Słownik pojęć

  M
Majątek

W znaczeniu węższym jest ogół praw majątkowych określonego podmiotu.

Majątek publiczny

Majątkiem publiczny jest ogół praw i obowiązków majątkowych określonego podmiotu najczęściej publicznego, który bezpośrednio lub pośrednio, w sposób prawem określony, służy użytkowi publicznemu.

Majątek trwały

Składniki majątku wykorzystywane w przedsiębiorstwie o charakterze długotrwałym (dłuższym niż rok).

Makromarketing

Odmiana marketingu, która dotyczy wszystkich uczestników rynku; zaspokajanie potrzeb wszystkich uczestników rynku (dostawców i odbiorców); marketing skierowany na rynek masowy.

Marketing ekologiczny

Proces zaspakajania potrzeb konsumentów poprzez planowanie i wdrażanie koncepcji cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług w sposób satysfakcjonujący strony wymianu i równocześnie zrównoważony.

Marketing instytucjonalny

Marketing towarów i usług skierowany do przedsiębiorstw, rządów oraz innych organizacji nastawionych i nie nastawionych na zysk, wykorzystywany w procesie wytwarzania dóbr i usług, które następnie te podmioty przetworzą lub zużyją w celu odsprzedaży innym firmom, będącym użytkownikami końcowymi, lub indywidualnym konsumentom.

Marketing lokalny (regionalny)

Forma geograficznej segmentacji rynku, polegająca na opracowywaniu planów marketingowych odzwierciedlających specyficzne różnice między obszarami w zakresie preferencji, potrzeb, lub zainteresowań; marketing skierowany na rynek docelowy, pozwala na stworzenie programów marketingowych dostosowanych do potrzeb i pragnień lokalnych grup klientów (obszary handlowe, obszary sąsiedzkie, pojedyncze sklepy).

Marketing oparty na bazach danych

(ang.database marketing) – marketing polegający na użyciu bazy danych do prowadzenia analiz marketingowych w celu budowy strategii oddziaływania na nabywców. 

Marketing wewnętrzny

Stosowany przez firmy, polegający na szkoleniu i motywowaniu personelu kontaktującego się z nabywcami oraz wszystkich innych pracowników – aby tworzyli zespół zaspakajający potrzeby nabywców.

Marża

Stanowi różnicę między cena zakupu a ceną sprzedaży towaru. Marża detaliczna przeznaczona jest na pokrycie kosztów oraz zapewnienie zysków w przedsiębiorstwie handlu detalicznego. Marża hurtowa stanowi różnicę między ceną hurtową a ceną zbytu. 

Mała instalacja fotowoltaiczna

Jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40kW i nie większej niż 200 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW (art. 2 pkt 18 ustawy o oze).

Mały przedsiębiorca

Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 50 pracowników ,którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Art. 105.

Merchandising

Merchandising jako pojęcie z zakresu reklamy po ewolucji ostatnich 10-20 lat obejmuje szerszy obszar działań. 

Metoda CPM

(t.o.) (Critical Path Method - Metoda ścieżki krytycznej) – metoda ścieżki krytycznej stosowana w zarządzaniu projektami.

Metoda PERT

(Program Evaluation and Review Technigue - technika oceny i kontroli programu).

Mienie

Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. 

Mikroinstalacja

Definicja mikroinstalacji znajduje się w art. 2 pkt 19) ustawy o oze. 

Mikromarketing

Sposób, w jaki dana organizacja kieruje swoją działalnością marketingową i alokuje swe zasoby z korzyścią dla klientów; marketing skierowany na jeden z czterech poziomów.

Mikroprzedsiębiorca

Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Art. 104.

Milczące przyjęcie oferty

Milczące przyjęcie oferty to wyrażenie języka prawniczego określające sytuację, gdy brak niezwłocznej odpowiedzi przedsiębiorcy na złożoną mu ofertę traktowany jest jak dorozumiane oświadczenie woli o jej przyjęciu (zgoda na zawarcie umowy).

Mobbing

Oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Model „kosza na śmieci”

Złożony model procesu decyzyjnego, w którym wybory strategiczne są produktem przypadkowego spotkania się czterech strumieni: problemów, rozwiązań, aktorów i okazji decyzyjnych (aktor rzeczywisty - kierownik, aktor fikcyjny - służba funkcjonalna lub biuro doradcze). 

Masa upadłości

Majątek upadłego po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, który służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.

Mediacja

Mediacja jest jedną z metod polubownego rozwiązywania sporów, obok arbitrażu i postępowania przed sądem polubownym. Nazwa pochodzi od łacińskiego czasownika mediare i oznacza być w środku, pośredniczyć.

Mały ZUS/Preferencyjne składki ZUS

Od 2019 roku, zmieniło się pojęcie tzw. „małego ZUSu” będącego preferencyjną składką na ubezpieczenia społeczne opłacaną przez przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność.