Słownik pojęć


  M
Majątek

W znaczeniu węższym jest ogół praw majątkowych określonego podmiotu.

Majątek publiczny

Majątkiem publiczny jest ogół praw i obowiązków majątkowych określonego podmiotu najczęściej publicznego, który bezpośrednio lub pośrednio, w sposób prawem określony, służy użytkowi publicznemu.

Majątek trwały

Składniki majątku wykorzystywane w przedsiębiorstwie o charakterze długotrwałym (dłuższym niż rok).

Makromarketing

Odmiana marketingu, która dotyczy wszystkich uczestników rynku; zaspokajanie potrzeb wszystkich uczestników rynku (dostawców i odbiorców); marketing skierowany na rynek masowy.

Marketing ekologiczny

Proces zaspakajania potrzeb konsumentów poprzez planowanie i wdrażanie koncepcji cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług w sposób satysfakcjonujący strony wymianu i równocześnie zrównoważony.

Marketing instytucjonalny

Marketing towarów i usług skierowany do przedsiębiorstw, rządów oraz innych organizacji nastawionych i nie nastawionych na zysk, wykorzystywany w procesie wytwarzania dóbr i usług, które następnie te podmioty przetworzą lub zużyją w celu odsprzedaży innym firmom, będącym użytkownikami końcowymi, lub indywidualnym konsumentom.

Marketing lokalny (regionalny)

Forma geograficznej segmentacji rynku, polegająca na opracowywaniu planów marketingowych odzwierciedlających specyficzne różnice między obszarami w zakresie preferencji, potrzeb, lub zainteresowań; marketing skierowany na rynek docelowy, pozwala na stworzenie programów marketingowych dostosowanych do potrzeb i pragnień lokalnych grup klientów (obszary handlowe, obszary sąsiedzkie, pojedyncze sklepy).

Marketing oparty na bazach danych

(ang.database marketing) – marketing polegający na użyciu bazy danych do prowadzenia analiz marketingowych w celu budowy strategii oddziaływania na nabywców. 

Marketing wewnętrzny

Stosowany przez firmy, polegający na szkoleniu i motywowaniu personelu kontaktującego się z nabywcami oraz wszystkich innych pracowników – aby tworzyli zespół zaspakajający potrzeby nabywców.

Marża

Stanowi różnicę między cena zakupu a ceną sprzedaży towaru. Marża detaliczna przeznaczona jest na pokrycie kosztów oraz zapewnienie zysków w przedsiębiorstwie handlu detalicznego. Marża hurtowa stanowi różnicę między ceną hurtową a ceną zbytu. 

Mała instalacja fotowoltaiczna

Jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40kW i nie większej niż 200 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW (art. 2 pkt 18 ustawy o oze).

Mały przedsiębiorca

Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

Merchandising

Merchandising jako pojęcie z zakresu reklamy po ewolucji ostatnich 10-20 lat obejmuje szerszy obszar działań. 

Metoda CPM

(t.o.) (Critical Path Method - Metoda ścieżki krytycznej) – metoda ścieżki krytycznej stosowana w zarządzaniu projektami.

Metoda PERT

(Program Evaluation and Review Technigue - technika oceny i kontroli programu).

Mienie

Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. 

Mikroinstalacja

Definicja mikroinstalacji znajduje się w art. 2 pkt 19) ustawy o oze. 

Mikromarketing

Sposób, w jaki dana organizacja kieruje swoją działalnością marketingową i alokuje swe zasoby z korzyścią dla klientów; marketing skierowany na jeden z czterech poziomów.

Mikroprzedsiębiorca

Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Milczące przyjęcie oferty

Milczące przyjęcie oferty to wyrażenie języka prawniczego określające sytuację, gdy brak niezwłocznej odpowiedzi przedsiębiorcy na złożoną mu ofertę traktowany jest jak dorozumiane oświadczenie woli o jej przyjęciu (zgoda na zawarcie umowy).

Mobbing

Oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Model „kosza na śmieci”

Złożony model procesu decyzyjnego, w którym wybory strategiczne są produktem przypadkowego spotkania się czterech strumieni: problemów, rozwiązań, aktorów i okazji decyzyjnych (aktor rzeczywisty - kierownik, aktor fikcyjny - służba funkcjonalna lub biuro doradcze). 

Masa upadłości

Majątek upadłego po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, który służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.

Mediacja

Mediacja jest jedną z metod polubownego rozwiązywania sporów, obok arbitrażu i postępowania przed sądem polubownym. Nazwa pochodzi od łacińskiego czasownika mediare i oznacza być w środku, pośredniczyć.

Mały ZUS/Preferencyjne składki ZUS

Od 2019 roku, zmieniło się pojęcie tzw. „małego ZUSu” będącego preferencyjną składką na ubezpieczenia społeczne opłacaną przez przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność.