Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  K

Klauzula waloryzacyjna

Strony zawierając umowę, mogą zawrzeć w niej tzw. klauzulę waloryzacyjną.

Klauzula waloryzacyjna to jedno z postanowień umowy wskazujące, że wartość świadczenia wynikającego z umowy zostanie określona poprzez odwołanie do innego miernika wartości niż pieniądz. W takiej sytuacji świadczenie obliczane jest na podstawie miernika.

Najczęściej stosowaną praktyką jest wskazanie, że świadczenie spełnione będzie w pieniądzu w określonej sumie (zgodnie z art. 3581 § 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”) „Jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.”)

Wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej umożliwia art. 3581 § k.c., który stanowi, że „Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości.”

W praktyce najczęściej stosowane mierniki to:

  • miernik indeksowy czyli np. stopa inflacji;
  • miernik walutowy, w takiej sytuacji wartość świadczenia obliczana jest na podstawie kursu walut waluty obcej najczęściej poprzez jej wartość publikowaną przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym ma być spełnione świadczenie;
  • wynagrodzenia, w takiej sytuacji wskazuje się np. że premia wynosić będzie dwukrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
  • towarowy, w takiej sytuacji strony wskazują, że wartość świadczenia będzie określana poprzez cenę towarów.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 2020. 1740 t.j.)

Lista przydatnych materiałów