Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Spółka handlowa

Spółka prawa handlowego to forma prawna, w której przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą. Została ona szczegółowo omówiona w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej również jako: „k.s.h.”). Zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 k.s.h.   „przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób”.

Spółka handlowa powstaje w wyniku zawarcia umowy spółki, stanowiącej jej podstawowy „akt ustrojowy” zawarty we właściwej formie dla danego typu spółki oraz zgodnie z jej kodeksowymi wymaganiami.

Sporządzenie umowy spółki jest niezbędne, aby doszło do zawarcia umowy spółki rozumianej jako czynność prawną wywołującą określone skutki, w tym zobowiązujące i kreacyjne.

Spółki handlowe dzielą się na:

 • Spółki osobowe (nieposiadające osobowości prawnej);
  - Spółka jawna;
  - Spółka partnerska;
  - Spółka komandytowa;
  - Spółka komandytowo-akcyjna.
 • Spółki kapitałowe (posiadające osobowość prawną):
  - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - spółka akcyjna.

Jako wspólny mianownik łączący wszystkie spółki handlowe należy wskazać to, że każda z nich zostaje zawiązana przez wspólników dążących do osiągnięcia wspólnego celu (m.in. poprzez wniesienie wkładów, wykonywanie określonych prac). Spółka osobowa może zostać założona przez co najmniej 2 osoby zaś kapitałowa nawet przez jedną. Należy zaznaczyć, że spółka cywilna, opisana w art. 860 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, nie jest spółka w rozumieniu prawa handlowego, lecz jedynie rodzajem umowy. Zatem nie posiada ona osobowości prawnej ani nie jest przedsiębiorcą. Są nimi natomiast jej wspólnicy. 

Wyodrębnienie spółek handlowych dokonywane jest z uwagi na podstawę prawna – innymi słowy są nimi wyłącznie spółki wymienione jako takie w Kodeksie spółek handlowych. Wskazuje się jednak, że do źródeł prawa handlowego zalicza się także: umowy międzynarodowe oraz stosunki umowne oraz podkreśla się duże znaczenie orzecznictwa, doktryny i zwyczajów. 

Warto również zaznaczyć, że planowane jest wprowadzenie prostej spółki akcyjnej (P.S.A.), która będzie zaliczana do spółek kapitałowych. Można będzie ją zakładać w każdym prawie dozwolonym celu, a kapitał zakładowy wynosi co najmniej 1 zł. Jej założycielami mogą zostać wszystkie osoby prawa cywilnego, poza jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

 Zobacz także: