Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  K

Komandytariusz

Nazwa komandytariusz pochodzi od włoskiego słowa commendatore, oznacza wspólnika w spółce komandytowej, ponoszącego odpowiedzialność za zobowiązania spółki lecz tylko do wysokości sumy komandytowej (wartość pieniężna określona w umowie spółki (forma aktu notarialnego), która została zarejestrowana).

Komandytariuszem może zostać każda osoba w tym fizyczna, także nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, bądź mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnej, które są komandytariuszem w spółce, działają przez swoich przedstawicieli ustawowych. Komandytariuszem zostać może także osoba prawna, działając w spółce przez swoje organy. Komandytariuszem może być także, inna spółka handlowa w tym spółka komandytowa.

Rolę komandytariusza w spółce można przedstawić z dwóch perspektyw: rola pełniona wewnętrznie w spółce, oraz rola i uprawnienia „ na zewnątrz” spółki komandytowej.

Komandytariusz jako członek (wspólnik) spółki partycypuje w jej zyskach. Chodzi tutaj o uprawnienia majątkowe związane z wynikami prowadzonej bieżącej działalności spółki. Komandytariusz nie jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji, jednakże umowa spółki może do uczestnictwa w zagadnieniach uprawniać. Komandytariusz ma prawo zażądać odpisu sprawozdania finansowego oraz przeglądać dokumenty spółki (w tym dokumentacje finansową).

Odpowiedzialność komandytariusza jest bezpośrednia, solidarna, osobista i subsydiarna. Odpowiada on jednak w sposób ograniczony – do wysokości sumy komandytowej (gdy do spółki nie jest wnoszony kapitał). Nadto jego odpowiedzialność może być szczególna. Może on jednak uniknąć odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki, gdy wnosi do jej majątku wkład. Wówczas odpowiada  w granicach jego wysokości. Gdy wartość wnoszonego przez niego wkładu jest niższa od sumy komandytowej, jego odpowiedzialność ogranicza się do różnicy pomiędzy tymi dwiema wartościami.

Komandytariusz ma prawo reprezentować spółkę jedynie jako jej pełnomocnik.

W sytuacji gdy komandytariusz dokona w imieniu spółki, w której uczestniczy,  czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia (suma komandytowa). Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych analogicznie jest w sytuacji gdy reprezentuje on spółkę przez komandytariusza, nie mając umocowania, bądź przekraczając jego zakres. 

Spółka komandytowa jest co do zasady tworzona w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Jak już wspomniano występuję w niej zawsze dwa rodzaje wspólników, którzy odpowiadają na odmiennych zasadach. 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 września 2020 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1526)

Zobacz także: