Słownik pojęć


  S
Schemat organizacyjny

Przedstawienie formalnego podziału uprawnień i odpowiedzialności w przedsiębiorstwie w formie grafiki; schemat formalizuje strukturę hierarchiczną i identyfikuje poszczególne komórki organizacyjne oraz ich główne misje; w firmie takimi komórkami mogą być pojedyncze stanowiska pracy lub grupy stanowisk związanych funkcjami. Schemat organizacyjny ujmuje tylko część struktury: podstawa to statut i regulamin organizacyjny.

Social media

inaczej Media społecznościwe, można określić jako nowoczesne rozwiązania opierające się na rozbudowanych aplikacje, których treść dostarczana jest przez aktywnych użytkowników. Na tym gruncie dochodzi do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami (jednostkami, grupami, organizacjami). Do mediów społecznościowych możemy zaliczyć: blogi, serwisy społecznościowe, wirtualne środowiska graczy.

Software-as-a-Service

(skrót SaaS) – jedna z możliwości korzystania z chmury obliczeniowej, polegająca na korzystaniu z przechowywanej i udostępnianej poprzez internet aplikacji. Dzięki temu modelowi chmury użytkownik nie musi instalować aplikacji na komputerze. Wszelkie czynności techniczne związane z aplikacją jak aktualizacja, zarządzanie są scedowane na udostępniającego aplikację w chmurze. rozliczenia za korzystanie z modelu SaaS opiera się zazwyczaj na opłacie abonamentowej.

Specjalizacja

Wyodrębnianie się pewnych dziedzin życia oraz dokonywania się ściślejszego podziału pracy lub funkcji; zdobywanie biegłości w jakiejś dziedzinie; też: posiadanie tej biegłości; wąska dziedzina, w której ktoś się specjalizuje; w medycynie: szczegółowe wykształcenie podyplomowe w jednym z jej działów; w zarządzaniu: typ rozwoju cechujący się koncentrowaniem, mobilizowaniem i ciągłym wzmacnianiem zasobów przedsiębiorstwa w jednej dziedzinie działalności dla uzyskania w niej silnej pozycji.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility, csr)

Polega na dokonywaniu przez organizacje przedsięwzięć biznesowych przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii społecznych oraz środowiskowych. Głównym zadaniem społecznej odpowiedzialności biznesu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, w którym potrzeby aktualnego pokolenia są zaspokajane bez uszczerbku dla zaspokojenia potrzeb pokoleń przyszłych.

Społeczno – gospodarcze przeznaczenie (prawa/rzeczy)

Jest to pojęcie stosowane przeważnie w aktach prawnych, które jednak nie jest w nich definiowane. Pojęcie to, w swojej treści odwołuje się do przeznaczenia prawa lub rzeczy określonego jako społeczno – gospodarcze. Analizując zwrot od strony literalnej i gramatycznej należałoby rozumieć to przeznaczenie, jako uwzględniające interes społeczny oraz aspekt ekonomiczny w sposobie dysponowania i zarządzania przedmiotem (np. prawem, rzeczą). Jednakże taka literalna próba wykładni pojęcia nie daje zadawalających rezultatów.

Start-up

Firma lub tymczasowe przedsięwzięcie, stworzone w celu poszukiwania najbardziej efektywnego sposobu na działalność, rozwoju, czynności podejmowane dla budowania własnego biznesu. Start-up często opiera się na tworzeniu kilku małych, kolejno lub równolegle projektów i poszukiwaniu własnej drogi w biznesie.

Strategia marketingowa

Oparty na zasadach marketingu sposób przygotowania i prowadzenia działań na rynku, zmierzających do realizacji ustalonego celu w danych warunkach, tj. w danym czasie, miejscu, segmencie rynku. Przygotowanie działań na runku jest podstawowym elementem strategii marketingowej. Ma on charakter analityczno-studialny oraz dotyczy zewnętrznych i wewnętrznych warunków działania danej firmy. 

Struktura organizacyjna

Całość funkcji i relacji formalnie określających misje, jakie każda jednostka organizacyjna ma do spełnienia oraz sposoby współpracy między tymi jednostkami; Struktury organizacyjne ze względu na rozpiętość kierowania dzielą się na płaskie, wówczas rozpiętość kierowania jest duża i smukłe, wówczas rozpiętość kierowania jest mała. W zależności od przyjętego typu, można wyróżnić struktury mechanistyczne, charakteryzujące się małą elastycznością oraz elastyczne struktury organiczne, które łatwo ulegają transformacji pod wpływem zmieniającego się otoczenia organizacji.

Substytucja

W ekonomii zjawisko zastępowania w procesie produkcji lub konsumpcji jednych dóbr lub usług innymi, zaspokajającymi te same potrzeby (np. masło- margaryna). Substytucja dóbr zachodzi w zależności od indywidualnych krzywych preferencji.

Substytucja, w ekonomii możliwość zastępowania jednych czynników produkcji innymi. 

Syndyk

Syndyk to osoba, która zarządza majątkiem podmiotu wobec którego ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego. Syndykiem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz licencję doradcy restrukturyzacyjnego o której mowa w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Służebność

Służebność to prawo innej osoby do określonego korzystania z nieruchomości stanowiącej własność kogoś innego. Służebność jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych, ustanowionych na cudzej nieruchomości, które zapewniają uprawnionemu określone uprawnienia związane z nieruchomością obciążoną. Stanowią tym samym ograniczenie w wykonywaniu własności nieruchomości celem umożliwienia lub zagwarantowania prawidłowego korzystania z innej, sąsiedniej nieruchomości albo celem zapewnienia zaspokojenia określonych potrzeb.

Spis inwentarza

Spis inwentarza to czynność wykonywana najczęściej przez komornika i polega na ujęciu majątku spadkodawcy lub dłużnika z podziałem na poszczególne aktywa (składniki mienia – masy majątkowej, np. spadku lub majątku dorobkowego małżonków).

Spis inwentarza może zostać wykonany na skutek zobowiązania sądu, bądź w następstwie złożenia wniosku o sporządzenie spisu bezpośrednio komornikowi. Istnieje również możliwość przedłożenia sporządzonego samodzielnie wykazu inwentarza notariuszowi, który następnie sporządza na tę okoliczność protokół, po czym przesyła dokumentację do odpowiedniego sądu.

Sędzia komisarz

Sędzia Komisarz, jest organem występującym w postępowaniu upadłościowym, który wykonuje w nim wszelkie czynności, które nie należą do kompetencji sądu, i nie zostało wskazane inaczej w przepisie.

Jeżeli przepisy nie precyzują, kto powinien wykonać czynności w postępowaniu, zachodzi domniemanie iż czynności wchodzą w skład kompetencji sędziego-komisarza.

Sąd polubowny (arbitrażowy)

Sąd polubowny jest określany jako sąd „niepaństwowy”, który ma za zadanie rozstrzygnąć sprawę, która zgodnie z wolą stron została mu przekazana. Działalność sądów polubownych w Polsce jest uregulowana w Części V Kodeksu Postępowania Cywilnego (art. 1154 – art. 1217 k.p.c.). Zgodnie z kodeksową regulacją, sądy polubowne mogą orzekać w sprawach o prawa majątkowe oraz o prawa niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody (za wyjątkiem spraw o alimenty).

Sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym

Sprzedaż w języku potocznym oznacza przekazanie (przeniesienie, wydanie) czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną cenę. Sprzedaż w rozumieniu czynności prawnej to przeniesienie prawa własności do rzeczy (ruchomości lub nieruchomości) na nabywcę przez sprzedawcę.

Staż pracy

Łączna długość okresów zatrudnienia oraz tzw. okresów wliczanych (czyli takich, w których pracownik de facto pracy nie świadczył, ale mimo to podlegają one wliczeniu do stażu pracy).

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności jednostki należy rozumieć jako sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę, niezależnie od jego formy. Sprawozdanie zawsze będzie obejmować rok obrotowy, chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych (np. upadłość, likwidacja bądź inne zdarzenia).

Sprawozdanie finansowe

Dokument zawierający zestawienia liczbowe i uzupełniające informacje opisowe sporządzany systematycznie w ramach sprawozdawczości finansowe przez jednostki prowadzące rachunkowość.

Spadek

Spadek to ogół praw i obowiązków zmarłego spadkodawcy istniejących w chwili jego śmierci, które w drodze dziedziczenia przechodzą na następców prawnych zmarłego (spadkobierców). Spadek i dziedziczenie zostały opisane w art. 922 § 1 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny. Zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Spółka handlowa

Spółka prawa handlowego to forma prawna, w której przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą. Została ona szczegółowo omówiona w Kodeksie spółek handlowych.

Zgodnie z definicją wskazaną w Kodeksie spółek handlowych „Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób”.