Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  K

Kontrakt futures

Zawieranie kontraktów przez uczestników obrotu stanowi podstawę funkcjonowania rynku. Dotyczy to umów nazwanych oraz innych umów, które wykształciły się dzięki zasadzie swobody umów z art. 353ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Kontrakty futures są pochodnym instrumentem finansowym i wykazują podobieństwo do kontraktów typu forward. Omawiany rodzaj kontraktów ma pochodny charakter dlatego, że stanowi umowę zawieraną przez sprzedającego dane aktywa i kupującego je, w przedmiocie zbycia ich w określonym terminie (data rozliczenia) i po z góry znanej cenie (cena terminowa). 

Instrumentem bazowym jest określone dobro podlegające obrotowi giełdowemu. Wskazuje się, że najpopularniejszymi aktywami zbywanymi w ten sposób są akcje, obligacje i waluty (kursy walutowe), indeksy, stopy procentowe. Równie często zdarza się, że transakcje typu futures są instrumentem spekulacyjnym.  

Wspomniano już, że kontrakty typu futures wykazują podobieństwo do kontraktów typu forward. Dość dodać, że omawiana forma transakcji jest dokonywana z udziałem pośredników w postaci podmiotów standaryzowanych jak np. giełdy i ma standaryzowaną formę. Zatem zasada swobody układania stosunku zobowiązującego doznaje ograniczenia przez zasady dotyczące obrotu danego dobra lub z uwagi na kryterium rynku, na którym się dokonuje. Innymi słowy, w przeciwieństwie do kontraktów forward, nie wszystkie elementy kontraktów futures są negocjowane i jest to zazwyczaj tylko cena. 

Kontrakty futures rozliczane są w formie pieniężnej lub poprzez dostawę instrumentów bazowych. Dla używania tego instrumentu istotne są pojęcia takie jak: cena terminowa, data transakcji i data rozliczenia/dostawy. Stanowią one bowiem elementy wyróżniające kontrakty futures pośród innych rodzajów transakcji. Swoje oparcie znajdują wyłącznie w instrumencie bazowym. Powszechnie uważa się, że są one narzędziem przewidzianym dla podmiotów posiadających pewne doświadczenie w inwestowaniu, a ich opłacalność – w przeciwieństwie do kontraktów forward – zależy tylko w części od zdolności negocjacyjnych. Są też bezpieczniejsze od forward z uwagi na konieczność utrzymania waloryzowanych przez inwestora, depozytów zabezpieczających. Przedsiębiorcy inwestujący w kontrakty futures wykorzystują je do zarządzania ryzykiem. Podobnie ryzyko spoczywa na pośredniku, odpowiedzialnym za przeprowadzanie transakcji po ustalonej cenie, niezależnie od koniunktury. 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Zobacz także: