o nieuwzględnieniu wniosku zapada w formie postanowienia.

W postępowaniu klauzulowym, właściwy sąd nadając klauzule wykonalności bada wyłącznie czy orzeczenie jest prawomocne lub natychmiast wykonalne oraz czy nadaje się do egzekucji w trybie przepisów k.p.c.. Sąd orzekający w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności nie bada zasadności zobowiązania do świadczenia majątkowego.

Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności jest wydawane bez konieczności sporządzania odrębnej sentencji uzasadnienia. Nadanie klauzuli wykonalności dokonuje się poprzez umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem sędziego bądź referendarza sądowego, wydającego przedmiotowe postanowienie. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bądź odmowie jej nadania Jest postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. Jeżeli postanowienie zostało wydane przez referendarza sądowego strona, może z złożyć sprzeciw wobec jego decyzji.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (Dz.U 2020.1575 t.j.);
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 1997 roku kodeks postępowania karnego (Dz.U 2021.534 t.j.);

Zobacz także: