Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M
Majątek

W potocznym rozumieniu jest on utożsamiany z dobrami materialnymi przedstawiającymi określoną wartość. Nie jest to pojęcie zdefiniowane w Kodeksie cywilnym, bądź wyrażone expressis verbis w prawie. Kodeks cywilny podaje jednak definicję mienia: mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.

Majątek publiczny

Majątkiem publiczny to ogół praw i obowiązków majątkowych podmiotu  publicznego służący użytkowi publicznemu w sposób bezpośredni lub pośredni. 

Szef

Marzysz o własnej firmie?
Odwiedź jestemszefem.pl i zrób z nami pierwszy krok do własnego biznesu

Majątek trwały

Jest to część majątku danej jednostki  o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok obrotowy.

Makromarketing

Użycie przedrostka „makro” sygnalizuje, że druga część wyrazu złożonego oznacza desygnat dużych rozmiarów lub oddziałujący na dużą skalę. Makromarketing jest zatem odmianą marketingu, która dotyczy wszystkich uczestników rynku; oznacza zaspokajanie potrzeb wszystkich uczestników rynku (dostawców i odbiorców) - marketing skierowany na rynek masowy. Na rynku dochodzi do ciągłego przepływu dóbr (także usług) na linii producent – pośrednicy – konsument.

Marketing ekologiczny

Jest to rodzaj marketingu, będący odpowiedzią na konieczność wdrażania praktyk ekologicznych i powstałe w związku z tym na rynku potrzeby.

Marketing instytucjonalny

Zaspokajanie potrzeb przy jednoczesnym osiąganiu zysków stanowi podstawę pojęcia marketingu. 

Marketing lokalny (regionalny)

Jest to forma geograficznej segmentacji rynku, polegająca na opracowywaniu planów marketingowych odzwierciedlających specyficzne różnice między obszarami w zakresie preferencji, potrzeb, lub zainteresowań; marketing skierowany na rynek docelowy, pozwala na stworzenie programów marketingowych dostosowanych do potrzeb i pragnień lokalnych grup klientów (obszary handlowe, obszary sąsiedzkie, pojedyncze sklepy).

Marketing oparty na bazach danych

Marketing baz danych (database marketing) to rodzaj marketingu bezpośredniego. Polega on na prowadzeniu działań marketingowych w formie kierowania spersonalizowanych informacji na temat określonych dóbr rynkowych (usług i produktów) do potencjalnych klientów. Komunikacja ta następuje w drodze wiadomości skierowanej do osób znajdujących się w bazach danych na podstawie udzielonej zgody marketingowej.

Marketing wewnętrzny

Rozwój przedsiębiorstwa uzależniony jest od wielu czynników: koniunktury, ilości klientów, właściwego zarządzania, optymalizacji kosztów, odpowiedniego personelu itp. Niebagatelną rolę w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych odgrywa marketing.

Marża

Słownik języka polskiego definiuje marżę jako „różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży towaru, przeznaczoną na pokrycie kosztów własnych przedsiębiorstwa handlowego i stanowiąca jego zysk”. 

Mała instalacja fotowoltaiczna

Fotowoltaika zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Zaś mała instalacja fotowoltaiczna to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50kW i nie większej niż 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW (art. 2 pkt 18 ustawy o odnawialnych źródłach energii).

Mały przedsiębiorca

Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.

Merchandising

Merchandising jako pojęcie z zakresu reklamy po ewolucji ostatnich 10-20 lat obejmuje szerszy obszar działań.

Metoda CPM

Metoda Ścieżki Krytycznej (Critical Path Method – jest to metoda zarządzania realizowanym projektem oraz jego poszczególnymi częściami. Służy do koordynowania prac, ich planowaniem, a także wykonaniem. Została opracowana 1958 roku w koncernie DuPont dla celów planowania i kontroli realizacji złożonych programów przemysłowych.

Metoda PERT

Jest to jedna z metod służąca do zarządzania projektem. 

Mienie

Zgodnie z kodeksem cywilnym, mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. 

Mikroinstalacja

W świetle obecnych zmian klimatycznych oraz zdecydowanej polityki Unii Europejskiej, dotyczącej kwestii ekologii, duży nacisk kładzie się na produkcję prądu z odnawialnych źródeł energii. Jednym ze sposób jej pozyskiwania są np. instalacje fotowoltaiczne. 

Mikromarketing

Jest to strategia marketingowa określonych dóbr (towarów i usług) stworzonych do zaspokajania potrzeb określonej, najczęściej bardzo niewielkiej części rynku.

Mikroprzedsiębiorca

Z dniem 30 kwietnia 2018 roku weszła w życie tzw. Konstytucja dla Biznesu. 

Milczące przyjęcie oferty

Milczące przyjęcie oferty to wyrażenie języka prawniczego określające sytuację, gdy brak niezwłocznej odpowiedzi przedsiębiorcy na złożoną mu ofertę traktowany jest jak dorozumiane oświadczenie woli o jej przyjęciu (zgoda na zawarcie umowy).

Mobbing

Zgodnie z art. 943 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (dalej jako: „Kodeks pracy” lub „k.p.”): „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym idługotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące uniego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Nie istnieje ścisły katalog zachowań uznawanych za mobbing.

Model „kosza na śmieci”

Złożony model procesu decyzyjnego, w którym wybory strategiczne są produktem przypadkowego spotkania się czterech strumieni: problemów, rozwiązań, aktorów i okazji decyzyjnych (aktor rzeczywisty - kierownik, aktor fikcyjny - służba funkcjonalna lub biuro doradcze). 

Masa upadłości

Niewłaściwe zarządzenie, przeinwestowanie, zbyt wysoka inflacja, kryzys gospodarczy, niestabilny system finansowy – to tylko niektóre z przyczyn upadłości podmiotów gospodarczych. Jej ogłoszenie przez sąd otwiera drogę do zaspokojenia wierzycieli z majątku upadłego, ponieważ staje się on masą upadłości. 

Mediacja

Mediacja należy do grupy alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), cieszącą się coraz większym zainteresowaniem.

Mały ZUS/Preferencyjne składki ZUS

Podmioty debiutujące jako przedsiębiorcy mogą skorzystać z szeregu ułatwień: ulga na start, preferencyjne składki i „mały ZUS+”. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców: „przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia inie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wbieżącym lub wpoprzednim roku kalendarzowym wykonywał wramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące wzakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”.