Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  D

Dzierżawa

Jest to umowa, w której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków (patrz pożytki) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być płatny okresowo tj. rocznie lub kwartalnie, jak i skapitalizowany, to jest za okresy dłuższe lub cały czas dzierżawy. Czynsz może być płatny w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony niepieniężnie w ułamkowej części pożytków lub wartości pożytków pieniężnie.
Kodeks cywilny Art. 693

Jest to umowa wzajemna, która została zdefiniowana w art. 693 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu „Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.”
Zgodnie z powyższym, umowę dzierżawy należy sklasyfikować wśród umów nazwanych, wzajemnych. Przyjmuje się, że umowa dzierżawy została zawarta bez względu na to czy dzierżawcy wydano przedmiot umowy. Dzierżawa jest umową wzajemną, albowiem umowa dzierżawy należy także do grupy umów konsensulanych, które urzeczywistniają się zgodnie z oświadczeniem woli stron złożonym w umowie.

Treść umowy dzierżawy, poza jej niezbędnymi elementami może zostać stworzona dowolnie przez strony umowy zgodnie z zasadą swobody umów.

Umowa dzierżawy może zostać zawarta pomiędzy dzierżawcą i wydzierżawiającym zarówno w zakresie rzeczy ruchomych jak i nieruchomości, ponadto umowa może dotyczyć prawa, którego wykonywanie przynosi pożytki.

Wydzierżawiający ma prawo wytwarzać i pobierać pożyczki od rzeczy.
Dzierżawa jest czynnością odpłatną, aby więc była zawarta w sposób właściwy, wydzierżawiający w ramach umowy powinien płacić na rzecz dzierżawcy określoną w umowie wysokość czynszu, z tego obowiązku strony umowy nie mogą zwolnić wydzierżawiającego.

Czynsz określony w umowie dzierżawy powinien być ustalony w pieniądzu bądź w świadczeniu innego rodzaju.

W doktrynie i orzecznictwie, przyjmuje się pogląd, że umowa dzierżawy, która jest zawarta na czas oznaczony dłuższy niż rok powinna zostać zawarta na piśmie. W sytuacji gdy ten wymóg nie zostanie dotrzymany umowę dzierżawy traktuje się jako zawartą na czas nieoznaczony.4

Jeżeli przedmiotem umowy dzierżawy jest przedsiębiorstwo, powinna ona zostać zawarta w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym bądź w formie aktu notarialnego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)


 4 P. Nazaruk [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2019, art. 693.

Zobacz także :