Słownik pojęć

  O

Obniżona stawka podatku

Stawką podatku od towarów i usług w podstawowej wysokości jest 23%. Ustawa o VAT przewiduje szereg innych stawek dedykowanych dla danego typu towarów i usług, które wyłączają zastosowanie stawki podstawowej. Stawkami obniżonymi są aktualnie stawka 8%, 5% oraz 0% podatku (nie mylić ze zwolnieniem podatkowym, które nie jest samo w sobie osobną stawką, a odrębną instytucją).

Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0%:

 • Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
 • Drukarki;
 • Skanery;
 • Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
 • Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 5% (po nowelizacji, wejdzie w życie od 1 czerwca 2019 roku):

 • Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem słomy i plew zbóż, nasion bawełny;
 • Owoce ziarnkowe i pestkowe;
 • Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone;
 • Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych;
 • Niektóre nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne;
 • Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem zwierząt żywych;
 • Dziko rosnące jadalne produkty leśne – wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy;
 • Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniami;
 • Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniami;
 • Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne;
 • Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni oraz pieczywo chrupkie;
 • Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %;
 • Napoje bezalkoholowe;
 • Książki drukowane – książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a;
 • Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN;
 • Czasopisma specjalistyczne.

Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 8% (po nowelizacji, wejdzie w życie od 1 czerwca 2019 roku), m.in.:

 • Nawozy naturalne lub organiczne;
 • Odzież i dodatki (w tym obuwie dziecięce);
 • Towary związane z ochroną zdrowia;
 • Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych;
 • Wyroby higieniczne i farmaceutyczne;
 • Wyroby rymarskie, mozaiki, ramy do obrazów;
 • Wyroby z metali nieszlachetnych;
 • Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe.

Dodatkowo, według ustawy od podatków i usług, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może:

 • obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek;
 • obniżyć stawkę podatku w wysokości 8% do wysokości 7% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określić warunki stosowania tej stawki (w tej chwili nie ma stawki 7% w obrocie).

Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzenia obniżającego stawkę podatku, uwzględnia:

 • specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;
 • przebieg realizacji budżetu państwa;
 • przepisy Unii Europejskiej.

Od 2020 r. wprowadza się nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT. W efekcie podatek od towarów i usług w oznaczonych przypadkach ulega zwiększeniu, w innych zmniejszeniu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2021 r. poz. 685).

Zobacz także: