Słownik pojęć

  O

Odpady - gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP podstawą ustroju gospodarczego naszego państwa jest społeczna gospodarka rynkowa oparta m.in. na wolności działalności gospodarczej. Jej ograniczenie, na podstawie art. 22 Konstytucji może nastąpić jedynie w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Kwestię tę uszczegóławia ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców w art. 2: „podejmowanie, wykonywanie
i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach”.

Jednak niektóre obszary działalności podlegają reglamentacji lub szczególnym wymaganiom na podstawie przepisów szczególnych. Dotyczy to m.in. gospodarowania odpadami. Kwestia to została uregulowana w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (dalej jako: „Ustawa”). Zgodnie z art. 3 Ustawy ust 2: „gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami”. Z kolei ustęp 6 definiuje pojęcie odpadów: „rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany”. W reżimie omawianej ustawy występuje wiele rodzajów odpadów i odpowiednie przepisy dotyczące gospodarowania nimi. Ustawodawca wyróżnił m.in.: bioodpady, odpady komunalne, odpady medyczne, odpady obojętne, odpady weterynaryjne, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady z wypadków i oleje odpadowe. 

Z uwagi na istnienie lex specialis przepisów ustawy o odpadach nie stosuje się do: gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery, gruntu w pierwotnym położeniu (np. niewydobyta zanieczyszczona gleba), niewydobytej gleby i innych materiałów wydobytych w trakcie robót budowlanych o ile zostaną wykorzystane w niezmienionym stanie do celów budowlanych w miejscu, w którym je wydobyto, odpadów promieniotwórczych, wycofanych z eksploatacji materiałów wybuchowych, biomasy, ścieków, zwłok zwierzęcych, dwutlenku węgla, w określonych przypadkach przemieszane w związku z wydobywaniem kopalin masy ziemne i skalne.

Właściwy Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów gospodarujących odpadami. Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek. Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 r. poz. 1742).

Zobacz także: