Słownik pojęć


  S

Spółka handlowa

Spółka prawa handlowego to forma prawna, w której przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą. Została ona szczegółowo omówiona w Kodeksie spółek handlowych.

Zgodnie z definicją wskazaną w Kodeksie spółek handlowych „Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób”.

Spółka handlowa powstaje w wyniku zawarcia umowy spółki, stanowiącej jej podstawowy „akt ustrojowy” zawarty we właściwej formie dla danego typu spółki oraz zgodnie z jej kodeksowymi wymaganiami.

Sporządzenie umowy spółki jest niezbędne, aby doszło do zawarcia umowy spółki rozumianej jako czynność prawną wywołującą określone skutki, w tym zobowiązujące i kreacyjne.

Spółki handlowe dzielą się na:

 • Spółki osobowe (nieposiadające osobowości prawnej);
  - Spółka jawna;
  - Spółka partnerska;
  - Spółka komandytowa;
  - Spółka komandytowo-akcyjna.
 • Spółki kapitałowe (posiadające osobowość prawną):
  - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - spółka akcyjna.

Jako wspólny mianownik łączący wszystkie spółki handlowe należy wskazać to, że każda z nich zostaje zawiązana przez wspólników dążących do osiągnięcia wspólnego celu (m.in. poprzez wniesienie wkładów, wykonywanie określonych prac).

Porównanie wszystkich spółek handlowych, znajduje się w poradniku – formy prowadzenia działalności:
https://mikroporady.pl/files/Poradniki/2020/mp_formy_prowadzenia_dzialanosci_2020.pdf

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 września 2020 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U2020.1526).

Zobacz także: