Słownik pojęć


  O

Outsourcing

Outsourcing to działania organizacyjno-prawne polegające na zmianie struktury organizacyjnej lub zakresów działania i obowiązków jednostek organizacyjnych i stanowisk ograniczające zakres działalności w ramach struktury przedsiębiorstwa i zakresów czynności pracowników, na rzecz pozyskania zewnętrznego świadczenia usług.

Outsourcing (ang. outside-resource-using) – inaczej: „obsługa zewnętrzna” to jedna z najefektywniejszych strategii zarządzania, oznaczająca korzystanie ze źródeł (zasobów) zewnętrznych[1] poprzez wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych, realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do wykonania usługodawcy zewnętrznemu[2], który jest w stanie wykonywać dane procesy skuteczniej. Outsourcing polegać będzie zatem na przekazywaniu m.in. zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji innym podmiotom[3].

Zastosowanie koncepcji outsourcingu umożliwia firmie:

- redukcję oraz kontrolę kosztów, a tym samym zwiększenie efektywności poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich [4],

- uwolnienie zasobów przedsiębiorstwa poprzez skupienie uwagi na podstawowej działalności, z której generuje zyski[5],

- poprawę jakości poprzez gwarancję wysokiego poziomu wykonania usługi[6],

- dostęp do nowoczesnych technologii i specjalistycznej wiedzy[7], tym samym zwiększenie elastyczności firmy,

- poprawie stosunków z klientami[8],

- zwiększeniu bezpieczeństwa poprzez podział ryzyka.

W zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa istnieje możliwość wyboru outsourcingu pełnego lub selektywnego. W pierwszym przypadku będziemy mieli do czynienia z kompleksową obsługą danego etapu, procesu produkcji lub świadectwa usługi przez zewnętrznego wykonawcę, z kolei w drugim istnieje możliwość wyboru, jakie konkretne obszary czy czynności chcemy przekazać do realizacji zewnętrznej. Umożliwienie selektywnego wyboru wskazanych obszarów działalności pozwala na maksymalne dopasowanie świadczonych firmie usług do aktualnych jej potrzeb.

Outsourcing jest działaniem dla długoterminowej współpracy i tworzy szczególny rodzaj więzi pomiędzy firmami oparty na kooperacji. Patrz umowy dostawy, kooperacji.

W krajowej praktyce najczęściej takie działanie sprowadza się do ograniczania zatrudnienia i likwidacji stanowisk pracy połączonego z zaoferowaniem dotychczasowemu pracownikowi umowy o świadczenie usług lecz już jako przedsiębiorca. (Patrz też zawieranie umowy o pracę i umowa dostawy).

Literatura:

  1. Grudziński W.M., I.K. Hejduk, Metody projektowania systemów zarządzania, wyd. Difin, Warszawa 2004.
  2. Kalinowska K. , Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 3 (52), 2010.
  3. Kanczew M., Prawne aspekty outsourcingu, Warszawa.
  4. Matejun M. , Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, Nr 989 (z. 42), 2006.
  5. Trocki M., Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, wyd. PWE, Warszawa 2001.

--

[1] W.M. Grudziński, I.K. Hejduk, Metody projektowania systemów zarządzania, wyd. Difin, Warszawa 2004, s. 210.

[2] M. Trocki, Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, wyd. PWE, Warszawa 2001, s. 13

[3] M. Matejun, Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, Nr 989 (z. 42), 2006, str. 19

[4] K. Kalinowska, Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 3 (52), 2010, s. 262

[5] M. Kanczew, Prawne aspekty outsourcingu, Warszawa, s. 9

[6] Ibidem, s. 8.

[7] Ibidem, s. 8-9.

[8] K. Kalinowska, op. cit., s. 263