Słownik pojęć


  O

Odpowiedzialność materialna pracownika

Pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie, ponosi odpowiedzialność materialną za mienie oraz szkodę wyrządzoną pracodawcy.

W związku z powyższym pracodawca ma prawo dochodzić od pracownika ewentualnego naprawienia szkody. Prawo takie pracodawca nabywa z chwilą powstania szkody w  majątku pracodawcy (przedsiębiorstwa).

Należy wyszczególnić dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika:

  • odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, na zasadach ogólnych;
  • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu i do rozliczenia się.

Pracodawca może dochodzić od pracownika roszczeń za wyrządzoną my szkodę jeżeli powstała ona wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. (art. 114 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy).

  • Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.
  • Pracownik nie ponosi jednakże odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.
  • Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych.