Słownik pojęć


  O

Otwarcie spadku

Zdarzenie prawne, w trakcie którego spadek przechodzi ze spadkodawcy na spadkobiercę.

Otwarcie spadku następuje z chwilą określoną w akcie zgonu, który sporządzany jest na podstawie karty zgonu i protokołu zgłoszenia zgonu. Należy także wskazać, że unieważnienie aktu zgonu, uchylenie postanowienia o stwierdzeniu zgonu lub o uznaniu za zmarłego skutkuje tym, że otwarcie spadku uważa się za niebyłe.

Na podstawie chwili otwarcia spadku, następnie ustala się:

  • Moment nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego przez osobę, na rzecz której powstał taki zapis;
  • bezskuteczność bądź nieważności zapisu windykacyjnego;
  • powstanie roszczenia o wykonanie zapisu zwykłego;
  • osoby powołane do dziedziczenia po zmarłym spadkodawcy;
  • skład majątku spadkowego;
  • krąg osób uprawnionych do zachowku;
  • prawo właściwe dla spraw spadkowych.

Zgodnie z poglądem przyjętym w doktrynie i orzecznictwie, za moment otwarcia spadku przyjmuje się chwilę śmieci spadkodawcy, a nie dzień jego śmierci. Chwila otwarcia spadku określana jest w jak najbardziej dokładny sposób, poprzez ustalenie godziny, a jeżeli jest taka możliwość także minuty zgonu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (tj. Dz.U 2019. 1145).

Zobacz także:

--

[1] Ciszewski Jerzy (red.), Nazaruk Piotr (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Opublikowano: WKP 2019