Słownik pojęć


  O

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako: „Ustawa”) wprowadziła szczególny rodzaj odsetek. Są to odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych.

Odsetki takie należą się jednakże wyłączenie przedsiębiorcom (wierzycielom), którzy prawo do odsetek nabyli na skutek zawarcia transakcji z innym przedsiębiorcą.

Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych  należą się w wyniku:

a) transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym - odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych,

b) w wyniku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym - odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i dziesięciu punktów procentowych.

Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych pełnią funkcję odszkodowawczą – stanowią sankcję za przekroczenie terminu zapłaty świadczenia pieniężnego.

Stopa odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych, przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego zgodnie z art. 118 k.c..

Jeżeli roszczenie główne będzie zapłacone po terminie jednakże przed upływem okresu przedawnienia, odsetki przedawniają się z upływem 3 lat od dnia gdy stały się wymagalne.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U 2020.935).