Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  D

Dokument urzędowy

Dokumentem zgodnie z art. 77ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dokumentem jest nośnik informacji, który umożliwia zapoznanie się z treścią tej informacji. Co do zasady dokumenty dzielą się na: prywatne i urzędowe. Pierwszy ich rodzaj, zdefiniowano w art. 245 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: „k.p.c.”): „dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie”. Jego przykładami są: świadectwo pracy, notatka prasowa, zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

Dokumenty urzędowy wyodrębnia się na podstawie kryterium wystawcy. Ponadto, co warto podkreślenia korzysta on z domniemania prawdziwości. Zdefiniowano je w art. 244 k.p.c.: „dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone”. Zatem warunkami uznania danego dokumentu za dokument urzędowy są:

 • sporządzenie przez uprawniony organ władzy publicznej lub inny powołany do tego podmiot,
 • sporządzenie w odpowiedniej formie (wskazanej w aktach ustawowych i wykonawczych),
 • sporządzone w ramach przewidzianych dla organów kompetencji

Ustawodawca postanowił, że dokument urzędowy jest dowodem dokonania czynności, którą zaświadczono urzędowo.

Przykładami dokumentów urzędowych są:

 • akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu),
 • dowód rejestracyjny,
 • decyzje i zaświadczenia wydane przez organy administracji publicznej,
 • orzeczenia sadów (wyroki, postanowienia),
 • akty notarialne.

Do pojęcia dokumentu urzędowego odnoszą się również inne akty prawne. W art. 76 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawodawca postanowił, że sporządzone we właściwej formie przez uprawnione organy państwowe dokumenty są dowodem tego, co w nich urzędowo stwierdzono. Z kolei ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej definiuje go w następujący sposób „dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy”.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 2176).

Zobacz także: