Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  D

Dowód

Dowodem jest czynność faktyczna prowadząca do uznania w postępowaniu przed organem stosującym prawo za prawdziwe twierdzeń co do okoliczności faktycznych mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zawisłej sprawy.

Zgodnie z art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.

Fakty mogące stanowić przedmiot dowodu obejmują fragmenty rzeczywistości, na którą składają się zdarzenia mające miejsce w czasie i przestrzeni (aspekt dynamiczny rzeczywistości), przejawy wewnętrznego życia ludzkiego (np. świadomość, zamiar, poczytalność) oraz stany poszczególnych elementów świata zewnętrznego (aspekt statyczny rzeczywistości).

Istotność faktów jako przedmiotu dowodu powinna być oceniana w kontekście faktów wskazanych w pozwie, na których powód opiera swoje żądanie oraz ich znaczenia prawnego. Istotne są fakty wywołujące skutki prawne, mogące stanowić źródło praw i obowiązków, a zatem jedynie okoliczności faktyczne ważne z punktu widzenia prawa materialnego mieszczące się w hipotezie normy prawnej mogącej znaleźć zastosowanie w sprawie mają znaczenie dla rozstrzygnięcia. Dowodzeniu podlegają twierdzenia stron o faktach, których prawdziwość jest weryfikowana przez przeprowadzone w procesie dowody.

Przedmiotem dowodu mogą być zarówno fakty pozytywne, wskazujące na istnienie danej okoliczności, jak i fakty negatywne, przeczące wystąpieniu konkretnej okoliczności. W praktyce proste dowodzenie faktów negatywnych może być wysoce utrudnione czy nawet niemożliwe i na ogół udowodnienie nieistnienia faktu przybiera formę udowodnienia faktu pozytywnego z nim sprzecznego.

Stan prawny: 31 sierpnia 2023 roku

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 146 z późn. zm.).