Słownik pojęć


  O

Odsetki za opóźnienie / Maksymalne odsetki za opóźnienie

Odsetki za opóźnienie należy podzielić na odsetki ustawowe i odsetki ustalone przez strony umowy.

Zgodnie z art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny „jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”, taki rodzaj odsetek nazywany jest odsetkami ustawowymi za opóźnienie.  Odsetki te należą się wierzycielowi za cały czas opóźnienia, począwszy od dnia wymagalności świadczenia.

Odsetki pełnią funkcję odszkodowawczą – stanowią sankcję za przekroczenie terminu zapłaty świadczenia pieniężnego.

Umowne odsetki za opóźnienie to rodzaj odsetek naliczanych stronie za opóźnienie zgodnie z wysokością wskazaną w umowie łączącą strony.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w sytuacji, gdy stopa odsetek za opóźnienie nie została określona przez strony w umowie, stronie spóźniającej się z świadczeniem można naliczyć  odsetki ustawowe, w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W sytuacji gdy  wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

W tym miejscu należy wskazać, że maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie (umownych) nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

Roszczenie o zapłatę odsetek, przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego zgodnie z art. 118 k.c..

Jeżeli roszczenie główne będzie zapłacone po terminie jednakże przed upływem okresu przedawnienia, odsetki przedawniają się z upływem 3 lat od dnia gdy stały się wymagalne.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U 2019.1145).