Słownik pojęć


  D

Dokument urzędowy

Stanowi środek dowodowy sporządzony w przepisanej formie przez upoważniony do tego organ władzy publicznej lub inne organy państwowe. Dokument urzędowy korzysta z domniemania autentyczności (pochodzi od organu, który widnieje na dokumencie jako wystawiający go) oraz stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone. Ustawa o dostępie do informacji publicznej definiuje dokument urzędowy jako treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalonej i podpisanej w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.