Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  O

Oferta

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”): ofertą jest  złożone oświadczenie woli strony  zawarcia umowy, które określa istotne postanowienia umowy.  Strona, do której kierowana jest oferta może ją przyjąć lub rozpocząć rokowania. Dla uporządkowania należy wyjaśnić pojęci oświadczenia woli oraz rokowań. To pierwsze zostało zdefiniowane w art. 60 k.c. Oznacza ono każde zachowanie osoby dokonującej czynności prawnej, które w sposób dostateczny wyraża jej wolę. Z kolei w tym przypadku przez rokowania rozumie się prowadzenie rozmów/negocjacji związanych ze złożoną ofertą. Występującego z propozycją zawarcia umowy nazywamy oferentem, zaś strona do której kierowana jest oferta to oblat.. Oferent jest związany swoim oświadczeniem woli, do upływu terminu, który wyznaczył oblatowi. Oferta złożona bezpośrednio drugiej stronie, za pośrednictwem telefonu lub innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przestaje wiązać, jeżeli nie zostanie przyjęta niezwłocznie. Poza tymi sposobami oferta przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź bez uzasadnionego opóźnienia. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym, umowa dochodzi do skutku, chyba że składający ofertę zawiadomi niezwłocznie drugą stronę, iż wskutek opóźnienia odpowiedzi poczytuje umowę za niezawartą. Milczenie adresata może być poczytane za przyjęcie oferty tylko wtedy, gdy strony pozostają ze sobą w stałych stosunkach handlowych i taki sposób komunikowania woli oblata został przez nie uzgodniony. Złożenie oferty nie oznacza nieodwracalnego związania się jej treścią. Zgodnie z art. 662 k.c. jeżeli występuje między przedsiębiorcami, może zostać odwołana przed zawarciem umowy. Ustawodawca określił, że odwołanie będzie skuteczne pod warunkiem, że oświadczenie woli tej treści zostanie złożone przed oświadczeniem woli drugiej strony o przyjęciu oferty. W przeciwnym razie oferta ma moc wiążącą. Ważną regulację z punktu widzenia przedsiębiorcy wprowadza art. 682 k.c. W myśl tego przepisu, jeżeli przedsiębiorca otrzymał ofertę od osoby, z którą łączą go stałe kontakty gospodarcze i nie odpowiedział na nią niezwłocznie, ofertę uważa się za zawartą.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

 Zobacz także: