Słownik pojęć

  M
Majątek

W potocznym rozumieniu jest on utożsamiany z dobrami materialnymi przedstawiającymi określoną wartość. Nie jest to pojęcie zdefiniowane w Kodeksie cywilnym, bądź wyrażone expressis verbis w prawie. Kodeks cywilny podaje jednak definicję mienia: mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.

Majątek publiczny

Majątkiem publiczny to ogół praw i obowiązków majątkowych podmiotu  publicznego służący użytkowi publicznemu w sposób bezpośredni lub pośredni. 

Majątek trwały

Składniki majątku wykorzystywane w przedsiębiorstwie o charakterze długotrwałym (dłuższym niż rok).

Makromarketing

Użycie przedrostka „makro” sygnalizuje, że druga część wyrazu złożonego oznacza desygnat dużych rozmiarów lub oddziałujący na dużą skalę. Makromarketing jest zatem odmianą marketingu, która dotyczy wszystkich uczestników rynku; oznacza zaspokajanie potrzeb wszystkich uczestników rynku (dostawców i odbiorców) - marketing skierowany na rynek masowy. Na rynku dochodzi do ciągłego przepływu dóbr (także usług) na linii producent – pośrednicy – konsument.

Marketing ekologiczny

Proces zaspakajania potrzeb konsumentów poprzez planowanie i wdrażanie koncepcji cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług w sposób satysfakcjonujący strony wymianu i równocześnie zrównoważony.

Marketing instytucjonalny

Marketing towarów i usług skierowany do przedsiębiorstw, rządów oraz innych organizacji nastawionych i nie nastawionych na zysk, wykorzystywany w procesie wytwarzania dóbr i usług, które następnie te podmioty przetworzą lub zużyją w celu odsprzedaży innym firmom, będącym użytkownikami końcowymi, lub indywidualnym konsumentom.

Marketing lokalny (regionalny)

Forma geograficznej segmentacji rynku, polegająca na opracowywaniu planów marketingowych odzwierciedlających specyficzne różnice między obszarami w zakresie preferencji, potrzeb, lub zainteresowań; marketing skierowany na rynek docelowy, pozwala na stworzenie programów marketingowych dostosowanych do potrzeb i pragnień lokalnych grup klientów (obszary handlowe, obszary sąsiedzkie, pojedyncze sklepy).

Marketing oparty na bazach danych

(ang.database marketing) – marketing polegający na użyciu bazy danych do prowadzenia analiz marketingowych w celu budowy strategii oddziaływania na nabywców. 

Marketing wewnętrzny

Stosowany przez firmy, polegający na szkoleniu i motywowaniu personelu kontaktującego się z nabywcami oraz wszystkich innych pracowników – aby tworzyli zespół zaspakajający potrzeby nabywców.

Marża

Marża jest wskaźnikiem ekonomicznym wyrażanym kwotowo lub procentowo, który służy badaniu rentowności firmy, tj. sprawdzeniu, czy firma na swojej działalności zarabia, czy traci.

Mała instalacja fotowoltaiczna

Fotowoltaika zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Zaś mała instalacja fotowoltaiczna to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50kW i nie większej niż 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW (art. 2 pkt 18 ustawy o odnawialnych źródłach energii).

Mały przedsiębiorca

Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.

Merchandising

Merchandising jako pojęcie z zakresu reklamy po ewolucji ostatnich 10-20 lat obejmuje szerszy obszar działań. 

Metoda CPM

(t.o.) (Critical Path Method - Metoda ścieżki krytycznej) – metoda ścieżki krytycznej stosowana w zarządzaniu projektami.

Metoda PERT

(Program Evaluation and Review Technigue - technika oceny i kontroli programu).

Mienie

Zgodnie z kodeksem cywilnym, mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. 

Mikroinstalacja

W świetle obecnych zmian klimatycznych oraz zdecydowanej polityki Unii Europejskiej, dotyczącej kwestii ekologii, duży nacisk kładzie się na produkcję prądu z odnawialnych źródeł energii. Jednym ze sposób jej pozyskiwania są np. instalacje fotowoltaiczne. 

Mikromarketing

Sposób, w jaki dana organizacja kieruje swoją działalnością marketingową i alokuje swe zasoby z korzyścią dla klientów; marketing skierowany na jeden z czterech poziomów.

Mikroprzedsiębiorca

Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Milczące przyjęcie oferty

Milczące przyjęcie oferty to wyrażenie języka prawniczego określające sytuację, gdy brak niezwłocznej odpowiedzi przedsiębiorcy na złożoną mu ofertę traktowany jest jak dorozumiane oświadczenie woli o jej przyjęciu (zgoda na zawarcie umowy).

Mobbing

Zgodnie z art. 943 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (dalej jako: „Kodeks pracy” lub „k.p.”): „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym idługotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące uniego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Nie istnieje ścisły katalog zachowań uznawanych za mobbing.

Model „kosza na śmieci”

Złożony model procesu decyzyjnego, w którym wybory strategiczne są produktem przypadkowego spotkania się czterech strumieni: problemów, rozwiązań, aktorów i okazji decyzyjnych (aktor rzeczywisty - kierownik, aktor fikcyjny - służba funkcjonalna lub biuro doradcze). 

Masa upadłości

Majątek upadłego po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, który służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.

Mediacja

Mediacja jest jedną z metod polubownego rozwiązywania sporów, obok arbitrażu i postępowania przed sądem polubownym. Nazwa pochodzi od łacińskiego czasownika mediare i oznacza być w środku, pośredniczyć.

Mały ZUS/Preferencyjne składki ZUS

Od 2019 roku, zmieniło się pojęcie tzw. „małego ZUSu” będącego preferencyjną składką na ubezpieczenia społeczne opłacaną przez przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność.