Słownik pojęć

  S
Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny służy przedstawieniu struktury organizacyjnej danej jednostki lub kilku jednostek, które ze sobą współdziałają. Sporządza się go najczęściej z wykorzystaniem odpowiedniego programu komputerowego, tak by przybrał formę umożliwiającą jego odczytanie i przekazywanie. Powinien być on przejrzysty, wskazywać na powiązania personalne i stanowiskowe, zakres zadań i powinien umożliwiać odkodowanie podziału obowiązków. Schemat organizacyjny określa zatem politykę funkcjonowania danego przedsiębiorstwa (jednostki) jako organizacji.

Social media

Social media z języka angielskiego oznacza media społecznościowe. Są jednym z elementów mediów wirtualnych funkcjonujących w sieci internetowej. Służą one przekazywaniu informacji, kontaktowaniu się ich uczestników oraz przepływowi danych. Media społecznościowe występują pod postacią witryn internetowych lub aplikacji mobilnych.

Specjalizacja

Pojęcie specjalizacji można definiować na wiele sposobów. Jest to po pierwsze pewnego rodzaju biegłość w danej dziedzinie – posiadanie szerokiej wiedzy i kompetencji oraz ich zdobywanie. W medycynie z kolei oznacza legitymowanie się przez lekarza odpowiednimi kwalifikacjami zdobytymi podczas szkolenia specjalizacyjnego i potwierdzonego stosownym egzaminem. W nauce specjalizacja oznacza wąski dział wiedzy, w której specjalizuje się dany naukowiec lub inny podmiot. Z perspektywy przedsiębiorców istotne jest znaczenie specjalizacji jako modelu struktury organizacyjnej. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility, csr)

Jest to nowoczesne założenie strategii zarządzania, w myśl którego, przedsiębiorstwa w planowaniu strategii powinny uwzględniać nie tylko cele ekonomiczne, ale również ich oddziaływanie na społeczeństwo, szeroko rozumianych interesariuszy, wspólnotę lokalną czy środowisko naturalne.

Społeczno – gospodarcze przeznaczenie (prawa/rzeczy)

Jest to pojęcie stosowane przeważnie w aktach prawnych, które jednak nie jest w nich definiowane. Pojęcie to, w swojej treści odwołuje się do przeznaczenia prawa lub rzeczy określonego jako społeczno – gospodarcze. Analizując zwrot od strony literalnej i gramatycznej należałoby rozumieć to przeznaczenie, jako uwzględniające interes społeczny oraz aspekt ekonomiczny w sposobie dysponowania i zarządzania przedmiotem (np. prawem, rzeczą). Jednakże taka literalna próba wykładni pojęcia nie daje zadawalających rezultatów.

Start-up

Zgodnie z art. 55ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast przez prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, rozumie się zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

Strategia marketingowa

Zaspokajanie potrzeb z jednoczesnym osiąganiem zysków stanowi trzon definicyjny pojęcia marketingu. Ma on istotne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki narzędziom marketingowym tworzona jest baza klientów, kreowana jest marka, podejmuje się działania promocyjne itd., w celu osiągnięcia sukcesu dla przedsięwzięcia. Działania marketingowe nie mogą jednak być przypadkowe ani chaotyczne. Powodzenie przedsiębiorstwa zależy zatem w dużej mierze od odpowiednio opracowanej strategii marketingowej.

Struktura organizacyjna

Funkcjonowanie organizacji opiera się na pewnych formalnych powiązaniach między jej poszczególnymi komórkami, podziale obowiązków oraz zależnościami między nimi. Elementy te składają się na strukturę organizacyjną. Dzięki niej można przedstawić istniejące w organizacji: hierarchię, działy, zakres zadań oraz powiązania między nimi. Innymi słowy struktura organizacyjna służy porządkowaniu działalności podmiotu na jego własne potrzeby oraz na potrzeby interesariuszy. Pozwala również na określenie jednostek kierowniczych, służy właściwemu przepływowi informacji i egzekwowaniu odpowiedzialności.

Substytucja

Substytucja jest terminem powszechnie znanym i używanym w wielu kontekstach. Przykładowo w fonetyce oznacza zjawisko zastępowania wyrazu lub jego części innym, w niektórych przypadkach kwalifikowane jako wada wymowy. Najszerzej substytucję można definiować jako przeciwieństwo komplementarności: substytut –  zamiennik (towar, usługa) zaspokaja te same potrzeby pomimo zastosowania innej technologii wytwarzania.

Syndyk

Syndyk to podmiotzarządzający majątkiem podmiotu wobec którego ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego. Na początku warto podkreślić, że syndyk to nazwa pełnionej funkcji, a nie wykonywanego zawodu. W aktualnym stanie prawnym syndykiem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która legitymuje się posiadaniem licencjdoradcy restrukturyzacyjnego o której mowa w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Służebność

Służebność to prawo innej osoby do określonego korzystania z nieruchomości stanowiącej własność kogoś innego. Służebność jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych, ustanowionych na cudzej nieruchomości, które zapewniają uprawnionemu określone uprawnienia związane z nieruchomością obciążoną. Stanowią tym samym ograniczenie w wykonywaniu własności nieruchomości celem umożliwienia lub zagwarantowania prawidłowego korzystania z innej, sąsiedniej nieruchomości albo celem zapewnienia zaspokojenia określonych potrzeb.

Spis inwentarza

Spis inwentarza to instytucja znana z prawa cywilnego i dotyczy kwestii spadkowych. Zalicza się go do sposobów zabezpieczenia masy spadkowej.

Sędzia komisarz

Sędzia Komisarz, jest organem występującym w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnymwykonującym w nich wszelkie czynności, które nie należą do kompetencji sądu. Jego pozycja i kompetencje zostały szczegółowo określone w odpowiednio: ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne.

Sąd polubowny (arbitrażowy)

Sąd polubowny jest określany jako sąd „niepaństwowy”, który ma za zadanie rozstrzygnąć sprawę, która zgodnie z wolą stron została mu przekazana. Działalność sądów polubownych w Polsce jest uregulowana w Części V Kodeksu Postępowania Cywilnego (art. 1154 – art. 1217 k.p.c.). Zgodnie z kodeksową regulacją, sądy polubowne mogą orzekać w sprawach o prawa majątkowe oraz o prawa niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody (za wyjątkiem spraw o alimenty).

Sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym

Sprzedaż w języku potocznym oznacza przekazanie (przeniesienie, wydanie) czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną cenę. Należy jednak zaznaczyć, że sprzedaż to przede wszystkim czynność prawna która polega na przeniesieniu prawa własności rzeczy (ruchomości lub nieruchomości) na nabywcę przez sprzedawcę.

Staż pracy

Staż pracy to łączna długość okresów zatrudnienia oraz tzw. okresów wliczanych (czyli takich, w których pracownik de facto pracy nie świadczył, ale mimo to podlegają one wliczeniu do stażu pracy). Przez okres zatrudnienia rozumie się okresw którym pracownik świadczy pracę w ramach stosunku pracy:, na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru 
lub spółdzielczej umowy o pracęDługość stażu pracy odgrywa istotną rolę przy ustalaniu uprawnień pracowniczych.

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności jednostki należy rozumieć jako sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę, niezależnie od jego formy prawnej. Sprawozdanie zawsze będzie obejmować rok obrotowy, chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych (np. doszło do upadłości , likwidacji bądź innego zdarzenia przerywającego rok obrotowy).

Sprawozdanie finansowe

Dokument zawierający zestawienia liczbowe i uzupełniające informacje opisowe sporządzany systematycznie w ramach sprawozdawczości finansowe przez jednostki prowadzące rachunkowość.

Spadek

Spadek to ogół praw i obowiązków zmarłego (spadkodawcy), istniejących w chwili jego śmierci (otwarcie spadku), które w drodze dziedziczenia przechodzą na jego następców prawnych (spadkobierców). Spadek i dziedziczenie zostały uregulowane  w art. 922 § 1  - 10879 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (dalej jako: „Kodeks cywilny” lub „k.c.”).. Zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Dziedziczenie dzieli się na ustawowe oraz testamentowe. Brak sporządzenia testamentu skutkuje dojściem do dziedziczenia osób uprawnionych z mocy ustawy. Majątek pozostawiony przez spadkodawcę określa się mianem masy spadkowej.

Spółka handlowa

Spółka prawa handlowego to forma prawna, w której przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą. Została ona szczegółowo omówiona w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej również jako: k.s.h.”). Zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 k.s.h „przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób”.