Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  O

Opakowanie

Definicja opakowania oraz wszelkie kwestie związane z opakowaniami znajdują się w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z tą ustawą opakowaniem jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji przeznaczonych do (dla sprzedaży dowolnych towarów) produktów, od surowców kierowanych do dalszego przetwarzania lub zużycia przemysłowego, do towarów przetworzonych, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej konsumentom.

Wyróżnia się następujące kategorie opakowań:

a) opakowania jednostkowe - służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu;

b) opakowania zbiorcze - zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszania cech produktu;

c) opakowania transportowe - służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania uszkodzeniom produktów, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego.

Ponadto opakowania dzieli się na wielokrotnego używania, jednorazowe, czy zwrotne, a od strony zagospodarowania odpadów na np. biodegradowalne czy niebezpieczne. Przedsiębiorca decydując się na stosowanie określonych opakowań powinien mieć na uwadze:

 • do jakiego produktu,
 • dla jakiego celu,
 • na jaki czas,
 • dla jakich warunków przewodu, składowania,
 • dla kogo,
 • na jaki rynek

chce zastosować opakowanie oraz czy będzie:

 • zwrotne,
 • jednorazowe
 • podlegać szczególnej utylizacji,
 • odpłatne
 • spełniać rolę marketingową
 • zawierać informacje o produkcie oraz warunkach transportu i składowania.

Ponadto ustawa o gospodarce opakowaniami reguluje także:

 • wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu,
 • zasady działania organizacji odzysku opakowań,
 • zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,
 • zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej oraz opłaty recyklingowej

- w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r.

Zobacz także: