Słownik pojęć

  O

Oferta w handlu elektronicznym

Oferta w handlu elektronicznym została zdefiniowana w art. 66 z indeksem górnym 1 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”) to oferta złożona w formie elektronicznej, która wiąże składającego w sytuacji, gdy druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

Powyższy artykuł stosowany jest do ofert składanych w postaci elektronicznej. Ustawodawca nie wskazał, jednakże definicji „oferty w postaci elektronicznej”. Zgodnie z obowiązującą doktryną i orzecznictwem, należy uznać, że chodzi o oświadczenia woli przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Powyższy przepis nie ma zastosowania do ofert zapisanych na elektronicznych nośnikach informacji, np. pendrive, dysku CD, które doręczono adresatowi tradycyjnymi metodami porozumiewania się na odległość, np. listem. Dalej, jak już wyżej wskazano, przepis znajduje zastosowanie jedynie do umów zawieranych w inny sposób niż za pomocą poczty elektronicznej bądź podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Oferta w handlu elektronicznym stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 910 i 11 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8.06.2000 r, która została przeprowadzona w 2003 roku.

Zgodnie z brzmieniem aktualnie obowiązujących przepisów przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:

  • czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
  • skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
  • zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
  • metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
  • językach, w których umowa może być zawarta;
  • kodeksach etycznych, które stosuje oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej. (art. 66 z indeksem górnym 1 § 2 k.c.).

Powyższe obostrzenia obowiązują także przedsiębiorców, którzy zapraszają kontrahentów do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert bądź w inny sposób zachęcają do zawarcia z nimi umowy. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz.U. 2020.1740 t.j.).

Zobacz także: