Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  D

Dostawa

Dostawa to termin powszechnie znany i często używany. Warto jednak wiedzieć, że jest to rodzaj umowy nazwanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”). Dostawa jest również pojęciem istotnym z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej i prawa podatkowego.

Stanowi jednak zupełnie inną instytucję prawną. W tym rodzaju umowy występują dwa rodzaje podmiotów – dostawca oraz odbiorca. Zobowiązanie pierwszego z nich polega na wytworzeniu rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz dostarczania ich częściami lub periodycznie, zaś odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i zapłacenia ustalonej ceny. Ustawodawca przewidział wymóg formy pisemnej umowy dostawy ze skutkiem ad solemnitatem (nieważności). Ponadto dostawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia odbiorcy o tym, że dostarczone mu przez niego surowce lub materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy są nieprzydatne. Kolejnym jego obowiązkiem jest zawiadomienie odbiorcy o przygotowaniu do produkcji w przypadku gdy przedmiot umowy może być wykonany surowców określonego rodzaju i pochodzenia, a także zapewnienie możliwości sprawdzenia przez odbiorcę ich jakości. Dostawca musi także umożliwić kontrolę procesu produkcji, gdy w umowie zapisano zastrzeżenie o wytwarzaniu zamówionych rzeczy według ustalonego sposobu.

Do umowy dostawy zastosowanie znajdują przepisy dotyczące rękojmi. Dostawca odpowiada za wady fizyczne dostarczonych rzeczy. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na sytuację, w której to odbiorca określił sposób produkcji lub dostarczył dokumentację technologiczną. Jej wyłączenie następuje jednak wtedy gdy dostawca zachował należytą staranność i obiektywnie nie mógł wykryć wadliwości sposobu produkcji/dokumentacji oraz wtedy gdy odbiorca mimo poczynionych przez producenta uwag nie odstąpił od swojego stanowiska. 

Strony mogą odstąpić od wykonania umowy w przypadkach przewidzianych w umowie oraz w ustawie. Zgodnie z art. 610 k.c. jeśli dostawca opóźnia się z rozpoczęciem wytwarzania przedmiotu umowy albo jego poszczególnych części w ten sposób, że można przypuszczać niski stopień prawdopodobieństwa dostarczenia w umówionym terminie, odbiorca może odstąpić od umowy. Może tego dokonać również przed upływem terminu do dostarczenia przedmiotu umowy pomimo niewyznaczenia mu dodatkowego terminu.

Dostawca ponosi odpowiedzialność również za wadliwe wykonywanie przedmiotu dostawy albo w sposób sprzeczny z umową. Odbiorca może wówczas wezwać go do zastosowania właściwego sposoby i wyznaczyć na to właściwy termin. Niezastosowanie się do wezwanie uprawnia go do odstąpienia od umowy. 

W przypadku wykrycia luki w przepisach Kodeksu cywilnego, dotyczącej umowy dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)

Zobacz także: