Słownik pojęć


  D

Dokument elektroniczny

Dokument istniejący w postaci elektronicznej. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne definiuje dokument elektroniczny jako stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.
Ustawa o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art. 3 pkt.) 2