Słownik pojęć

  N
Nabycie

Przez nabycie następuje uzyskanie własności, lub innego prawa: od praw wyborczych po prawo użytkowania wieczystego, w sposób przewidziany przez ustawę. 

Nabycie od nieuprawnionego

Nabycie od nieuprawnionego uregulowane jest w art. 169 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny– dalej jako: KC.

Nadzorca sądowy (tymczasowy nadzorca sądowy)

Jest to organ postępowania restrukturyzacyjnego, ustanawiany przez sąd tymczasowo.

Najem

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz (lokal, środek transportu, urządzenie) do używania (korzystania zgodnie z przeznaczeniem) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty to deklaratywne, stwierdzające istnienie wymagalnego roszczenia, orzeczenie sądowe o charakterze merytorycznym, rozstrzygające o żądaniu pozwu wniesionego przez powoda, uwzględniające wniesione powództwo. Rozstrzyga sprawę co do istoty.

Nakłady

W ujęciu prawnym nakłady stanowią dobrowolne świadczenie (przysporzenie), czyli poniesiony uszczerbek majątkowy na jakieś cudze dobro, czyli w interesie innej osoby.

Nakłady konieczne

Nakłady poniesione na określone dobro np. na rzecz lokal, samochód, czyli na przedmiot umowy celem utrzymania jej w stanie zdatnym do korzystania z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

Negocjacje

Jedno z narzędzi rozwiązywania problemów i konfliktów. Podstawowy mechanizm porozumiewania się, dzięki któremu strony osiągają możliwie korzystne rozwiązanie konfliktu interesów.

Negocjacje (rokowania)

Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

Niedozwolone postanowienia umowne

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Niematerialne i prawne wartości

Wartości to dobra, które mogą mieć postać niematerialną (np. utwory muzyczne, artystyczne w tym artystyczne wykonania, filmy, obraz) lub wynikać z prawa (zobowiązania), a więc być samo w sobie dobrem prawnym (opcje, skapitalizowane dzierżawy, derywaty drugiego stopnia).

Nieuczciwa praktyka rynkowa

Nieuczciwa praktyka rynkowa to takie działania przedsiębiorcy wprowadzające w błąd, sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, które w przeciwieństwie do czynu nieuczciwej konkurencji nie są skierowane przeciw konkurencyjności na rynku tylko wobec konsumenta.

Niewypłacalność

Sytuacja finansowa (stan) przedsiębiorstwa, który uniemożliwia realizację na bieżąco zobowiązań zgodnie z terminem płatności. Przepisy nie zawierają legalnej definicji niewypłacalności. 

Nisza rynkowa

Oznacza ona sytuację, określającą małą część rynku, na której istnieje zapotrzebowanie na dane dobro rynkowe (towar, usługa) przy jednoczesnym jego niedoborze. Dobro to nie ma charakteru masowego – jest poszukiwane przez wąską grupę konsumentów.

Należność przeterminowana

O przeterminowanym charakterze należności można mówić sytuacji, w której dłużnik opóźnia się w spłacie swojego zobowiązania w ustalonym przez strony terminie. Oznacza to, że od momentu wymagalności zobowiązania, czyli przeważnie upływu terminu zapłaty, rozpoczyna się określony przepisami upływ czasu na dochodzenie tej należności, zwany ustawowo terminem przedawnienia.

Należność

Pojęcie należności występuje zarówno na gruncie prawa finansowego, rachunkowości, jak i prawa cywilnego . Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN należnością jest kwota, którą należy komuś wypłacić.

Najem okazjonalny

Zgodnie z definicją wskazaną w art. 19 a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego umową najmu okazjonalnego jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Nieuczciwa konkurencja

Pojęcie (czyn) nieuczciwej konkurencji zostało zdefiniowane ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Za czyn nieuczciwej konkurencji uważa się działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli działanie takie zagraża bądź narusza interes innego przedsiębiorcy, klienta.