Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  D

Dokument elektroniczny

Pojęcie dokumentu zostało zdefiniowane w art. 773 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („k.c.”) jako nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Wiąże się to z problematyką oświadczenia woli, rozumianym jako zachowanie osoby dokonującej czynności prawnej, który w dostateczny sposób ujawnia jej wolę (również w postaci elektronicznej). Zgodnie z art. 77k.c. nośnik informacji, aby zyskał miano dokumentu musi mieć charakter trwały. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której ulegnie on zniszczeniu lub zniekształceniu po odczytaniu informacji. Nie wpływa na skuteczność oświadczenia woli. Warto jednak, na potrzeby dowodowe zadbać o trwałość nośnika informacji (dokumentu). W określonych czynnościach forma dokumentowa decyduje o ważności dokumentu (ad solemnitatem). Rodzajem dokumentu jest dokument elektroniczny. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zdefiniowano go jako: „stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych”. Z kolei na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznych i uchylającym dyrektywę 1999/93/WE, dokumentem elektronicznym jest każda treść przechowywana w postaci elektronicznej, w szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne.

Dokumentem elektronicznym są zwłaszcza dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym, odpisy KRS. Każda następna jego zmaterializowana postać: wydruk, skan, xero nie są już dokumentami elektronicznymi. 

W Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działalności archiwów zakładowych, wskazano definicję naturalnego dokumentu elektronicznego rozumianego „jako dokument będący od początku swojego istnienia zbiorem zapisanym w postaci elektronicznej, możliwym do odczytania wyłącznie za pośrednictwem odpowiednich urządzeń elektronicznych, nieposiadający pierwowzoru w postaci nieelektronicznej”.

Zgodnie z art. 781 Kodeksu cywilnego forma elektroniczna czynności prawnej zostaje zachowana poprzez złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej oraz opatrzenie go podpisem elektronicznym. Warto zaznaczyć, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne ze złożeniem oświadczenia woli w formie pisemnej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 570 ze zm.),
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznych i uchylającym dyrektywę 1999/93/WE ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/73),
  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działalności archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Zobacz także: